"Święty Szymon Słupnik" - analiza i interpretacjaAnaliza i interpretacja wierszu stanisława Grochowiaka ,,Święty Szymon Słupnik” Stamnisław Grochowiak w utworze ,,Święty Szymon Słupnik” pochodzącego z tomu ,,Ballady rycerskie”. Oddzałowywuje na czytelnika nie poprzez skomplikowaną filiozofię lub rozbudowane środki artystyczne.Jego język jest prosty, przez co dobitny. W tym kryje się siła liryku, ponieważ nie można wobec niego pozostać obojętnym. Już z tytułu możemy wywnioskować iż inspiracją autora było życie Świętrgo Szymoa Słupniaka.Z jego biografii dowiadujemy się iż spędził dwadzieścia siedem lat mieszkając w celi umieszczonej na piętnasto-metrowym słupie. Poeta probuje porownać postawę ascetyczną do wspołczesnej. Świadomie obniża ton wypowiedzii w opisie świętego: ,,Powołał go Pan Na słup Na słupie miał dom i grob” Tworzy to kontrast z innymi opisywanymi postaciami w wierszu.Rowineż celowo zostały ułożone zwrotki w sposob następujacych po sobie przemiennie strof o świętym i innych bohaterach. Według mnie, cały utwor jest wyrazem buntu podmiotu lirycznego. Buntuje sie on przeciwko wspołczesności. Ułożenie zwrotek uwypukla kontrast między wspołczesnością a okresem życia świętego. Podmiot liryczny ukazuje spłycenie obecnych wartości ludzkich w przeciweństwie do postawy ascety. Utwor ten jest niewątpliwie pesymistyczny lecz niestety, po części zgadzam się z postawa autora. Kolejnym wątkiem w wierszu jest przeznaczenie. Każdy z nas jest do czegoś powołany, i chcąc czy nie, wiele w żuci nie załeży od nas. Podmiot liryczny kontrastowo ukazał powołanie ascety ,,na słup” oraz chłopca na stryk, dziewczynę na gnoj, samego siebie na bunt. I znow wyraźnie pojawia się myśł przewodnia wiersza – Bunt. Nawet przeznaczenie ludzi owczesnych jest marne i do niczego nie doprowadzi w przeciwieństwie do ascety. Wiersz ten jest zbudowany z sześciu strof. Zwrotka pierwsza, trzecia oraz szosta rozpoczyna sie zwrotem: ,,Powołał go pan...”. Natomiast druga, czwarta i piata: ,,A ludzie...”. Powtorzenia te maja na celu wytworzenie rytmu oraz kontrastu. Zwrotki czterowersowe z wyjatkim drugiej, uboga ilość środkow artystycznych z wyjątkiem wyżej wymienionych powtorzeń oraz kontrastu. Strofy pierwsza i piąta są identyczne. Autor wiersza jest zarazem podmiotem lirycznym. Utwor Stanisława Grochowiaka jest niewątpliwie pesymistyczny i smutny. Ale może właśnie dzięki temu zastanowimy się przez chwilę nad naszą wspołczesnością i może w efekcie przyłaczymy się do buntu autora....

"Święty Szymon Słupnik" - analiza i interpretacja

Materiały

Losy Macieja Boryny 1. Maciej jest wdowcem (pochował dwie żony) „-Już dwie żony pochował” (strona 15*) 2. Ma 58 lat. „-Kpicie czy co ?... A dyć na Zielną skończyłem pięćdziesiąt i osiem roków” (strona 28) 3. Druga żona zmarła pół roku wcześniej... „Boryna szedł coraz wolniej (...) , a potem przypomnienie nieboszczki , co ją...

Wszechstronność Stanisława Wyspiańskiego Artysta żył w latach 1869-1907, a jego postać związana była z Krakowem. Studiował w Szkole Sztuk Pięknych i na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był kierownikiem graficznym kra-kowskiego „Życia\". Oprócz malarstwa interesowały go inne dziedziny plastyki: grafika, sztuka witrażowa, polichromia oraz scenografia i kostiumologia teatralna. Wyspi...

Prekursorzy i narodziny socjologii Prekursorzy i narodziny socjologii jako nauki Zanim powstanie dana dyscyplina wiedzy muszą być spełnione przynajmniej trzy warunki:  określony przedmiot badania,  aparat pojęciowy,  metody badań. G.B. Vico (1668-1 744) W 1726 napisał „Nauka nowa\", w której zawarł własną koncepcję rozwoju społecznego opart...

Nadwyżka finansowa netto - pojęcie POJĘCIE NADWYŻKI FINANSOWEJ NETTO Nad. finan. netto =zysk lub strata netto + odpisy amortyzacyjne + inne koszty kalkulacyjne Zysk faktyczny jest większy od księgowego, ponieważ dodajemy do niego amortyzację. Zysk księgowy jest niższy ponieważ odpisujemy od niego amortyzację. Obejmuje nie tylko zysk ale również wielkość dokonywanych w danym...

Typologie współczesnych społeczeństw Typologie współczesnych społeczeństw: a) społeczeństwo narodowe b) społeczeństwo globalne c) społeczeństwa nordyckie (skandynawskie i holenderskie) - ekspansywny kapitalizm z wysokim poziomem regulacji konsumpcji, zacierający granice podziałów klasowych - słabo zarysowane podziały stratyfikacyjne - silnie uformowane klasy społeczne - wyso...

Twórcy epoki baroku TWÓRCY EPOKI DANIEL NABOROWSKI (1573-1640) Daniel Naborowski reprezentował ten nurt poezji barokowej, który podejmował próby rozwiązania zagadki bytu ludzkiego, odnalezienia miejsca człowieka w świecie podlegającym przemijaniu, poszukiwał wartości, które nadają sens ludzkim wysiłkom. Nietrwałość życia, przelotność człowieczego by...

"Mistrz i Małgorzata" jako traktat o kondycji artysty i jego stosunku do własnej twórczości Mistrz i Małgorzata\" to powieść ukazująca szerokim kręgom czytelników sytuację w Rosji porewolucyjnej. Twórczość artystyczna dozwolona była tam jedynie słownie. W rzeczywistości nie pozwalała na wykroczenie poza siatkę zakazów, nakazów i obwarowań teorii socrealizmu. Skrajny dogmatyzm, tworzenie w myśl wytycznych opanowały środowisko artystó...

Opis człowieka sentymentalnego Czołowym twórcą sentymentalizmu był Jean Jaques Rousseau (1712-1778). Głosił on powrót do natury oznaczający aprobatę podstawowych uczuć ludzkich nie skażonych cywilizacyjnym zepsuciem. Jego utworem, który zyskał największą popularność jest \"Nowa Heloiza\" mówiąca o miłości dwojga kochanków, popadającą w konflikt z fałszywymi normami społecznym...