"Dziady" cz III - problemtykaProblematyka III cz. "Dziadów" Mickiewicza obejmuje wiele tematów; na pewno widać tu motywy wiążące się z aktualną, w tym czasie, sytuacją Polski, romantycznym ruchem patriotycznym, oraz, obowiązkowo, samymi ideami romantycznymi; wspomnę te najważniejsze wątki pojawiające się w tym utworze, a jest ich dużo, gdyż kompozycja utworu jest na tyle luźna (składa się z szeregu luźno ze sobą powiązanych scen), że autor poupychał w niej bardzo dużo różnych idei; Najważniejszy jest wątek patriotyczny : związany jest on przemianą romantycznego kochanka (Gustawa) w bojownika o wolność ojczyzny (Konrada, skojarzenie z Wallenrodem); drugą sprawą jest obraz martyrologii młodzieży polskiej, zaprezentowana w wigilijnej rozmowie więźniów o prześladowaniu caratu; ważny jest także patriotyczny bunt przeciw Bogu ("Nie wierzę, że nam sprzyja, Jezus Maryja", Wielka Improwizacja i mesjanistyczna wizja ks. Piotra); z tym wątkiem wiążą się również następne: Prometejski bunt Konrada wiąże się również z romantycznym ideałem artysty, człowieka charakteryzującego się wielką indywidualnością, starającego się równać z Bogiem w swoich zdolnościach twórczych; Ks. Piotr prezentuje postawę, określającą Polskę, jako Chrystusa narodów, czyli ma to być kraj, który poświęci się dla dobra innych narodów (taką postawy widzimy u Rzeckiego z "Lalki" Bolesława Prusa"); też jest tu wątek oczekiwania na mesjasza, w związku z którym pojawia się stylistyka i symbolika biblijna (np. numerologia, związana ze zbawcą Polski, którego numerem ma być 44); przewidywanie pojawienia się mesjasza wiąże się także z profetycznością "Dziadów" Pojawia się także motyw krytyki społeczeństwa polskiego: widzimy kontrast między polską elitą arystokratyczną, która zajmuje się wyłącznie sprawami przyziemnymi, takimi jak bale, poezja francuska i zręcznie omija tematy patriotyczne, gdyż mogłyby zaszkodzić one pozycji tych ludzi; a ludźmi młodymi, którzy zgodnie z dogmatami romantycznymi koncentrują się na sprawach Polski, prześladowaniach carskich; uważają, iż poezja powinna zajmować się sprawami historycznymi, tragicznymi dziejami narodu; pojawia się tu porównanie społeczeństwa polskiego do lawy, która "Z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa, Lecz wewnętrznego ognia sto lat nie wyziębi", czyli ludzie stojący na czele narodu (arystokracja) zaprzedali się zaborcy (Rosjanom), bawią się, donoszą na swoich, byle nie stracić swojego majątku; a ludzie młodzi, buntują się, są prawdziwymi obywatelami, interesują się losami Polski i innymi sprawami patriotycznymi: mówią o zsyłkach, że poezja powinna zajmować się ważnymi dla społeczeństwa sprawami, historią, prześladowaniami, szansą ratunku; Tak więc dominującym tematem "Dziadów" jest patriotyzm, czyli to, co wtedy wydawało się najważniejsze;

"Dziady" cz III - problemtyka

Materiały

Wizja końca świata w "Dies irae" Maciek Merski III a Temat: Krzyk duszy wobec zła – ekspresjonistyczna wizja końca świata w „Dies irae” Jana Kasprowicza. W Modernizmie dominował w Europie specyficzny styl pisania wierszy. Miały one w głównej mierze za pomocą gry świateł i pastelowych kolorów nagminnie występujących w opisach., wprowadzać czytelnika w melan...

Definicja potrzeby, rodzaje a) potrzeba – stan braku, którego uzupełnienie jest niezbędne dla równowagi psychicznej, czy też zadowolenia z życia. Wyodrębnia się potrzeby pierwotne, czyli takie bez zaspokojenia których niemożliwe jest normalne fizjologiczne funkcjonowanie organizmu. Termin potrzeba używany jest też do opisu mechanizmu motywacyjnego – nadającego ...

Szlachta oświeceniowa J. U. Niemcewicz w komedii „Powrót posła\" umieszcza wątek polityczny. Ukazuje ściera-nie się poglądów stronnictwa reformatorskiego (Podkomorzy, Walery) i konserwatystów (Starosta Gadulski). Proponowane jest zniesienie liberum veto, wolnej elekcji, wprowadzenie dziedziczności tronu, zwiększenie liczby wojska i uwłaszczenie chłopów. Nie...

Wiersze dotyczące II wojny światowej Wojna zabiera szczęśliwą młodość i niszczy życiowe plany człowieka. Przed wybuchem II wojny światowej byli tacy, którzy przeczuwali zbliżające się niebezpieczeństwo dla ojczyzny i rodaków. Poeta W. Broniewski w wierszu pt. \"Bagnet na broń\" ostrzega Polaków przed nadchodzącym kataklizmem. Apeluje do narodu o czuwanie, strzeżenie granic o...

"Nie-Boska komedia" - historiozofia w genezie 1. Historiozofia w genezie \"Nieboskiej komedii\": na przyczyny napisania dzieła złożyły się: a) powstanie listopadowe w Polsce i nieobecność w nim poety b) obserwacje poety związane z ówczesną sytuacją polityczną w Europie - wydarzenia rewolucyjne w państwach zachodnioeuropejskich (Francja VII 1830 oraz VI 1832) i refleksje na temat pr...

Bank handlowy jako sponsor Bank Handlowy jest jednym z tych polskich banków , których działalność sponsorska prowadzona jest według sprawdzonych i profesjonalnych zasad. Co roku ustala się dziedziny zaangażowania sponsorskiego. Działalność tę prowadzi centrala banku i jego oddziały. Decyzję podejmuje zarząd banku oraz dyrektorzy oddziałów w porozumieniu z terenowymi or...

Pojęcie stylizacji językowej Stylizacja językowa i jej odmiany Stylizacja polega na świadomym wprowadzeniu do stylu utworu literackiego środków językowych, właściwych językowi dawnych epok - jest to wprowadzenie do utworu elementów gwarowych, środowiskowych. Rodzaje stylizacji: • archaizacja • stylizacja gwarowa - dialektyzacja • stylizacja na jęz...

Wiersze religijne Karpińskiego Liryka religijna Karpińskiego: Wybitnym osiągnięciem Karpińskiego był śpiewnik przeznaczony dla ludu (1792) - \" Pieśni nabożne\" , w których skład weszły między innymi : -\"Pieśń poranna\" - (\"Kiedy ranne wstają zorze\") -\"Pieśń wieczorna\"- (\"Wszystkie nasze dzienne sprawy\") - \"Pieśń o narodzeniu Pańskim\" - (\"Bóg się rodzi, moc...