"Gloria victis" - opis opowiadania"Gloria victis" to opowiadanie relacjonujące przebieg jednego z epizodów powstania styczniowego. Autorka składa hołd poległym i wyraża przekonanie, że poniesione ofiary nie były daremne, a przyszłość doceni ich wielkość. O losie grupy powstańców z Polesia opowiadają leśne drzewa, świadkowie walk, cierpień i nadziei ludzkich. Opowiadają o nich wiatrowi, który odwiedził bezimienną leśną mogiłę. Oddziałem leżącym w mogile dowodził Romuald Traugutt, który "wziąwszy na ramiona krzyż narodu swego, poszedł za idącym ziemią tą słupem ognistym i w nim zgorzał". Przy jego boku najczęściej i najbardziej walecznie bił się młody Tarłowski, chociaż "w geniuszu natury i górnych myślach ludzkich rozkochany, do bojów tych stworzony nie był". Mieszkał wraz z siostrą niedaleko miejsca walk, w miejscu otoczonym zielenią drzew, które ukochał wraz z całą przyrodą i której tajniki pragnął dokładnie poznać. Nie mógł zrozumieć, dlaczego w ludziach jest tyle nienawiści, dlaczego nie potrafią żyć w zgodzie i harmonii, których przykłady niesie przyroda. Przeciwny wszelkim gwałtom ruszył do walki, aby zabijać, gdyż "dopóki gwałt, dopóty święty przeciwko gwałtowi gniew! Dopóki krzywda, dopóty walka! Przez krew i śmierć, przez ruiny i mogiły, z nadzieją czy przeciw nadziei walka z piekłem ziemi w imię nieba, które na ziemię zstąpi...". Nadszedł dzień ciężkiej bitwy, w której wielu zginęło i wielu było ciężko rannych. Zwycięski oddział wrogów nie oszczędził nawet tych, których złożono w szałasie, by leczyć ich rany, lub by mogli umrzeć spokojnie. Po kilkunastu minutach "Nie było już w namiocie rannych ani lekarzy. Były tylko trupy w krwi broczące i jeszcze otrzymujące nowe rany, umilkłe albo w strasznym konaniu charczące". Wśród mordowanych był Tarłowski. Mijały lata, a nad bezimienną leśną mogiłą niestrudzony czas wciąż szeptał: vae victis! (biada zwyciężonym). Ale wiatr, który wysłuchał opowieści, który wie wszystko, zerwał się gwałtownie "świętym szałem zdjęty" i przelatując nad światem głosił wszystkim i wszystkiemu nową prawdę - gloria victis! Wiedział bowiem, że nadejdą kiedyś czasy, w których dzięki nim "miecze mają być przekute na pługi, a jagnięta sen spokojny znajdować u boku lwów...".

"Gloria victis" - opis opowiadania

Materiały

Tragedia grecka i teatr grecki Tragedia Prehistoria owego gatunku literackiego nie jest dla nas całkiem jawna, ale sporo nawet w pół-mroku możemy wy¶ledzić. W samej greckiej nazwie tragodia błyska nam jeden z tropów. Znaczy ona: „pie¶ń (ode) kozłów (tragoi)”. Słyszymy, że już w epoce archaicznej należały do obrzędów ku czci Dionizosa ¶piewy chórów i tańce wie¶nia...

Powojenne wiersze Miłosza Powojenna twórczo¶ć Miłosza. Pierwszy powojenny tom „Ocalenie\" przyniósł wiersze wojenne i wcze¶niejsze, będ±ce wyrazem solidarno¶ci z losem narodu i ¶wiadectwem swojej epoki. Tytuł wyja¶nia autor w przedmowie mówi±c o wybawczym celu prawdziwej poezji, która nie jest wspólnictwem urzędowych kłamstw ani czytank± z pańskiego pokoju, lec...

Teatr antyczny a współczesny ... Teatr antyczny a współczesny: teatr antyczny teatr współczesny - maksymalnie trech aktorów - wielu aktorów - występowanie chóru - brak chóru - występowali tylko mężczyżni - specyficzna budowa teatru ( wymagania akustyczne itd.) ...

Literatura współczesna - podział na okresy LITERATURA WSPÓŁCZESNA PODZIAŁ OKRESU: 1939- 1944 Wojna i okupacja; Po 1944 roku następuje zmiana ustrojowa na nowy system zwany socjalizmem i jest on przej¶ciow± drog± do komunizmu. 1 OKRES - 1944- 1948 zapocz±tkowany ogłoszeniem manifestu PKWN, kończy go kongres zjednoczeniowy PPS i PPR. Powstaje nowa partia zwana PZPR. Zapowiada się ref...

Idea człowieka w czasach o¶wiecenia Człowiek jest istot± miłuj±c± doznawanie przyjemno¶ci, niechętn± do doznawania przykro¶ci. Zanegowano istnienie cech wrodzonych - jednostkę można w pełni kształtować poprzez wychowanie. Koncepcję cechuje optymizm, krytycyzm, relatywizm. Ważne wydarzenia historyczne - epoka schyłku feudalizmu, ust±pił miejsca kapitalizmowi. Burżuazja stała się...

¬ródła pochodzenia ¶rodków i kierunki ich wykorzystania STRUKTURA ¬RÓDEŁ POCHODZENIA ¦RODKÓW I KIERUNKI ICH WYKORZYSTANIA ¬RÓDŁA POCHODZENIA ¦RODKÓW: I ¬RÓDŁA WEWNĘTRZNE - ZYSK NETTO - AMORTYZACJA - PRZYROST REZERW - UWOLNIONE KAPITAŁY WŁASNE II ¬RÓDŁA ZEWNĘTRZNE - PRZYROST KAPITAŁÓW WŁASNYCH - PRZYROST KAPITAŁÓW OBCYCH: DŁUGOTERMINOWYCH I KRÓTKOTERMINOWYCH III ZMNIEJSZENIE ¦RODKÓW PIENIĘ...

Pamięć zbrodni i pamięć zwycięstwa w "Zd±żyć przed Panem Bogiem" Pamięć zbrodni i pamięć zwycięstwa A więc już wtedy Edelman nie przystawał do heroicznych wzorców, nie nadawał się na bohatera, nie mie¶cił się w kanonach legendy. Jest zasadnicza różnica między relacj± uczestnika bitwy pod Monte Cassino, Wańkowicza, a relacj± uczestnika powstania w gettcie, Edelmana. Wańkowicz celowo pomija wszystko, ...

Czas, czynniki kształtuj±ce epokę, przedstawiciele - O¶wiecenie Odrodzenie pojawiło się we Włoszech w XIV wieku i trwało do pocz±tku XVI wieku. W innych krajach Europy, w tym w Polsce, II poł XV wieku i cały XVI do lat 30-tych XVII wieku. Głównymi przyczynami rozwoju Renesansu we Włoszech były: osłabienie cesarstwa i papiestwa oraz bogacenie się mieszczaństwa wskutek rozwoju rzemiosła, przemysłu i handlu. Bo...