Rada UE - charakterystykaRADA UNII EUROPEJSKIEJ - jest najważniejszym organem decyzyjnym i politycznym Unii, który tworzą przedstawiciele rządów państw członkowskich. Rada na mocy posiadanych uprawnień może wiążąco wypowiadać się na temat zwoływania konferencji przedstawicieli rządów państw członkowskich, aby dokonać zmian w Traktacie o Unii Europejskiej oraz w traktatach założycielskich. Posiada decydujący głos w kwestii przyjmowania nowych członków do Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Traktatu Rzymskiego Rada koordynuje ogólną politykę gospodarczą państw członkowskich, ma kompetencje do podejmowania decyzji i wydawania wszystkich kategorii aktów prawnych, przewidzianych w traktatach założycielskich Wspólnot. Ponadto przekazuje Komisji kompetencje do wykonywania przez siebie przepisów prawnych, określając jednocześnie sposób wykonania tego uprawnienia. Rada ma także ściśle określone kompetencje do zawierania umów międzynarodowych, przy czym realizuje je we współpracy z Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim. Wiążący głos Rady Unii dotyczy także wspólnego budżetu, w stosunku do którego Parlament Europejski ma głos doradczy, a tylko w pewnej części stanowiący. Rada Unii może występować w dwóch postaciach: jako Rada do Spraw Ogólnych i tu jej podstawowy skład tworzą ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich i Rada Specjalna, którą tworzą ministrowie odpowiedzialni za ten resort, którego omawianie przewidziano w porządku obrad. Rada Unii jest ostatnim, a zarazem decydującym ogniwem w procesie decyzyjnym Wspólnot, współdziała ona również z innymi organami wspólnotowymi. Na drodze tej współpracy mieści się COREPER - Komitet Stałych Przedstawicieli. COREPER działa na szczeblu ambasadorów państw członkowskich. Kompetencje Rady Unii mają charakter generalny i dotyczą nie tylko dziedzin określonych w traktatach założycielskich Wspólnot, ale także dotyczą dziedzin określonych w Traktacie o Unii Europejskiej oraz innych aktach prawa wspólnotowego.

Rada UE - charakterystyka

Materiały

"Mistrz i Małgorzata" - środowisko literatów i artystów Środowisko literatów i artystów Ta grupa postaci, przedstawiona z pełnym realizmem, ujawnia cechy elity intelektualnej Moskwy. Sposób ukazania bohaterów prowadzi do krytyki systemu totalitarnego, którego wiernymi sługami (w zamian za określone) korzyści pozostają literaci, dziennikarze, artyści – osoby powołane do wykuwania charakter...

"Jest taki świat, nad którym los sprawuję niezależny" Szymborska - analiza stwierdzenia Rozwiń i uzasadnij stwierdzenie Wisławy Szymborskiej: „Jest taki świat, nad którym los sprawuję niezależny” („Radość pisania”). Wisława Szymborska była 16 - letnią dziewczyną, kiedy wybuchła wojna. Przeżyła jej koszmar, którego echa odzywały się w wielu późniejszych utworach. Do nich należy „Obóz głodowy pod Jas...

Dokładna charakterystyka grupy Skamander Była to grupa poetycka istniejąca od roku 1918 stanowiła zbiór silnych indywidualności poetyckich, złączonych wspólnotą myślenia poetyckiego i przyjaźnią. Ich programem była \"bezprogramowość\". W skład tej grupy wchodzili: Julian Tuwim, Jan Lechoń, Antoni Słonimski, Jarosław Iwaszkiewicz, Kazimierz Wierzyński oraz sympatyzująca ze Skamandrem Ma...

Organy i kompetencje ONZ Karta Narodów Zjednoczonych ustanowiła szereg organów i instytucji oraz ich kompetencje: 1) Zgromadzenie Ogólne, będące swego rodzaju parlamentem, w którym każde państwo członkowskie ma jeden głos. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów, w sprawach ważnych większością 2/3 głosy (wybór nowych członków, deklaracje pokojowe, budżet, w sprawac...

Humanizm, racjonalizm i irracjonalizm - pojęcia Humanizm - (z łac. \"humanitas\" - człowieczeństwo) prąd umysłowy Renesansu, który poniekąd poprzedził całą epokę, był jej zwiastunem, jej świtem. Waga tego pierwszego objawienia polegała przede wszystkim na uzmysłowieniu sobie wartości własnej, jedynej, ludzkiej osobowości (\"humanus\" - ludzki). Średniowieczne \"zanurzenie\" jedno...

Wycena firmy - metody METODY WYCENY FIRMY Potrzeba wyceny firmy: 1 – gdy zachodzi (istnieje) zamiar zbycia lub nabycia firmy; 2 – gdy właściciele chcą wiedzieć, ile firma jest warta. Metody wyceny firmy całej – MAJATKOWE: I. Wartość księgowa firmy – wartość aktywów odczytana z bilansu pomniejszona o zobowiązania. Problem nie istnieje jeśl...

"Początek" - informacje ogólne o powieści Jest to niewątpliwie powieść o oryginalnej, atrakcyjnej kompozycji. Szczypiorski tak konstruuje układ wydarzeń i charakteryzuje postacie, że mimo nowatorstwa utworu, czytelnik cały czas pozostaje zainteresowany i aktywny. Oryginalność tej prozy polega na specyficznym ukształtowaniu następujących elementów powieściowych. 1. Czas akcji. Wydaje ...

Działalność publiczna Juliana Ursyna Niemcewicza s "Powrót posła" Działalność publiczna Juliana Ursyna Niemcewicza Autor komedii politycznej Powrót posła był doskonale zoriento¬wany w sytuacji wewnętrznej kraju. Sam aktywnie uczestniczył w pracach Sejmu Czteroletniego jako poseł inflancki i czynnie popierał tendencje reformatorskie. Przeciwstawne obozy, w jakie można zeb¬rać dramatis personae, ...