"Każdy jest Odysem co wraca do swej Itaki" - jak rozumieć to powiedzenieLeopold Staff należy do jednych z najwybitniejszych poetów polskich. Do jego utworów możemy zaliczyć m.in. : „Przedśpiew”, „Ars poetica” ... oraz interesujący nas wiersz „Odys”, w którym autor zawarł istotne stwierdzenie : „Każdy jest Odysem co wraca do swej Itaki”. Aby najlepiej zrozumieć to powiedzenie należy właśnie odwołać się do wiersza, z którego ono pochodzi. W owym utworze autor przedstawia Odyseję jako życie, a ludzi jako pielgrzymów zmierzających do celu. Tak właśnie zinterpretowałem wiersz „Odys” i uważam, że omawiane stwierdzenie, jako podsumowująca część tego utworu ma identyczne znaczenie, tzn. każdy tak jak Odys dąży do swojego celu, przemierzając przy tym drogę życia, której obrazem jest dziesięcioletnia wędrówka Odyseusza do Itaki. Czytając „Historię wojny Trojańskiej” oraz Epos „Odyseja” możemy na podstawie tych utworów, dość szczegółowo opisać dziesięć lat Odysa, które spędził w poszukiwaniu swojej ojczyzny - Itaki. Ten okres życia dla Odyseusza był bardzo ciężki; został on poddany wielu próbom, musiał walczyć z wieloma czynnikami, które chciały go odciągnąć od celu. Odys wykazał się dużą wytrwałością, rozwagą, sprytem, tymi wszystkimi cechami, które pozwoliły mu pokonać wszelkie trudności i osiągnąć ten „szczyt”. Według mnie właśnie te dziesięć lat z wędrówki Odysa można nazwać metaforycznym obrazem dzisiejszego życia. Należy zwrócić uwagę na to, że my wszyscy ludzie, tak jak Odys podążamy w stronę naszego celu i droga prowadząca do niego nie jest wcale łatwa. W tym miejscu należy właśnie brać przykład z Odysa, z jego wytrwałości, musimy nauczyć się tak jak on upadać, po to by następnego dnia wstać i dalej ruszyć w tym nieustającym biegu życia. Na początku wspomniałem, że wszyscy ludzie jak pielgrzymi podążają do celu, każdy ma jakiś swój osobisty cel, lecz najwyższym „szczytem” jednoczącym wszystkich ludzi jest kres naszego życia. Ktoś mógłby powiedzieć : ... co to za cel jak i tak wszyscy go osiągną ? – to prawda, ale nie liczy się samo zdobycie tego „szczytu” , tylko to jak się do niego doszło. Drugim elementem, świadczącym o odnoszeniu się stwierdzenia Leopolda Staffa do naszego życia jest sam czas, który Odys potrzebował na dotarcie do Itaki. Wydaje się wręcz, że to nienormalna rzecz wracać bite dziesięć lat do domu. Moim zdaniem przesłaniem tej anomalii jest, to że nie da się osiągnąć naszego celu od razu, ... na każdy nawet najdrobniejszy cel trzeba uczciwie zapracować. Podsumowując mogę ostatecznie powiedzieć, że Leopold Staff przez swoje stwierdzenie utożsamia dzisiejszego człowieka z postacią Odyseusza, wskazując przy tym na ponadczasowość wartości jego cech, jak również w sposób metaforyczny przyrównuje okres jego wędrówki do drogi naszego życia. Ta droga jest jakby sprawdzianem, który rozwiązujemy całe życie, poprzez nasz sposób bycia, naukę, pracę, miłość a także sam stosunek do życia, musimy oprócz tego pamiętać o pewnych pierwowzorach, wartościach, ... - wartościach, których przykładem był Odys potrafiący je odpowiednio zastosować ... , by dojść do celu.

"Każdy jest Odysem co wraca do swej Itaki" - jak rozumieć to powiedzenie

Materiały

"Lalka" jako powieść realizmu wielkiego „Lalka” B. Prusa, jako powieść realizmu wielkiego. Realizm „Lalki” polega na opisie przestrzeni i osób. Tłem wydarzeń jest wielkie miasto, wiernie opisane w powieści. „Lustrzane” przedstawienie środowiska powodują: - Wierność topografii i nazw geograficznych. Prus zamieszcza w powieści Łazienki, Krakowskie P...

Rozwój rolnictwa między powstaniem listopadowym a styczniowym ROZWÓJ ROLNICTWA: Okres między powstaniem listopadowym, a styczniowym przyniósł dla rolnictwa polskiego zasadnicze zmiany, przekształcając formy produkcji z feudalno - pańszczyźnianych na wczesnokapitalistyczne. Jakkolwiek zakończenie procesu uwłaszczeniowego przypada dopiero na lata sześćdziesiąte XIXw. to jednak już na przełomie lat czterdzie...

"Kordian" - powstanie listopadowe Dramat \"Kordian\" został napisany w Szwajcarii w 1833 roku, a ukazał się w Paryżu w 1834 roku anonimowo. Utwór nawiązuje do powstania listopadowego, chociaż czas akcji umieszcza autor wcześniej, o czym mówi w przygotowaniu, w noc sylwestrową 1799-1800. Przedstawia sąd na przywódcami wydarzeń nawiązuje do 1830 roku tworząc dygnitarzy na okres...

Informacyjny wpływ społeczny - wyjaśnienie Informacyjny wpływ społeczny to wpływ innych ludzi, który prowadzi nas do konformizmu, ponieważ spostrzegamy te osoby jako źródło informacji, dające wskazówki dla naszego zachowania; dostosowujemy się, ponieważ wierzymy, że cudza interpretacja niejasnej sytuacji jest bardziej poprawna niż nasza.

Analiza utworu "Beniowski" Utwór \"Beniowski\" jest dla autora \"polem do popisu\" w dziedzinie możliwości kreacyjnych, zawiera więc dużą ilość połączonych gatunków literackich. Ironia w utworze kształtuje obraz świata i dzieła jako swobodnej i apodyktycznej gry wartości. Narrator dominuje i scala sobą utwór. Nie jest jednorodny, lecz zmienia się raz w gawędziarza, raz w ...

Religia i bóstwa rzymskie w "Mitologii" Religia i bóstwa rzymskie W drugiej, znacznie krótszej, części Mitologii J. Parandowski ukazuje specyficzne rysy religii i bogów rzymskich, przedstawia czczonych cezarów i legendy. Autor zwraca uwagę na to, że religia i mitologia Rzymu były znacznie uboższe od greckich. Postacie bogów nie miały wyrazistych rysów, płci, powiązań rodzinnych....

Przyczyny energochłonności PRZYCZYNY ENERGOCHŁONNOŚCI 1. w dalszym ciągu niekorzystna struktura przemysłu, zbyt duży udział górnictwa i hutnictwa; 2. zacofanie technologiczne przemysłu; 3. duże straty ponoszone w gospodarce komunalnej, na skutek wykorzystywania pierwotnych nośników energii w nieefektywnych indywidualnych paleniskach; 4. niski stopień gazyfikacji g...

Rola wycieczek klasowych - co wnoszą? Uważam, że wycieczki odgrywają bardzo ważną rolę w naszym życiu i powinno się je często organizować. Niewątpliwie pogłębiają one naszą wiedzę. Gdy byliśmy w Krakowie, zwiedzaliśmy Wawel. Wszyscy słuchali tego, co mówi przewodnik bardzo uważnie. Dlatego z całą pewnością wiele osób pogłębiło swoją wiedzę z historii Polski. Mnie szczególnie zainte...