"Iliada" jako epos oparty na micie "Wojny trojańskiej"Temat: "Iliada" Homera jako bohaterski epos oparty na micie o "Wojnie trojańskiej" "Iliada" opisuje jeden z epizodów ostatniego roku trwajšcej 10 lat wojny o Troję-gniew Achillesa, który został obrażony przez wodza Greków, Aganemnona. Zabrał on Achillesowi brankę wojennš, Bryzeidę, co doprowadziło do wycofania się herosa z udziału w walkach. Trojanie uzyskali w ten sposób przewagę. Patrokles chciał dodać Grekom otuchy i włożył zbroję Achillesa (swego przyjaciela), a następnie ruszył na czele wojsk greckich przeciwko Trojanom. Patrokles został zabity i dopiero ten incydent spowodował, że Achilles zdecydował się wrócić do walki. Księgi "Iliady" wypełniajš bohaterskie czyny wojowników walczšcych o Troję, zarówno Greków jak i Trojan. Ważnš rolę w tej wojnie odgrywajš również Bogowie, którzy bezustannie mieszajš się do walki. Przedstawicielami Greków sš min.: Achilles, Aganemnon, Menelaos, Odyseusz i Nestor. Z Trojan najsłynniejszymi bohaterami byli: Hektor, Parys, Priam i Eneasz. Œwiat bogów miesza się ze œwiate ludzkim, bogowie majš wpływ na losy poszczególnych bohaterów. Bogowie biorš udział w potyczkach, odnoszš nawet rany. "Iliada jest uważana za wzór doskonale skomponowanego eposu starożytnego. Od imienia twórcy jest on także okreœlany mianem eposu homeryckiego. Epos- (epopeja)- to najstarszy gatunek epicki, którego Ÿródłem były ustnie przekazywane mity, baœnie i legendy. Epopeja jest rozbudowanym utworem wierszowanym, opisujšcym dzieje historyczne, bšdŸ legendarnych bohaterów na tle ważnych i przełomowych wydarzeń. W utworze występuje wszech wiedzšcy, obiektywny narrator, który posługujšc się podniosłym stylem, obfitujšcym w opisy, rozbudowane porównania i stałe epitety, przedstawia wydarzenia, rozgrywajšce się na dwóch płaszczyznach: boskiej i ludzkiej. Utwór rozpoczyna się inwokacjš skierowanš do bogów z proœbš o natchnienie. Akcja ma charakter epizodyczny.

"Iliada" jako epos oparty na micie "Wojny trojańskiej"

Materiały

Twórczość Norwia - hołd rodakom Cyprian Kamil Norwid oddaje cześć nie tylko swoim rodakom, ale zauważa i docenia także wybitne jednostki innych narodowości. \"Bema pamięci żałobny rapsod\" Utwór poświęcony uczestnikowi i bohaterowi powstania listopadowego (1830) i Wiosny Ludów (1848). Norwid napisał go w 1851 r. po śmierci gen. Józefa Bema. Autor opisuje pogrzeb wielkieg...

Obraz społeczeństwa polskiego w "Nad Niemnem" Obraz społeczeństwa polskiego po powstaniu styczniowym Akcja utworu toczy się w latach osiemdziesiątych na Grodzieńszczyzn~e, we dworze Korczynskich i sąsiednim zaścianku Bohatyrowiczów – w dwóch środowiskach, między którymi narósł konflikt ekonomiczny, mający podłoże polityczne (wspólny udział w powstaniu styczniowym i solidarnie pr...

13. Psychoanalityczna koncepcja motywacji a) Freud nie wymyślił pojęcia nieświadomość, lecz nadał mu rangę. Sam Freud i jego ortodoksyjni kontynuatorzy to psychoanaliza klasyczna. Ale są tacy, co wprowadzali dodatkowe pojęcia, np.: Hartman (psychologia ego). Psychoanaliza służy do przebudowy całej osobowości potrzebującego pomocy. Neopsychoanaliza: ci, którzy od Freuda wyszli, ale prz...

Program romantyzmu na podstawie utworów Mickiewicza Program literacki romantyzmu. Omów temat na podstawie wybranych utworów przed listopadowej twórczości Adama Mickiewicza. Romantyzm, to epoka nastała po krótkotrwałym klasycyzmie i potężnym Oświeceniu. Twórcą, którego twórczość możemy uznać za inicjację nowego ruchu filozoficznego był Adam Mickiewicz. Stało się tak dzięki opublikowanym w 1822...

Motyw kariery w literaturze Wstęp do motywu KARIERA Większość ludzi, zapytana, co to znaczy osiągnąć szczęście, zacznie mówić o materialnym dostatku, dobrej pozycji społecznej, szczęśliwej rodzinie, zdrowiu... i o zrobieniu kariery. Tych, dla których najważniejsza jest doskonałość duchowa, a marności tego świata potrafią się wyrzec, by poświęcić wszystko dla innych...

Co to jest ironia? Ironia to takie ukształtowanie tekstu, że jego sens dosłowny i wprost wypowiedziany pozostaje w sprzeczności z sensem właściwym, wyrażającym intencje mówiącego, a rozpoznawalnym dzięki okolicznościom wypowiedzi oraz jej wewnętrznym przejaskrawieniom czy niestosownościom znaczeniowym, a w mowie żywej - dodatkowo - dzięki sygnałom intonacyjnym i ...

Biografia Hugo Kołątaja Hugo Kołłątaj to drugi obok Staszica wybitny przedstawiciel obozu postępu. Urodził się na Wołyniu, w niezamożnej rodzinie szlacheckiej. Po ukończeniu szkoły w Pińczowie kształcił się w Akademii Krakowskiej, którą ukończył ze stopniem doktora filozofii. Bierze czynny udział w pracach Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych i Komisji Edukacji Narodowej...

Dysonans poznawczy - koncepcje a) dysonans – dwa elementy poznawcze pozostające ze sobą w sprzeczności konsonans – z jednego elementu poznawczego wynika drugi b) założenie – ludzie dążą do sytuacji, kiedy osiągną konsonans, a unikają sytuacji dysonansowych. Dysonans motywuje do unikania sytuacji, które mogą go pogłębić. Oraz do zmiany zaistniałej sytuacji ...