"Przedwiośnie" powieść o mijaniu się marzeń z rzeczywistością“Przedwiośnie” – książka o rozmijaniu się marzeń z rzeczywistością. Rozmijanie się marzeń z rzeczywistością, czyli rozczarowanie, w powieści Stefana Żeromskiego pt. “Przedwiośnie” dotyka bardzo mocno i często głównego bohatera – Cezarego Barykę. Wszystkie jego perypetie opisane w książce można uznać za pasmo rozczarowań. Młodość naszego bohatera upływa mu w Baku. Tam też pierwszy raz spotyka się z rewolucją. Sam staje się młodym rewolucjonistą. Nie znając wcześniej tego zjawiska, chętnie przyłącza się do ruchu, działa w nim i wyznaje jego poglądy. Niestety, rewolucja zabrała mu matkę i dopiero wtedy nadeszło rozczarowanie, w pewnym sensie rozminięcie się marzeń z rzeczywistością. Nastąpiło to w chwili, kiedy Baryka zaczął rozumieć mechanizm rewolucji, lecz zaczął rozumieć to dopiero wtedy, gdy dotknęło go to osobiście. Wcześniej, przed śmiercią matki, wydarzenia światowe zmieniły życie Cezarego. Był to wyjazd ojca na wojnę. W tym momencie przekreślone zostały związane z nim marzenia. W życiu tego młodego człowieka fakt ten wywołał ogromne zmiany. Następne rozgoryczenie Cezarego nastąpiło po spotkaniu z ojcem. Opowieści o szklanych domach, mrzonki Seweryna Baryki, powoli stawały się obrazem Polski. Z początku niedowierzając dał się przekonać do fałszywego wyobrażenia o kraju, do którego zmierzał. Po dotarciu do celu, zawiódł się mocno, co wyraził myślami: “Gdzież są twoje szklane domy? Gdzież są twoje szklane domy?” Kolejnym etapem w życiu bohatera Żeromskiego jest pobyt w Nawłoci. Tu następują zawody miłosne, równie bolesne jak te poprzednie. Wydarzenia związane ze spotkaniami z Laurą mocno uderzają w Cezarego. Z marzeń o miłości zostaje wytrącony uderzeniem Barwickiego – wprawdzie mniej bolącym niż rozstanie z ukochaną, lecz wywierającym duży wpływ na dalsze życie Czarka. W Nawłoci dochodzi również do jeszcze jednego rozminięcia się marzeń z rzeczywistością, do następnego nieukontentowania. Nie myślę tu o żadnym książkowym bohaterze, lecz o czytelniku, który w pewnym momencie zamiast poznania prawdy zostaje zbyty wywodem autora o pruderii. Wracając do właściwej treści należy wspomnieć o zdarzeniach w Warszawie. Otóż, Szymon Gajowiec, w dawnych czasach podkochujący się w matce Cezarego, doznaje rozczarowania rozpatrując ówczesną sytuację polityczną. Sam ma pewne poglądy na temat ustroju tego kraju i nie podoba mu się to, iż komuniści chcą przejąć władzę. Niezadowolenie czytelnika po raz drugi spowodowane jest zakończeniem utworu – nie wyjaśniającym dokładnie dalszego losy bohatera. Nie wiem, co autor chciał uzyskać poprzez pokazanie tak wielu przypadków rozmijania się z rzeczywistością. Możliwe, iż niedopowiadając pewnych faktów chciał podziałać na wyobraźnię odbiorcy. Prawdopodobna też jest teza, iż przez te wydarzenia chciał, mając za sobą pewne życiowe doświadczenia, pokazać brutalność życia. Według mnie wykreowanie w taki sposób wydarzeń ma na celu pokazać, jak bardzo życie może boleć, jak to rozminięcie się marzeń z rzeczywistością, pokazane na przykładzie bohaterów, może uderzyć. Lecz patrząc na wydarzenia minione możemy uznać, że wcześniejsze rozgoryczenia życiowe kreują nasze dalsze życie.

"Przedwiośnie" powieść o mijaniu się marzeń z rzeczywistością

Materiały

Cezary Baryka wobec kraju swoich rodziców Cezary wobec kraju swoich rodziców : • nie znał osobiście Polski • o Polsce rozmawiał tylko z matką • zapomina o ideach polskości, rusyfikuje się • przykładał małą uwagę do Polski, kojarzyła mu się z wspomnieniami matki (stawem w Siedlcach, Sekutą) • Polska była dla niego obca i obojętna • nie poznał Po...

Porównanie wersji powstania świata i człowieka na podstawie mitologii a biblii Według mitologii, w której opisane są wierzenia starożytnych Greków, narodziny świata wyglądały następująco. Z wielkiego Chaosu wyłoniły się dwa bóstwa: Uranos - Niebo i Gaja - Ziemia. Z ich związku narodzili się tytani, cyklopi i sturęcy hekatonchejrowie. Niezadowolony ze szkaradnego i okrutnego potomstwa ojciec strącił je w czeluście Tartar...

Główne wątki w "Panu Tadeuszu" Główne wątki Na początku utworu czytelnik poznaje tytułowego bohatera, Tadeusza, który wrócił po dłuższym pobycie w mieście, gdzie pobierał nauki pod opieką surowego księdza, aby – na życzenie stryja – przejąć gospodarstwo. Jest to postać wiodąca w wątku miłosnym, który jednakże najpierw ustępuje miejsca innemu – dwaj ryw...

Proces historyczno literacki Proces historycznoliteracki Mianem tym określa się ciąg przeobrażeń, jakim podlega literatura w czasie historycznym, zarówno jako odrębna dziedzina aktywności kulturalnej, jak i jako element życia społecznego. Przebiega równocześnie na wielu płaszczyznach, z których zasadnicze to: ilościowy przyrost dzieł pisarskich przemiany w sposobach...

Motywy baroku Motyw miłości był jednym z częściej pojawiających się tematów w twórczości barokowej. Nawiązaniem do niego jest sonet J. A. Morsztyna \"Cuda miłości\". Utwór mówi o cierpieniach, których źródłem jest miłość. Miłość jest, według poety, uczuciem skomplikowanym, co podkreślają zresztą licznie użyte paradoksy. Ostateczne wyrażenie barokowego koncept...

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych: treść i rodzaje SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH TREŚĆ Cash flow obrazuje wpływy i wydatki środków pieniężnych w toku dg podmiotu. Sporządzany na podstawie B i RZiS oraz informacji uzupełnia-jących do nich. Wzory cash flow nie są ściśle określone przepisami, jedy-nie te zamieszczane w prospektach emisyjnych reguluje rozporządzenie RM. Przepływy śro...

Podział analizy i ogólny cel analizy finansowej Analiza e. z punktu widzenia klasycznego podziału: - analiza techniczno-ekonomiczna (koncentruje się na ocenie rzeczowych i osobowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Analizie poddaje się ilość, jakość i strukturę działalności wytwórczej, stopień nowoczesności wytwarzania, wyposażenie i majątek trwały, procesy zaopatrzenia w surowce i ...

Kariera Szekspirowskiej tragedii miłości w "Romeo i Julia" Kariera Szekspirowskiej tragedii miłości Dramat Romeo i Julia już w czasach Szekspira zapoczątkował swój wielki tryumfalny pochód poprzez sceny całego świata. Pierwsze inscenizacje powstawały w zespołach wędrownych aktorów angielskich. Żywotność utworu wiążę się z kręgiem ponadczasowych problemów, jakie zostały tu poruszone. Przede wszystk...