Realizm i naturalizm - wyjaśnienie pojęćZasadniczą metodą twórczą pisarzy pozytywizmu był realizm, pojmowany jako zasada prawdziwego i wiernego odtwarzania rzeczywistości w literaturze. Terminem "realizm" posługujemy się jako nazwą historyczną dominującego w sztuce europejskiej XIX wieku prądu, związanego ściśle z rozwojem prozy artystycznej. W powieści bowiem kształtuje się odmiana realizmu, zwana "wielkim" lub "dojrzałym". Za jego twórcę uważany jest wybitny francuski powieściopisarz, Honoriusz Balzac. Polscy pozytywiści przejęli realizm jako metodę zarówno z dzieł twórców europejskich, jak i swoich poprzedników z lat czterdziestych i pięćdziesiątych ubiegłego stulecia (przede wszystkim Korzeniowskiego i Kraszewskiego). Przejmując ją, udoskonalili ją i stworzyli najwybitniejsze powieści dziewiętnastowieczne: "Lalkę", "Nad Niemnem", "Bez dogmatu" itd. Nowoczesne rozumienie kategorii realizmu opiera się na uogólnieniu zjawisk, które w prozie dziewiętnastowiecznej spowodowały zmiany w modelu kultury i w społeczeństwie, wywołane przede wszystkim rozwojem cywilizacji miejskiej i przemysłowej. Nic więc dziwnego, że współcześni badacze nazywają dziewiętnastowieczną powieść "mieszczańską epopeją". Dziewiętnastowieczny realizm opierał się na przekonaniu, iż dzieło literackie jest pełnym sprawozdaniem z ludzkich doświadczeń, opisem zachowań i stosunków, przedstawieniem szczegółów życia i jego tła, wreszcie dokładnym odwzorowaniem typowych charakterów. Dlatego też celem pisarza - realisty było stworzenie obrazu świata możliwie najbardziej adekwatnego do obiektywnie istniejącego stanu. W tym celu dokonywał on selekcji dostępnego mu materiału, by wydobyć typowe zjawiska, postacie, sytuacje (typowe tzn. reprezentatywne dla danej klasy społecznej, grupy ludzkiej, itp.). Poprzez silne zindywidualizowanie postaci, nadanie im głębi psychologicznej i stworzenie wrażenia unikalności i niepowtarzalności dążył on do stworzenia złudnego prawdopodobieństwa istnienia świata przedstawionego. Obiektywizm obrazowania osiągał on poprzez rezygnację z komentarza odautorskiego lub stylizację na list, pamiętnik czy dziennik. Język tego utworu zbliżony był do języka potocznego. Utwór realistyczny nastawiony był krytycznie wobec rzeczywistości, ale wyrażał przeświadczenie o możliwości jej poznania i przeobrażenia. Dla realizmu charakterystyczne są nowela i powieść. Naturalizm jako prąd literacki powstał i osiągnął największe znaczenie we Francji. W tym kraju działał bowiem jego najwybitniejszy twórca - Emil Zola (1840 - 1902). W sformułowanych przez Zolę i rozwiniętych przez jego zwolenników koncepcjach obrazu świata społecznego na plan pierwszy wysuwa się motywacja biologiczna w jej ewolucyjnej, Darwinowskiej wersji, wraz z teorią dziedziczenia, doboru naturalnego, walką o byt. Dlatego też przedstawiona w naturalistycznych utworach rzeczywistość ma wyraźny charakter pesymistyczny. Świat współczesny, w którym panują kapitalistyczne prawa, jest patologiczny; społeczeństwem rządzą zasady bezwzględnej walki i przemocy, a jednostkami - popędy i instynkty. Człowiek jest przede wszystkim cząstką przyrody. W powieści naturalistycznej dominują ciemne barwy. W tym tonie przedstawiane są z niezwykłą, wręcz fotograficzną dokładnością, różnego rodzaju anomalie społeczne i jednostkowe. Opis góruje nad opowiadaniem. Drastyczność w ukazywaniu erotyki, procesów fizjologicznych i stanów chorobowych nasyca teksty brzydotą. Można wręcz mówić o estetyce brzydoty w twórczości naturalistów. Wyjaskrawiając biologiczne aspekty ludzkiego życia, pisarze starają się zasugerować czytelnikowi swój pełny obiektywizm w przedstawianiu świata. Odrzucają romantyczną emocjonalność i wczesnopozytywistyczną tendencyjność. Dążą do zbliżenia swych utworów do gatunków paraliterackich: dzienników, pamiętników, reportaży, a w konsekwencji - do potoczego języka. Te odwołania miały gwarantować rzetelność i prawdziwość przedstawionego świata. Narrator naturalistyczny z zasady nie opatruje tego świata komentarzem, lecz po prostu go opisuje.

Realizm i naturalizm - wyjaśnienie pojęć

Materiały

Wzorzec dobrego władcy w Średniowieczu Dobry władca Literatura średniowieczna przedstawia również wzorzec osobowy dobrego władcy. Znana wszystkim z historii \"Kronika polska\" Galla Anonima dokumentuje czasy panowania Bolesława Chrobrego i Bolesława Krzywoustego. Pierwszy posiada cechy mądrego człowieka, który dba o dobro publiczne, jest oddany sprawom ojczyzny i poszczególnych obyw...

"Proces" - człowiek i urząd Człowiek i urząd w \"Procesie\" Kafki \"Proces\" to opowieść o człowieku żyjącym w świecie opanowanym przez wszechobecną władzę sądowniczą. Bohaterem powieści jest Józef K., nie przedstawiony z nazwiska, wysoki urzędnik, prokurent bankowy. To sumienny, solidny pracownik całkowicie pochłonięty swoimi obowiązkami. W dniu trzydziestych urodzin jeg...

Historia i przebieg wojny trojańskiej "Iliada" Historia wojny trojańskiej i jej przebieg(“Iliada”) Podczas wesela Tetydy i Pleusa bogini Eris rzuciła między siedzące boginie złote jabłko z napisem “dla najpiękniejszej”. Powstał spór, a sędzią w tej sprawie został Parys. Wybrał Afrodytę, która obiecała mu w nagrodę Helenę. Młodzieniec przyjehał do Sparty i porwał żo...

"Inny świat" - sposoby upodlenia człowieka w obozach Sposoby upadlania człowieka w sowieckich obozach w świetle książki Gustawa Herlinga - Grudzińskiego „Inny świat”. Dzieje prześladowania i uśmiercania ludzi niewygodnych ze względów narodowościowych i ideologicznych są bardzo stare. Zesłania i przymusowe roboty stosowane były przez wszystkie państwa europejskie posiadające kolonie,...

Polistopadowa twórczość Adama Mickiewicza Powstanie i polistopadowa historiozofia romantyczna w utworach Adama Mickiewicza Twórczość Adama Mickiewicza zarówno wśród badaczy, jak i odbiorców jego dzieł budzi wiele emocji. Okres w twórczości po roku 1830 jest nazywany \"polistopadowym\" - ze względów oczywistych. Godnym uwagi jest fakt, że po upadku powstania Mickiewicz zaczął pisać ut...

Mikołaj Sęp-Szarzyński twórca renesansowy czy barokowy ? Czy Mikotaj Sęp Sarzyński jest twórcą renesansowym czy barokowym? Twórczość Mikołaja Sępa Sarzyńskiego to \"zachodzące słońce renesansu\", a tym samym przedsionek baroku. Zwykło się mówić, że jest to pomost między epokami. Poetę - Mikołaja Sępa Sarzyńskiego uznano za prekursora tendencji nowej epoki, choć jego krótkie życie mieści się w granica...

Ryzyko ekonomicznego starzenia się procesów i produktów Ciągły postęp techniczny powoduje, że produkty i technologie szybko się starzeją, a wytwarzanie produktów przestarzałych nie daje przedsiębiorcom szans na rynkach charakteryzujących się silną konkurencją. Nauka i technika tworzą ryzyko ekonomicznego starzenia się procesów i produktów. Często zużycie ekonomiczne jest szybsze niż zużycie techn...

Przykłady środowisk PRZYRODNICZE – ogół czynników biotycznych i abiotycznych stworzonych przez przyrodę (najczęściej mamy do czynienia ze środowiskiem przyrodniczym przekształconym przez człowieka) np. lasy (drzewa jednorodne gatunkowo). NATURALNE – przyrodnicze o pierwotnym charakterze (parki narodowe, puszcza kampinoska, itd.). GEOGRAFICZNE – ...