"Iliada" jako epos klasyczny"Iliada" Homera jako epos klasyczny Wiedza o Homerze Homer - twórca starożytnych eposów "Iliady" i "Odysei". Żył na przełomie IX i VIII w p.n.e. Pochodzenie i biografia Homera owiane są tajemnicą, pewne jest tylko imię. Najprawdopodobniej pochodził z greckiej wyspy Chios. Imię Homer oznacza ślepca, co dało podstawę do podań, że twórca był niewidomy. Kwestia homerycka. Jest to spór uczonych, dotyczący autorstwa Iliady i Odysei. W XVII wieku zakwestionowano istnienie Homera - francuscy badacze twierdzili, że oba eposy wywodzą się z twórczości wędrownych śpiewaków. Późniejsza teza mówiła, że Iliada i Odyseja funkcjonowały jako twórczość ustna, a spisane zostały dopiero w VI w p.n.e. W wieku XIX jedno stronnictwo utrzymywało, że oba dzieła są zbiorami poematów różnych twórców, a przeciwni im badacze opowiadali się za autorstwem jednej osoby. Współcześnie twierdzi się, że autorem obu eposów był jeden i ten sam twórca. Cechy gatunku eposu - wyjaśnienie pojęcia epos. Epos Główny gatunek epiki od czasów powstania powieści. Jest to rozbudowany utwór wierszowany, który ukazuje dzieje legendarnych lub historycznych bohaterów na tle wydarzeń przełomowych dla danej społeczności. W przypadku Iliady tłem fabuły jest wojna trojańska, natomiast bohaterowie legendarni to np. Achilles Agamemnon Parys Helena bogowie greccy Źródłem eposu są mity i podania - Iliada np. wywodzi się z mitu o jabłku niezgody. Cechy gatunkowe eposu Inwokacja czyli apostrofa umieszczona we wstępie utworu, skierowana do bóstwa z prośbą o pomoc w tworzeniu dzieła. W Iliadzie autor zwraca się do Muzy, bogini, która poddaje pieśni śpiewakom. Równoległość dwóch płaszczyzn świata bogów i świata ludzi. W Iliadzie fabuła przebiega w świecie bogów (bogowie także walczą po obu stronach konfliktu trojańskiego np.: Atena decyduje o zwycięstwie Achillesa nad Hektorem) i w świecie ludzi i ludzkich uczuć - dowodem jest miłość Parysa do Heleny. Narrator eposu ujawnia swoje uczucia tylko w inwokacji, potem jest obiektywny, wszechstronny i zdystansowany wobec wydarzeń. Wydarzenia są opisane stylem podniosłym i patetycznym. Opisy scen batalistycznych ( pojedynek Hektora z Achillesem). Porównanie homeryckie - jest to porównanie, którego drugi człon jest rozbudowany tak, że stanowią odrębną epizodyczną scenkę. Niezwykła plastyczność opisów osiągnięta przez bogactwo epitetów np: Szybkonogi Achilles - porównanie homeryckie składa się z jednego członu krótkiego a drugiego rozbudowanego w obraz przyrody np: "żołnierze padali jak liście z drzew". Cechą narracji jest tzw. retrada tzn. opóźnienie biegu zdarzeń przez zatrzymywanie się nad charakterystycznym dla epoki przedmiotem( np.: opis tarczy) Epizodyczność akcji - opisanie wydarzenia mniej istotnego, nie związanego z główną fabułą. Heksametr - wiersz oparty na ILO-CZASIE ( istnienie samogłosek długich i krótkich ) jest miarą rytmiczną, płynną , znakomicie dostosowaną do długich poematów epickich. Heksametr - to wers, który składa się z sześciu ( heks - sześć ) stóp metrycznych: daktyli lub spondejów (w każdym wersie powtarza się jednakowy układ sześciu stóp

"Iliada" jako epos klasyczny

Materiały

Wiersze W I E R S Z E A więc chcesz być kochany? Śmiałe to żądanie. Ale pomyśl przez chwilę, Czyś zasłużył na nie?! A... Gdy Cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę, Nie tracę zmysłów, kiedy Cię zobaczę; Jednakże gdy Cię długo nie oglądam, Czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam; I tęskniąc sob...

Okoliczności powstania "Pieśni o Rolandzie" Okoliczności powstania dzieła Pieśń o Rolandzie należy do gatunku nazywanego eposem rycerskim, ukształtowanego pod wpływem tradycji przekazów ustnych, w których wykorzystywano legendy o sławnych rycerzach i śpiewano o nich pieśni-opowieści, tzw. pieśni czynu (chansons de geste). W epoce braku środków masowego przekazu, niewielkiego dostępu...

Literatura polityczna w renesansie LITERATURA POLITYCZNA XVI STULECIA OBRAZ ZANIEDBAŃ SPRAW PUBLICZNYCH I WIZJA NAPRAWY “O POPRAWIE RZECZYPOSPOLITEJ” ANDRZEJ FRYCZ-MODRZEWSKI (DIAGNOZA) Dzieło to nawiązuje do myśli Arystotelesa i Cycerona i związane jest z ówczesną myślą społeczno-polityczną zapoczątkowaną przez Erazma z Rotterdamu. Traktat ten wynika z obser...

Elementy biznes planu Profesjonalnie przygotowany BIZNES PLAN niezależnie od adresata i szczegółowości, składa się z następujących elementów: 1.Streszczenia kierowniczego -to zarys planu działania i jego zwięzłe uzasadnienie; -kluczowe punkty w streszczeniu kierowniczym to określenie: a)celów BP; b)możliwości i szans rynkowych oraz podstawowych zagrożeń; c)prze...

Portrety Sarmatów w polskim oświeceniu Literatura polskiego oświecenia zawiera portrety Sarmatów, czyli ludzi zacofanych, poddanych krytyce, ośmieszonych satyrą oraz ludzi światłych, których pisarze wychwalali i podawali za wzór. Przykładem Sarmaty jest \"Imć Pan Staruszkiewicz\" z komedii Bohomolca \"Małżeństwo z kalendarza\". Ubrany w staropolski kontusz, miał ośmieszyć swoj...

Dystrybucja - podstawowy zakres Podstawowy zakres decyzji w zakresie dystrybucji 1. Długość kanałów dystrybucji. 2. Szerokość kanałów dystrybucji. 3. Intensywność przepływu towarów przez kanał. 4. Rodzaj pośredników. 5. Sposób powiązania uczestników kanału. 6. Własność kanałów. 7. Elementy logistyki, np. transportu lub sposobu składowania.

Funkcje i organy WTO Funkcje WTO Regulacyjne - forum negocjacji dotyczące wymiany handlowej i wszelkie przeglądy polityki handlowej Kontrolne - strzeżenie zasad i procedur wymiany handlowej, zarządzanie mechanizmem rozstrzygania sporów miedzy krajami członkowskimi. Na forum międzynarodowym WTO współpracuje z innymi organizacjami międzynarodowymi przede wszystkim ...

Mit o Edypie Edyp był synem Lajosa i Jokasty .Jako niemowlę został porzucony w górach , ponieważ wyrocznia ostrzegła króla Tebańskiego że zostanie zabity z ręki własnego syna , który następnie ożeni się z jego małżonką , a swoją matką , Jokastą. Znaleźli go pasterze i zanieśli dziecko do władców Koryntu , którzy zostali jego przybranymi rodzicami. Jednak ...