"Iliada" Homera jako epos starożytny„Iliada” Homera jako pierwszy epos w literaturze europejskiej. „Iliada” jest uważana za wzór doskonale skomponowanego eposu starożytnego (w niektórych opracowaniach można też spotkać się z pojęciem epopei starożytnej). Od imienia twórcy jest on również określany mianem eposu homeryckiego. Epos jest zaliczany do gatunków epickich, charakteryzuje się przede wszystkim dużymi rozmiarami, jest pisany wierszem (w przypadku eposu homeryckiego jest to heksametr – wiersz rytmiczny polegający na regularnej powtarzalności zespołu sylab krótkich i długich), ukazuje losy wybranej grupy bohaterów na tle przełomowych wydarzeń dla jakiegoś narodu. Epopeję otwiera inwokacja, czyli wierszowany zwrot do jakiegoś bóstwa, prośba autora o pomoc w tworzeniu dzieła. W inwokacji do „Iliady” narrator zwraca się z prośbą do muzy, która pomaga poetom i śpiewakom w ich twórczości. Inwokacja, podobnie jak cały utwór, napisana jest językiem podniosłym, poważnym wręcz patetycznym, bogaty w środki językowe. Najbardziej charakterystycznym jest tzw. porównanie homeryckie (rozbudowany drugi człon do rozmiarów odrębnej historyjki). Na plan pierwszy wysuwają się narrator i fabuła. Narrator jest wszechobecny, wszechwiedzący i obiektywny. W eposie dominuje opowiadanie i opis. Opisy są bardzo realistyczne i dokładne, statyczne i dynamiczne. Najbardziej znanym opisem „Iliady” jest opis tarczy Achillesa, który jest jednocześnie przykładem na epizodyczność akcji, czyli odstępstwo od toku głównej akcji dla opisania wydarzenia mniej istotnego, nie związanego z główną fabułą. Troja to inaczej Ilion – stąd tytuł „Iliady”. Treścią jest historia ostatnich pięćdziesięciu dni pięcioletniej wojny. Motywem wodzącym w akcji jest gniew Achillesa. Poemat początkowo istniał w przekazie ustnym. Podzielono go na 24 księgi. Opowieść urosła do ogromnych rozmiarów dzięki licznym, szeroko rozbudowanym epizodom. Poemat ma budowę symetryczną; na początku bowiem widzimy gniew Achillesa i wolę zemsty, zaś pod koniec Achilles wyzbywa się tego uczucia. Inny przykład: sceny bitewne przeplatają się z scenami o charakterze „pokojowym”, albo (inny przykład) bitwy rozpoczynają się zawsze rano, a kończą z nastaniem nocy. Cały czas obserwujemy ingerencję bogów w losy ludzi (równoległość dwóch płaszczyzn). Część bogów popiera Trojan inni Greków. Najważniejsi bohaterowie greccy to: Achilles, Agamemnon i Odyseusz, a trojańscy to zwłaszcza Hektor i Priam. Cały czas obserwujemy istnienie fatum (ślepy los, przeznaczenie), a głównie chodzi tu o to, jak losy ludzi zależą od woli bądź kaprysów bogów.

"Iliada" Homera jako epos starożytny

Materiały

Odyseusz - król Itakii Wojna trojańska (mitologia grecka), wojna stoczona pod murami Troi, oblężonej przez Achajów. Podania o wojnie trojańskiej kształtował grecki epos (Homer, poeci cykliczni), potem liryka chóralna i tragedia grecka. Wg nich przyczyną wojny trojańskiej była skarga Gai - Matki Ziemi z powodu nadmiernej liczby ludzi. Aby ulżyć cierpieniom Gai, Zeus p...

Motyw władzy w literaturze Władza/władca Władza/władca - Prawo rządzenia pań¬stwem, panowanie, rządzenie kimś, kie¬rowanie. Oddziaływanie na kogoś, wpływ, moc, siła. Władca to człowiek, który sprawuje władzę polityczną, mo¬narcha, panujący. Insygniami władzy były najczęściej korona, jabłko i berło. W literaturze motyw władzy występuje w wielu różnych waria...

Kapitał podstawowy - kapitał własny „Kapitałem własnym o zasadniczym charakterze, powierzonym przez właści¬cieli jest kapitał podstawowy.” Kapitał podstawowy (kapitał zakładowy) natęży wykazać w wysokości określonej w statucie lub umowie i wpisanej w rejestrze sądowym. Kapitał ten należy powiększyć lub zmniejszyć w wypadku podwyższe¬nia, względnie obniże...

"Iliada" - Pojedynek Pojedynek (pieśń 22) Zawarty tu został opis pojedynku, który odbył się pod murami Troi pomiędzy królewiczem trojańskim Hektorem a Achillesem - greckim herosem. Hektor ucieka przed Achillesem. Obaj trzykrotnie obiegają mury miasta. W tym czasie Zeus, obserwujący walkę ze szczytu Olimpu, rzuca na wagę losy, które mają wskazać, kto w tym boju zg...

Literatura tendencyjna w pozytywiźmie literatura tendencyjna Wykorzystywała różne gatunki prozatorskie. Artysta ma mieć cel społeczny, bez niego literatura jest pusta. cel społeczny odtwarzanie rzeczywistości z przynoszeniem wiedzy autor ma zaobserwować fakty, ocenić je i wyprowadzić wnioski zaradcze do nagannej sytuacji Orzeszkowa: “Chłostać przesąd, gł...

Męczeństwo narodu polskiego w literaturze Obraz cierpień narodu uciemżonego przez carat przedstawia scena I , która rozgrywa się w Wilnie , w wigilię Bożego Narodzenia - w celi więziennej . Jej bohaterami są przedstawiciele związku filomatów i filaretów (rozbitego przez Nowosilcowa w 1823 r.) : Tomasz Zan , Jan Sobolewski , Żegota , Konrad i inni. Więźniowie rozmawiają ze sobą i podtrzy...

Transakcje walutowe Futures a transakcje terminowe - różnice RÓŻNICE MIĘDZY WALUTOWYMI TRANSAKCJAMI FUTURES A TRANSAKCJAMI TERMINOWYMI: -Chociaż futures jest zawierana między nabywcą a sprzedawcą, to jednak strony kontraktu nie są zobowiązane wobec siebie, lecz wobec Izby Clearingowej Giełdy Futures.Futures stwarza użytkownikowi duże możliwości jej realizacji (fizyczna dostawa walut w określonym momenci...

Miłość, tęsknota i samotność w "Ludziach bezdomnych" Miłość, tęsknota, samotność Tomasz Judym to bohater wrażliwy pod każdym względem: na krzywdę biedoty, cierpienia chorego, ale i na piękno dzieł sztuki, pejzaży, wdzięk kobiet. Początkowo Tomasz interesuje się Natalią Orszeńską, podejmuje nawet brawurową akcję zniechęcenia jej do bawidamka i hulaki czyhającego na jej posag – Karbowski...