"Melodia mgieł nocnych" jako impresja tatrzańskaTEMAT: „Melodia mgieł nocnych” - impresja tatrzańska. Impresja - krótkie przelotne wrażenie, subiektywne odczucie, przeżycie. W wierszu uchwycony nastrój chwili dotyczy letniej pogodnej nocy w Tatrach. Podmiot liryczny znalazł się wysoko w Tatrach nad Czarnym Stawem Gąsienicowym. Wszystko co obserwuje jest chwilowe, ulotne: spada gwiazda, przeleciała sowa, świeci księżyc, za chwilę pogoda może się zmienić. Jest spokój po chwili zrywa się wiatr i znów cisza. Obserwuje się też tam ulotne zjawiska takie jak puch czy mgły. Podmiot liryczny rejestruje różnorodne wrażenia: 1) Wrażenia słuchowe (melodia nocy). a) głęboka cisza - „cicho, cicho” (powtórzenie), „śpiąca woda” (epitet); b) odgłosy nocy - „ptaków szmer”, „szept boru”, „szumy limb” (onomatopeja); c) gradacja dźwięków kojarzonych z ruchem, ale dla ucha nieuchwytnych - „spadanie gwiazdy”, „unoszenie się puchu mlecza”, „lot ćmy”, „sowy”, „nietoperza”; 2) Wrażenia zapachowe - „kwiatów woń rzeźwa”, „kwiaty są dźwięczne, barwne, wonne”. Różnorodność zapachów przywołuje tu gamę barw kojarzoną z gamą dźwięków, sugeruje to bogactwo flory. 3) Wrażenia wzrokowe: a) obserwacja realiów ("śpiąca woda w kotlinie" (ożywienie), "przestworów głębina" = przepaść, "wstęga na około księżyca" = poświata (peryfrazy), "mgły jak mosty wiszące" (porównanie)); b) studium światła; jest noc, światło księżyca tworzy "tęczę blasków", dzieje się tak z powodu różnorodnych zachowań światła: - efekt odbicia od tafli wody; - rozproszenie światła "przestworów głębina", "głąb błękitna"; - przenikanie światła "ciała przeźrocze", "ćmy błona przeźrocza"; - skupienie światła "wstęga wokoło księżyca", "promienie gwiazd"; - wchłanianie przez mgły stąd wrażenie ciała stałego "mosty"; c) obserwacja ruchu (elementy baletu) - spokój, uśpienie, odpoczynek "śpiąca woda", "wiatr uciszony"; - tańczy w powietrzu puch mlecza; - pląsanie wokoło księżyca, skoczne pląsy wiatru; Zjawisko synestezji. Dotyczy przenikania się różnych wrażeń, sztuk oraz określenia melodii mgieł. Dotyczy podmiotu lirycznego. W przyrodzie słychać melodię nocy. Istnieje doskonała harmonia, co podkreśla reakcja podmiotu lirycznego: - nie zakłócać spokoju przyrody "nie budźmy śpiącej wody"; - wchłaniajmy piękne szmery, blaski wonie; - uwolnijmy się od złych myśli i kłopotów; - czujmy się lekko, dobrze: pląsajmy, wzlatujmy, bawmy się, ścigajmy; - stańmy się lepsi, życzliwsi: "gwiazdę chwyćmy w ramiona"; - nie spóźnijmy się, nie przeoczmy właściwej chwili "lećmy, lećmy"; - stańmy się cząstką, elementem przyrody: "bądźmy jak mosty wiszące" Poeta podjął też próbę umuzykalnienia poezji. Harmonię dźwięków, zapachów, światła, związków człowieka z naturą, rytmikę delikatnych ledwie uchwytnych zmian oddaje wiersz sylabotoniczny. //+-/+-/-+-//+-/+-/-+-//

"Melodia mgieł nocnych" jako impresja tatrzańska

Materiały

Motyw dobra i zła w "Mistrzu i Małgorzacie" - Motyw dobra i zła - zło w zasadzie powinno być reprezentowane przez Wolanda i jedo świtę, lecz w rzeczywistości oni czynią dobro. Nie kuszą ludzi i nie sprowadzają ich na drogę zła, cierpią przez niego tylko ludzie, którzy rzeczywiście zasłużyli na karę. Zło jest tutaj środkiem walki z ludzkimi wadami i niesprawiedliwością. Już w motcie utworu...

Polska i Polacy wobec Mickiewicza, Słowackiego, Norwida Adam Mickiewicz \"Pan Tadeusz\" - obraz polski lat dziecinnych. Jest to obraz uczuciowy, ukoloryzowany. W klimacie domu rodzinnego, podyktowany tęsknotą. \"Dziady\" część III w \"widzeniu księdza Piotra\" obraz Polski wydanej w ręce Heroda - Cara. Polacy wygnańcy pozbawieni kraju, obraz ludzi niepocieszonych. Porównanie losu Polski z losem Ch...

Podsystem gromadzenia informacji PODSYSTEM GROMADZENIA INFORMACJI Obejmuje trzy podstawowe części systemu: • podsystem informacji operatywnej • podsystem \"wywiadu\" marketingowego • podsystem badań marketingowych PODSYSYEM INFORMACJI OPERATYWNEJ Ma za zadanie ciągłe gromadzenie informacji o bieżących zjawiskach w firmie. Dane gromadzi się w posta...

Rola toposów w mitach greckich Rola toposów w mitach greckich. Narcyz - bohater kontemplacji i poznania a labirynt - mit odkrywania. W mitach zostały utrwalone pierwsze wzory ludzkich postaw i zachowań. Te pierwowzory nauka traktuje jako archetypy czyli pradawne, np. czułość matki - Demeter marzyciel - Ikar buntownik - Prometeusz Z mitów wywodzą...

Przedstawiciele oświeceniowi OSIĄGNIĘCIA CZOŁOWYCH PRZEDSTAWICIELI Encyklopedyści W oświeceniu we Francji po raz pierwszy zaczęto wydawać pierwszą na świecie encyklopedię. Składała się z 28 tomów. Przedstawicielami są: Wolter Diderot Rousseau Hasła w encyklopedii zapisywali według własnych wiadomości o danych pojęciach. Encyklopedia miała zrewolucj...

Kultura dualistyczna KULTURA DUALISTYCZNA Miała charakter duchowny, a potem rycerski. Dwa: style architektoniczne romański (kamienne, masywne, rola obronna, mało światła) gotycki (katedry, kościoły, strzeliste, smukły, witraże, dużo światła) wzorce osobowe asceta (człowiek umartwiający swą duszę i ciało aby uzyskać zbawienie...

Co to jest dramat epicki ? dramat epicki związany jest z tradycjami ekspresjonizmu. Jego twórcą i animatorem był B. Brecht. Komponował swoje utwory (“np. Matka Courage”, “Kaukaskie koło kredowe”) z szeregu luźno ze sobą powiązanych scen, które jako całość przedstawiać mają pewien proces społeczny. Wyraźnie moralistyczny charakter jego utworów podk...

Poezja Horacego - inspiracje Horacy to poeta rzymski, żyjący w latach 65 - 8 r.p.n.e. Pisywał ody, pieśni, był także autorem \"Listu do Pizonów\", w którym wykładał zasady sztuki poetyckiej. Na jego poezję wpływ miały dwie doktryny filozoficzne: stoicyzm i epikureizm. Poeta połączył te dwa systemy w sposób EKLEKTYCZNY(wybiórczy), głosząc w swych utworach zasadę złotego śr...