"Iliada" jako epos klasyczny"Iliada" Homera jako epos klasyczny Wiedza o Homerze Homer - twórca starożytnych eposów "Iliady" i "Odysei". Żył na przełomie IX i VIII w p.n.e. Pochodzenie i biografia Homera owiane są tajemnicą, pewne jest tylko imię. Najprawdopodobniej pochodził z greckiej wyspy Chios. Imię Homer oznacza ślepca, co dało podstawę do podań, że twórca był niewidomy. Kwestia homerycka. Jest to spór uczonych, dotyczący autorstwa Iliady i Odysei. W XVII wieku zakwestionowano istnienie Homera - francuscy badacze twierdzili, że oba eposy wywodzą się z twórczości wędrownych śpiewaków. Późniejsza teza mówiła, że Iliada i Odyseja funkcjonowały jako twórczość ustna, a spisane zostały dopiero w VI w p.n.e. W wieku XIX jedno stronnictwo utrzymywało, że oba dzieła są zbiorami poematów różnych twórców, a przeciwni im badacze opowiadali się za autorstwem jednej osoby. Współcześnie twierdzi się, że autorem obu eposów był jeden i ten sam twórca. Cechy gatunku eposu - wyjaśnienie pojęcia epos. Epos Główny gatunek epiki od czasów powstania powieści. Jest to rozbudowany utwór wierszowany, który ukazuje dzieje legendarnych lub historycznych bohaterów na tle wydarzeń przełomowych dla danej społeczności. W przypadku Iliady tłem fabuły jest wojna trojańska, natomiast bohaterowie legendarni to np. Achilles Agamemnon Parys Helena bogowie greccy Źródłem eposu są mity i podania - Iliada np. wywodzi się z mitu o jabłku niezgody. Cechy gatunkowe eposu Inwokacja czyli apostrofa umieszczona we wstępie utworu, skierowana do bóstwa z prośbą o pomoc w tworzeniu dzieła. W Iliadzie autor zwraca się do Muzy, bogini, która poddaje pieśni śpiewakom. Równoległość dwóch płaszczyzn świata bogów i świata ludzi. W Iliadzie fabuła przebiega w świecie bogów (bogowie także walczą po obu stronach konfliktu trojańskiego np.: Atena decyduje o zwycięstwie Achillesa nad Hektorem) i w świecie ludzi i ludzkich uczuć - dowodem jest miłość Parysa do Heleny. Narrator eposu ujawnia swoje uczucia tylko w inwokacji, potem jest obiektywny, wszechstronny i zdystansowany wobec wydarzeń. Wydarzenia są opisane stylem podniosłym i patetycznym. Opisy scen batalistycznych ( pojedynek Hektora z Achillesem). Porównanie homeryckie - jest to porównanie, którego drugi człon jest rozbudowany tak, że stanowią odrębną epizodyczną scenkę. Niezwykła plastyczność opisów osiągnięta przez bogactwo epitetów np: Szybkonogi Achilles - porównanie homeryckie składa się z jednego członu krótkiego a drugiego rozbudowanego w obraz przyrody np: "żołnierze padali jak liście z drzew". Cechą narracji jest tzw. retrada tzn. opóźnienie biegu zdarzeń przez zatrzymywanie się nad charakterystycznym dla epoki przedmiotem( np.: opis tarczy) Epizodyczność akcji - opisanie wydarzenia mniej istotnego, nie związanego z główną fabułą. Heksametr - wiersz oparty na ILO-CZASIE ( istnienie samogłosek długich i krótkich ) jest miarą rytmiczną, płynną , znakomicie dostosowaną do długich poematów epickich. Heksametr - to wers, który składa się z sześciu ( heks - sześć ) stóp metrycznych: daktyli lub spondejów (w każdym wersie powtarza się jednakowy układ sześciu stóp

"Iliada" jako epos klasyczny

Materiały

Podział zysku akcji PODZIAŁ ZYSKU. Zgodnie z art. 347 K.s.h. akcjonariusze mają prawo do dywidendy z zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym, badanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonego przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji , a jeśli nie są całkowicie pokryte – w stosunku do dokonanych wpłat...

Motyw matki Polki Dygresja początkowa wcale nie potrzebna. Jak wiadomo dzieci nie biorą się z powietrza, każdy z nas ma osobę, która nas wydała na świat. Naturalnym odruchem każdej matki po porodzie (a nawet przed) staje się troska o dobre i wygodne życie własnego dziecka. Czasem bywa tak, że sytuacja nie pozwala aby dać potomkowi wszystko to, co by się chciało....

Pole rynkowe i strategiczne jednostki biznesu Pole rynkowe i strategiczne jednostki biznesu Pole rynkowe to łącznie traktowane różne rynki, na których działa firma prowadząca różne rodzaje interesów. Pole rynkowe stanowi płaszczyznę odniesienia dla całościowej analizy marketingowej firmy w wymiarze strategicznym (rynkowej pozycji i perspektyw rozwoju poszczególnych działalności przy u...

Rozum czy uczucie? Co przemawia bardziej Rozum i uczucie są dwoma mechanizmami pod wpływem których podejmujemy decyzje. Dwa mechanizmy związane z życiem ludzkim tak jak miłość i cierpienie. Który do mnie przema-wia?...sądzę, że rozum. Decyzje podejmowane pod jego wpływem są trafniejsze ponieważ dużej się zastanawiamy oraz rozważamy wszystkie za i przeciw. Natomiast decyzje podjęte po...

"I wdarłem się na skałę pięknej Kaliopy gdzie dotychmiast nie było znaku polskiej stopy" - Jan Kochanowski Już z pierwszych utworów Kochanowskiego przebija najwyższej klasy artyzm. Weźmy np. \"Fraszki\". Te krótkie utwory bez uszczerbku dla swojej kompozycyjnej jedności traktują o rzeczach błahych z równym powodzeniem, jak o poważnych. Ilośc informacji, zawartej w dwóch linijkach fraszek \"Na św. ojca\" czy \"Na Maetusza\" wymagałaby do równie dokład...

"Konrad Wallenrod" - okoliczności powstania utworu Okoliczności powstania i publikacji utworu Konrad Wallenrod należy do dzieł znaczących nie tylko w dorobku Adama Mickiewicza, ale i w całej polskiej twórczości romantycznej. Taką pozycję utwór ten zyskał przede wszystkim dlatego, że poprzez los i działalność bohatera przedstawia stosunek autora do sprawy narodowej i postawę wobec niej R...

Problem żydowski w nowelach pozytywizmu 2. Problem żydowski: - Maria Konopnicka \"Mendel Gdański\" - tragiczna historia Mendla Gdańskiego, który był Żydem i czuł się Polakiem, a skrzywdzono go w prymitywnym antysemityzmie, autorka nawołuje o równouprawnienie i tolerancję, podejmuje próbę ostrzeżenia przed tym do czego może dojść w społeczeństwie, wykazanie bezsensowności antysemity...

Teoria Paula Herseya i Kenetha Blancharda Ewolucyjna teoria przywództwa Paula Herseya i Kenetha Blancharda. Najskuteczniejszy styl przywództwa zależy od dojrzałości podwładnych w znaczeniu chęci przyjmowania odpowiedzialności, doświadczenia i umiejętności związanych z zadaniem. Stosunki między kierownikiem a podwładnymi przechodzą przez cztery fazy: 1. Znaczna orientacja na zadania, z...