"Bogurodzica" - pieśń narodowo - religijna„Bogurodzica" - najstarsza pieœñ polska, œwiadectwo jêzyka staropolskiego - „Bogurodzica" jest polsk¹ pieœni¹ narodowo-religijn¹, pierwsz¹ tego rodzaju w jêzyku polskim; jest anonimowa; przez d³ugi czas mia³a charakter hymnu narodowego, i taki¿ zachowa³a a¿ do XVI wieku; nieznany autor wykaza³ siê swoim talentem i umiejêtnoœci¹ poetyck¹ w najstarszej czêœci utworu, tzn. w pierwszych 2 zwrotkach, która uznawana jest za arcydzie³o œredniowiecznej poezji polskiej; - poza charakterem hymnu, jest to tak¿e modlitwa, co wynika ze znaczenia powtarzaj¹cych siê s³ów Kyrielejson, co jest odpowiednikiem polskiego „Panie, zmi³uj siê" oraz zwroty do Matki Boskiej; - zwrotki kolejne posiadaj¹ ró¿n¹ tematykê; pierwsza jest apostrof¹ do Matki Boskiej i polega na skierowaniu siê do niej przez wiele ró¿nych okreœleñ; w drugiej pojawiaj¹ siê proœby do osoby z pierwszej, o zwrócenie uwagi, natchnienie myœli, wys³uchanie modlitwy (co jest doœæ typowe we wstêpie do ka¿dego utworu, z tym, ¿e odwo³ania zwykle by³y do Boga); potem pojawiaj¹ siê bardziej konkretne proœby: o pobo¿ne ¿ycia, otrzymanie ³ask, ¿ycie wieczne; - ze wzglêdu na czas powstania, tzn. w czasie rodzenia siê pisanego jêzyka polskiego, jest to bardzo wa¿ny dokument historii jêzyka, g³ownie je¿eli chodzi o strukturê zdania oraz archaizmy: s³awiena, Gospodzin, zwolena, spuœci, przebyt; ciekawe i znamienne jest, ¿e nastêpne czêœci utworu s¹ m³odsze i mog¹ stanowiæ podstawê do wnioskowania o ewolucji s³ownictwa i struktur zdaniowych (choæ te, ze wzglêdy na poetycki charakter mog¹ byæ zak³ócone);

"Bogurodzica" - pieśń narodowo - religijna

Materiały

List w stylu baroku List w stylu barokowym Najmilsi, umiłowani ponad wszystko rodzice! Piszę do was z odległego Deutchlandu, gdyż chociaż dzieli nas tylko jedna granica, moje serce już usycha z tęsknoty za wami. Przybyłem po dwudziestu godzi-nach znojnej podróży do malowniczego, nie mającego sobie równych pod względem krajobrazów i czystości powietrza, Malent...

"O żołnierzu tułaczu" - charakterystyka “O żołnierzu tułaczu” Składa się z dwóch części. Jedna odwołuje się do przejścia armii francuskiej przez przełęcz Grimsel. Zaprezentowane treści historyczne, przypomina to podręcznik historii (elementy topografii, wielkość i uzbrojenia armii). Część druga odnosi się do wydarzeń toczących się na terenie Polski. (“Pan Tadeusz&...

Motywy biblijne w utworach literatury polskiej Motywy biblijne w znanych Ci utworach literatury polskiej. \"Biblia\" i kultura oraz literatura antyczna są głównym źródłem kultury europejskiej, a więc i polskiej. Nazwa \"Biblia\" pochodzi od greckiego słowa i oznacza dosłownie: księgi. W dziele tym wyróżnia się \"Stary Testament\" i \"Nowy Testament\". \"Stary Testament\" powstawał n...

"Medaliony" jako arcydzieło Medaliony\" Zofii Nałkowskiej jako arcydzieło pisarskiej powściągliwości. Zofia Nałkowska po zakończeniu wojny brała udział w pracach Międzynarodowej Komisji do Badania Zbrodni Hitlerowskich. Efektem pracy autorki w tej komisji był zbiór ośmiu krótkich opowiadań o tematyce obozowej. Niezwykłość doświadczeń okupacyjnych, przerażające rozmiary du...

Definicja archaizmu, podział i przykłady Archaizmy, pojęcie, podział, przykłady Archaizmy są to wyrazy nie należące do czynnego zasobu słownego współczesnych Polaków Archaizmy dzielimy na: • słownikowe. Są to wyrazy, które zniknąły z języka, mimo istnienia przedmiotów, zjawisk, które opisywały. Np.: rzeczownik \"industria\" został zastąpiony przez wyraz \"przemysł\", \"ksiągo...

Satyry - oświecenie 43.satyry. patrz u góry Satyra- twórca Horacy. W starożytnym rzymie to gatunek literacki z pogranicza liryki, epiki i dramatu. Autor wyraża krytyczną opinię przez ośmieszenie. Gatunek dydaktyczny. Satyra portretowa- portret osoby. Satyra sytuacyjna- ośmieszenie postaw przez sytuację. Człowiek i społeczeństwo w satyrach \"Żona modna\...

Świadomość narodowa - definicja Świadomość narodowa – subiektywny aspekt, który pojawia się jako następstwo cech narodowych. Proces formowania narodu jest długowieczny. Na bazie cech obiektywnych zaczyna rozwijać się świadomość narodowa. Nie ma narodu bez świadomości narodowej. Rozwój świadomości powstaje pod wpływem elit kulturalnych. Świadomość narodowa kształtuja takż...

Teoria literatury i Historia Polski w Renesansie Teoria literatury dialog- wypowiedź dwu lub więcej osób w dziele. fraszka- krótki utwór liryczny o charakterze żartobliwym. inwersja- przestawienie czasowe lub wyrazowe w utworze. peryfraza- omówienie, zastąpienie określenia innym, szerszym. pytanie retoryczne- pytanie nie wymagające odpowiedzi posiadające charakter oznajmujący. przerz...