"Iliada" jako epos klasyczny"Iliada" Homera jako epos klasyczny Wiedza o Homerze Homer - twórca starożytnych eposów "Iliady" i "Odysei". Żył na przełomie IX i VIII w p.n.e. Pochodzenie i biografia Homera owiane są tajemnicą, pewne jest tylko imię. Najprawdopodobniej pochodził z greckiej wyspy Chios. Imię Homer oznacza ślepca, co dało podstawę do podań, że twórca był niewidomy. Kwestia homerycka. Jest to spór uczonych, dotyczący autorstwa Iliady i Odysei. W XVII wieku zakwestionowano istnienie Homera - francuscy badacze twierdzili, że oba eposy wywodzą się z twórczości wędrownych śpiewaków. Późniejsza teza mówiła, że Iliada i Odyseja funkcjonowały jako twórczość ustna, a spisane zostały dopiero w VI w p.n.e. W wieku XIX jedno stronnictwo utrzymywało, że oba dzieła są zbiorami poematów różnych twórców, a przeciwni im badacze opowiadali się za autorstwem jednej osoby. Współcześnie twierdzi się, że autorem obu eposów był jeden i ten sam twórca. Cechy gatunku eposu - wyjaśnienie pojęcia epos. Epos Główny gatunek epiki od czasów powstania powieści. Jest to rozbudowany utwór wierszowany, który ukazuje dzieje legendarnych lub historycznych bohaterów na tle wydarzeń przełomowych dla danej społeczności. W przypadku Iliady tłem fabuły jest wojna trojańska, natomiast bohaterowie legendarni to np. Achilles Agamemnon Parys Helena bogowie greccy Źródłem eposu są mity i podania - Iliada np. wywodzi się z mitu o jabłku niezgody. Cechy gatunkowe eposu Inwokacja czyli apostrofa umieszczona we wstępie utworu, skierowana do bóstwa z prośbą o pomoc w tworzeniu dzieła. W Iliadzie autor zwraca się do Muzy, bogini, która poddaje pieśni śpiewakom. Równoległość dwóch płaszczyzn świata bogów i świata ludzi. W Iliadzie fabuła przebiega w świecie bogów (bogowie także walczą po obu stronach konfliktu trojańskiego np.: Atena decyduje o zwycięstwie Achillesa nad Hektorem) i w świecie ludzi i ludzkich uczuć - dowodem jest miłość Parysa do Heleny. Narrator eposu ujawnia swoje uczucia tylko w inwokacji, potem jest obiektywny, wszechstronny i zdystansowany wobec wydarzeń. Wydarzenia są opisane stylem podniosłym i patetycznym. Opisy scen batalistycznych ( pojedynek Hektora z Achillesem). Porównanie homeryckie - jest to porównanie, którego drugi człon jest rozbudowany tak, że stanowią odrębną epizodyczną scenkę. Niezwykła plastyczność opisów osiągnięta przez bogactwo epitetów np: Szybkonogi Achilles - porównanie homeryckie składa się z jednego członu krótkiego a drugiego rozbudowanego w obraz przyrody np: "żołnierze padali jak liście z drzew". Cechą narracji jest tzw. retrada tzn. opóźnienie biegu zdarzeń przez zatrzymywanie się nad charakterystycznym dla epoki przedmiotem( np.: opis tarczy) Epizodyczność akcji - opisanie wydarzenia mniej istotnego, nie związanego z główną fabułą. Heksametr - wiersz oparty na ILO-CZASIE ( istnienie samogłosek długich i krótkich ) jest miarą rytmiczną, płynną , znakomicie dostosowaną do długich poematów epickich. Heksametr - to wers, który składa się z sześciu ( heks - sześć ) stóp metrycznych: daktyli lub spondejów (w każdym wersie powtarza się jednakowy układ sześciu stóp

"Iliada" jako epos klasyczny

Materiały

Krótki opis pozytywizmu Pozytywizm zaczął się po upadku powstania listopadowego w 1864 (zachodzi też wcześnie w latach 40). Za twórcę ucho- dzi August Conte formułując pierwsze myśli pozytywistyczne: - socjalizm: skłonność do traktowania człowieka jako elementu społeczeństwa (dalej Bulcle). -scjentyzm:przekonanie i zaufanie do nauki, która może poznać społeczeń...

Gatunki literackie średniowiecza Średniowiecze przejęło wiele gatunków uprawianych już wcześniej, takich jak pieśń, tragedia, komedia, historia czy satyra. Jednak średniowieczna literatura stworzyła również kilka nowych gatunków: MISTERIUM: Było to widowisko sceniczne, którego treść dotyczyła głównie motywów z Nowego i Starego testamentu. Prezentowało ono fragment dzi...

Socjologia ogólna a szczegółowa - porównanie SOCJOLOGIA OGÓLNA - tworzy teorie obejmujące zespoły zjawisk (ich ogół) występujące w społeczeństwach (całych), które służą wyjaśnieniu zjawisk i procesów podstawowych (ważnych dla wszystkich dziedzin życia społecznego); jej zadaniem jest również ustalanie pojęć. Główne teorie socjologii ogólnej: 1. teoria struktur społecznych (teoria społecze...

Różne aspekty cierpienia w literaturze 9. Temat: Różne aspekty cierpienia w literaturze. Cierpienie jest nieodłącznym towarzyszem człowieka – swoistym synonimem człowieczeństwa - któż z nas, bowiem nie zna jego smaku? Cierpimy, gdyż jesteśmy ludźmi, obdarzonymi uczuciami, które można zranić i ciałem równie podatnym na ból. To właśnie dzięki niemu uczymy się patrzyć na świat z ...

Pojęcie i przykłady neologizmu Neologizmy, pojęcie, podział, przykłady Neologizmy - przeciwieństwo archaizmów; słowa nowe; innowacje.Tworzone są przede wszystkim z konieczności nazywania nowych przedmiotów i pojęć, powstających wraz z rozwojem kultury materialnej i duchowej społeczeństawa. Neologizmy uzasadnione i potrzebne przestają byc neologizmami, gdy się upowszechnią i ...

Zasady poprawnej pisowni Ortografia polska . Zasady poprawnej pisowni . 1. Cztery sposoby pisemnego utrwalania mowy . Pismo Piktograficzne ( obrazkowe ) Najstarsze liczy około 6000 lat – każde słowo jest utrwalane za pomocą rysunku przypominającego wyglądem daną rzecz . pojęcie abstrakcyjne trudne do przedstawienia . Piktogramów używano w Starożytnym Egipc...

"Powrót posła" - sztuka w Teatrze narodowym W czasach renesansu i baroku powstają sceny magnackie. Ich zalążkiem były przedstawienia prezentowane na rynkach miejskich w średniowieczu. Teatr zaczyna jednak rozwijać się dopiero w czasach oświecenia. 19 listopada 1765 r. powstaje pierwszy teatr, wystawiono sztukę Balińskiego \"Natręci\". Scena ta z czasem przekształca się w scenę narodową. W...

Główne nurty społeczne w Baroku • XVII wiek to okres, kiedy Polska była nękana licznymi wojnami. Styl i sposób życia zdominowany został przez dwa nurty społeczne: Sarmatyzm był ideologią wytworzoną przez polską szlachtę. Przypisała ona sobie pochodzenie od starożytnego plemienia Sarmatów, ludu niezwykle walecznego i dzielnego spokrewnionego ze Scytami. Zgodnie z ó...