"Tak więc trwają nadzieja, wiara i miłość - te trzy, z nich zaś najważniejsza jest miłość" - św.PawełTemat: Czy zgadzasz się ze słowami św. Pawła: "Tak więc trwają nadzieja, wiara i miłość - te trzy, z nich zaś najważniejsza jest miłość"? Wiara, nadzieja i miłość to trzy podstawowe wartości, najważniejsze uczucia. Przez życie idziemy zawsze z małym światełkiem w sercu, które z czasem coraz bardziej się powiększa i świeci coraz jaśniej – jest to nadzieja, pomaga ona przetrwać trudne, ciężkie sytuacje. Wiara nam pomaga zrozumieć coś, czego nie potrafimy pojąć. Miłość to część życia, która nas uczy zrozumienia i cierpliwości, pojednania i poświęcenia dla drugiego człowieka. Życie bez wiary, nadziei i miłości jest płytkie, nieważne i bez sensu. Ze wszystkich darów Boga te uczucia są najbardziej ukryte, niedostrzegalne, ale jednocześnie najważniejsze i najsilniejsze. Częściowo zgadzam się ze św. Pawłem, ale uważam, że wiara i nadzieja składają się na miłość. Nie chodzi tu tylko o miłość do bliźniego, pojęcie miłości jest o wiele szersze. Znaczy ono również patriotyzm, miłość do pewnych idei, miłość do Boga. Bywają przypadki niespełnionych miłości, a wtedy wiara i nadzieja pozwalają człowiekowi przetrwać niepewny czas, żeby w przyszłości osiągnąć wymarzony cel. Tak więc ważność tych trzech uczuć jest zależna od sytuacji a także osoby, której te wartości dotyczą. Myśli, które św. Paweł wyraził w swoim liście do Koryntian (1 Kor 12, 31-13, 13) dotyczyły jego serca i jego usposobienia, nastawienia do życia. Dla niego najważniejsza była miłość. Dla mnie te wartości są mniej więcej równe. Wzajemnie się uzupełniają. Dla innego człowieka może być najważniejsza np. wiara, gdyż być może nigdy nie zaznał miłości. Człowiek, w którego sercu mają swoje miejsce wiara, nadzieja i miłość, łatwiej idzie przez życie. Taka osoba jest bardziej wytrwała, lepiej przeżywa ekstremalne sytuacje. Jest silniejsza psychicznie, gdyż ma jakiś cel, do którego dąży i choć na jego drodze często bywają przeszkody, pokonuje je. Ludzie bez tych uczuć mają mało wartości moralnych lub w ogóle ich nie mają, są puści i podatni na złe wpływy, nie wykazują szacunku dla drugiego człowieka i są mało tolerancyjni. Te uczucia mają odzwierciedlenie w każdej religii. Biblia jest zapisem przykładów dobrego życia, „kierunkowskazem”, pokazującym nam, jak w życie wcielać nauki Chrystusa.. Uczy nas nadziei, miłości i wiary. Nie jest ściśle określone, które uczucie jest najważniejsze. Wszystkie wartości są równe. Dzieje się tak dlatego, by każdy człowiek indywidualnie mógł do siebie dopasować wartość, która jest mu najbliższa. Jest to kwestią uczuć, danej sytuacji a także w dużym stopniu wychowania. Rodzice „wszczepiają” swoim dzieciom po części swoje największe wartości, po części dzieci same wybierają uczucia im najbliższe. Zawsze jednak jakiś ślad z dzieciństwa pozostanie w osobowości dorosłego człowieka i będzie miało duży wpływ na jego życie. Dlatego należy dziecko wychowywać w przyjaznej atmosferze miłości, zrozumienia i ciepła rodzinnego. Każde dobro, ale także i zło zostanie wyniesione z dzieciństwa. Należy więc starać się dać jak najwięcej miłości i dobra. Człowiek, w którego domu rodzinnym najważniejsza była nienawiść, zło i niezrozumienie, przekazuje to z kolei swoim dzieciom, a sam nie wie, co to nadzieja, wiara i miłość. Jest nieodporny na problemy i podatny na wpływy innych, złych ludzi oraz idei. Tak powstają różne sekty i ugrupowania, mające na celu rozpowszechnianie zła i nienawiści, często pod pretekstem szerzenia zupełnie innych idei. Moim zdaniem każdy może wybrać sobie wartość, która będzie dla niego najważniejsza. Dla św. Pawła była to miłość. Dla mnie miłość, nadzieja i wiara są w życiu człowieka jednakowo ważne, uzupełniają się. Jednak mi najbliższa jest nadzieja.

"Tak więc trwają nadzieja, wiara i miłość - te trzy, z nich zaś najważniejsza jest miłość" - św.Paweł

Materiały

Rośliny cukrodajne i włókniaste - przykłady ROŚLINY CUKRODAJNE 1- TRZCINA CUKROWA – 75%. CIEPŁY KLIMAT, UPRAWA PRACOCHŁONNA. BRAZYLIA, INDIE, CHINY, KUBA. 2- BURAKI CUKROWE –FRANCJA, UKRAINA, CHINY, POLSKA. ROŚLINY WŁÓKNISTE 1- BAWEŁNA-KRAJE CIEPŁE O MAŁYCH OPADACH, KRAJE ZWROTNIKOWE PRZY ZASTOSOWANIU SZTUCZNEGO NAWODNIENIA. CHINY (KOSZULKI), USA (JEANSY). 2-...

Muza w Pieśniach Jana Kochanowskiego Muza Pieśń ta nazywana jest często manifestem poetyckim autora, gdyż stanowi wyraz własnych poglądów oraz uzewnętrznienie niezależności na polu intelektualnym i artystycznym. „Homo sum, nihil humanum a me alienum esse puto” – człowiekiem jestem, żadna więc sprawa ludzka nie może mi być obca, to naczelne hasło epoki human...

Ideał człowieka i obywatela w literaturze staropolskiej 10. Ideał człowieka i obywatela w literaturze staropolskiej Stosunek człowieka do świata zmieniał się na przestrzeni wieków. Na kształtowanie się ludzkich poglądów miały (i nadal mają) wpływ wiele czynników. Poszczególne epoki oraz literatura i sztuka tworzona w czasie ich trwania odwzorowują różne światopoglądy. To właśnie one kształtowały ch...

Romantyzm w oczach twórców literatury późniejszych epok Tradycja romantyczna w Polsce to element zupełnie inny niż romantyzm europejski, choćby niemiecki, w najczystszym wydaniu Goethego. Dzieje się tak dlatego, że w naszej kulturze i naszej historii romantyzm odegrał szczególną rolę. Specyfika epoki w Polsce wynika z uwarunkowań historycznych. Obok nowej filozofii, ...

Szarzyński o człowieku w swoich utworach - Szarzyński tworzył w materiale klasycznym - sonecie. Zachowało się niewiele jego liryki, ale to co możemy teraz czytać zajmuje się między innymi właśnie filozoficzną analizą człowieka. \"O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem\" - dla nas najważniejszy sonet. Ukazuje sytuację człowieka w świecie; dominującym motywem jest ...

Język w "Pamiętnik z powstania warszawskiego" Język Miron Białoszewski posługuje się w Pamiętniku jeżykiem poszarpanym, chaotycznym, opartym przede wszystkim na mowie potocznej z zaakcentowaniem efektów brzmieniowych. Zacytowane w poprzednim rozdziale fragmenty dzieła stanowią próbkę stylu auto¬ra. Cały tekst pełen jest urozmaiconych, zróżnicowanych pod wielo¬ma względami fr...

Działalność publiczna Juliana Ursyna Niemcewicza s "Powrót posła" Działalność publiczna Juliana Ursyna Niemcewicza Autor komedii politycznej Powrót posła był doskonale zoriento¬wany w sytuacji wewnętrznej kraju. Sam aktywnie uczestniczył w pracach Sejmu Czteroletniego jako poseł inflancki i czynnie popierał tendencje reformatorskie. Przeciwstawne obozy, w jakie można zeb¬rać dramatis personae, ...

Na czym polega prawo do pracy? PRAWO DO PRACY Prawo do pracy reguluje Deklaracja Uniwersalna (art.23 pkt.1 ), Pakt Ekonomiczny (art.6), Karta Socjalna (art.1,9,10), Konstytucja RP (art.68). Deklaracja uniwersalna stanowi że każdy człowiek ma prawo do pracy oraz do swobodnego jej wyboru, jak również prawo do ochrony przed bezrobociem. Podobnie Pakt przewiduje, że prawo...