"Historia" Baczyński - interpretacjaBaczyński - „Historia" otaczająca rzeczywistość skłania do refleksji wojna czymś nie zrozumiałym los odbiera mu to, czego już posmakował (miłość, przyjaźń) bezradność bezsilności człowieka, okrucieństwo przelewu krwi przekonany, że prawdziwy kres wojny nie nastąpi przerwa między poszczególnymi etapami historii (bitwami) przeznaczona na narastanie gniewu to co było musi nadejść, to co jest musi ustąpić miejsca od pokoleń natura ludzka jest niezmien., zmieniają się tylko okolicz. wojna - wyraz wielkiej niesprawiedliwości, zamiast żyć wśród piękna, rozwijać swoją osobowość, musi trwać w takich warunkach kolejne pokolenia padają ofiarą wojen dlatego lepiej żeby człow. nie marzył, te marzenia nie mogą się speł. hist. przydziela role: kobiety sadzą kwiaty na grobach, gdzie spoczyw. mężczyźni, każdy ma przypis. rolę, którą będzie musiał zrealizować matki i kochanki żegnają się z żołnierzami (czułe, patetyczne pożeg.) walka pozbawiona sensu, bo przemoc rodzi przemoc odczuwa narastające napięcie u nas utarło się, że syn ostrzy bagnet o grób ojca, idzie w jego ślady co się wydarzyło, wciąż istnieje, ale nie potrafimy tego dostrzec ludzie nie dopuszczają myśli, że może ich dosięgnąć kataklizm wygnańcy łaski - nie przeżywają życia w spokoju, nie dostąpili jej przekaz o wojnie - przez dzieła literackie, wiersze coś, co nie poznane budzi grozę i sieje zniszczenie Baczyński ma nadz., że spowoduje zmianę istniejącego stanu rzeczy że los jego pokolenia stworzy barierę, dzięki której następne pokolenia unikną wojny pochody - kolejne pokolenia wygnańców łaski, wieje wicher historii, zasypuje ich piasek, pogrążają się gdzieś w odmętach, tworzą kolej. podziemne warstwy, odchodzą w przeszłość, ulegają zapomnieniu

"Historia" Baczyński - interpretacja

Materiały

Motyw szatana w literaturze Szatan__________ Szatan - Zły duch, według Biblii zbun¬towany przeciw Bogu anioł, nakłaniają¬cy człowieka do grzechu. W literaturze pojawia się jako zło wcielone. W odróż¬nieniu od diabła ma w sobie powagę i majestat. Przeraża, ale także fascynuje. Biblia (ST) - 1) Szatan pod postacią węża nakłania Ewę, by zerwała owoc z drzewa ...

Handel zagraniczny Polski w latach 1970-1989 - ustrój Do przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych organizacja handlu zagranicznego i wszelkich form powiązań ekonomicznych z innymi krajami była zdeterminowana przez ogólne rozwiązania ustrojowe charakterystyczne dla systemu socjalistycznego. Wymiana gospodarcza z zagranicą została znacjonalizowana. Władze centralne samodzielnie kształtował...

Swobodny przepływ osób - wyjaśnienie Swobodny przepływ osób Mieszkańcy Wspólnoty mają zapewnione prawo do pracy, osiedlenia się, życia, korzystania ze świadczeń socjalnych oraz do minimum pomocy na rzecz integracji w wybranym przez siebie kraju bez względu na przynależność państwową. Swoboda poruszania się pracowników obejmuje prawo do:  przyjmowania zaoferowane...

Metody rachunkowe w analizach METODY RACHUNKOWE W ANALIZACH Metody rachunkowe stosowane w analizach stanowią techniczne sposoby rozliczania wpływu kilku czynników na pewną wielkość, w warunkach za-leżności przyczynowo-skutkowych zachodzących między nimi. Wykorzy-stywane są w badaniach retrospektywnych i bieżących. stosowane dotychczas metody pozwalają odpowiedzieć na pyta...

Co to jest antyteza? Antyteza - zestawienie dwóch opozycyjnych znaczeniowo członów wypowiedzenia, zaliczana do figur retorycznych. Wiąże ja najczęściej kontrast semantyczny uwydatniony przez powtórzenia, np. “Lepiej z mądrym zgubić niż z głupim znaleźć”. Spiętrzenie antytez było jednym z charakterystycznych chwytów poezji barokowej.

Polemika z romantyczną koncepcją miłości w "Ślubach panieńskich" Polemika z romantyczną koncepcją miłości(„Śluby panieńskie”) Polemika z ideałami romantycznymi przejawia się w: • ukształtowaniu głównych postaci • „antyromantycznej” koncepcji miłości POSTACIE: Rok 1834 to chwila, w której czytelnik znał już „Dziady” Mickiewicz, „Kordiana...

Asceta i rycerz - wyjaśnienie postaw - asceta i rycerz stanowią dwa podstawowe wzorce osobowe propagowane w parenetycznej literaturze średniowiecznej, obok postawy franciszkańskiej; trzeba wspomnieć, że pareneza polega właśnie na propagowaniu pewnych wzorców osobowych, ideałów i wartości, którymi powinien kierować się człowieka danej epoki; wzorzec świętego ~ ascety związany je...

Elita - pojęcie, rodzaje i rola Elita to zespół jednostek ludzkich wyróżniających się z pośród otoczenia pod jakimś względem, uznawanym za doniosły w danym społeczeństwie. Tak więc elity są wytworem społeczeństwa w którym istnieją, a nie tylko danej klasy społecznej. Najczęściej w elitach znajdują się ludzie z klas lub warstw zajmujących najwyższe miejsce w strukturze danego...