"Antygona" jako utwór ponadczasowyUniwersalny to inaczej ponadczasowy. Przymiotnik ten odnosi się do dramatu Sofoklesa pt.: Antygona Zawiera on treść obrazującą istotę problemów życia ludzkiego, dotyczącą czasów, w których utwór powstał oraz dziejów współczesnych i przyszłych. Najważniejszym zagadnieniem, które pojawia się w Antygonie jest odwieczny dylemat sprawowania władzy, jej moralne i etyczne granice. Kreon przekroczył je, stawiając własne prawa ponad odwieczne, naturalne, boskie nakazy. Ściągnęło to na niego karę w postaci zemsty Erynii. Nie należy mu się jednak dziwić ponieważ postąpił tak, jak myślał, że będzie najlepiej. Nie zważał na uwagi syna, zlekceważył wyrocznię i niepokój wśród ludu. Władza tak zadziałała na niego, że po jej spróbowaniu nie chciał przestać. Przypadek Kreona mówi nam, że korona i berło, to ogromna siła, z tymże tylko niektórzy potrafią się z nią obchodzić prawidłowo. Drugi problem to kwestia poszanowania prawa państwowego przez obywatela. Antygona nie usłuchała władzy i sprzeciwiła się jej. Została oczywiście za to ukarana, chociaż miała szansę na ułaskawienie. Nie przyznała się jednak do błędu, obnażając przy tym swą nieprzejednana wolę i nieprzel wole. Działalność Antygony uświadamia nam, że obywatel nie powinien przekraczać praw nakazanych mu przez państwo, ponieważ jest to tak samo niemoralne jak nadużywanie władzy przez rządzącego. Następną uniwersalną prawda zawartą w utworze Sofoklesa jest stałość i niezmienność więzów łączących kochających się członków rodziny, gotowych zrobić dla siebie wszystko. Przykładem takiego postępowania jest działanie Antygony, która złamała prawo, tylko po to, by pochować swojego brata - Polinejka, okrzykniętego zdrajcą, którego zabroniono chować. Kolejnym problemem jest sprawa zachowania uczciwości wobec drugiego człowieka, w tym przypadku brata. Nie dochował jej Eteokles w stosunku do Polinejka, nie oddając mu władzy, która wcześniej została równo podzielona pomiędzy ich obu. Przez czyn ten, Polinejkes ściągnął na miasto wojska obcego państwa, aby te pomogły mu w wyegzekwowaniu jego prawnej własności. Skończyło się to tragicznie dla ich dwojga, z tym, że za nieuczciwość Eteokles dostąpił królestwa zmarłych, a Polinejkesowi odmówiono tego. Tak więc jest to rów-nież dylemat oznaczający zawiłe zależności, zachodzące pomiędzy niektórymi ludźmi i wynikająca z tego moż-liwość mylnego osądu. Ostatnie zagadnienie stanowić będzie fatum, czyli nieubłagana konieczność następowania po sobie wyda-rzeń. To ono, to przeznaczenie jest siłą wyznaczającą bieg wypadków. Nie można przed nim uciec, można tylko zagłuszyć jego głos, jednak i tak nie zda się to na nic, ponieważ to co ma się stać, i tak się stanie. Kreon popeł-nił poważny błąd nie słuchając dotyczącej go wróżby, a przypłacił to bardzo drogo: śmiercią synowej, syna i żony; chociaż jak tu mówić o błędzie, jak od początku było to z góry ustalone. Tak więc z powyższej treści wynika, że los każdego człowieka jest uzależniony, a właściwie ustalony przez fatum, które decyduje o biegu życia nas wszystkich. Antygona Sofoklesa jest skarbnicą wielu uniwersalnych porad i wartości, niezmiennych kiedyś, dzisiaj i w przyszłości, a które zawarte są w jej krótkim tekście. Wcześniej wymienione zostały tylko najważniejsze i najbardziej uwypuklone zagadnienia, jednak jest tu ich jeszcze bardzo dużo. Poza tym należy zauważyć, że Antygona jest utworem, w którym wszystkie problemy i konflikty moralne przeplatają się ze sobą bardzo niewyraziście, powodując trudne rozeznanie pomiędzy nimi.

"Antygona" jako utwór ponadczasowy

Materiały

"Romantyczność" - cechy ballady Na przykładzie jednej z ballad A. Mickiewicza wykaż typowe cechy tego gatunku literackiego. (cechy ballady romantycznej). Jedną z programowych ballad A. Mickiewicza jest utwór pt. „Romantyczność”. Jest to udramatyzo-wana scenka, w której obłąkana dziewczyna Karusia rozmawia ze swoim zmarłym kochankiem, którego widzi co noc...

Charakterystyka Ignacego Krasickiego Ignacy Krasicki jako twórca - sposób poetyckiej perswazji. Najwybitniejszy pisarz, poeta i publicysta polskiego oświecenia, Ignacy Krasicki, pochodził ze zubożałej rodziny magnackiej. Urodził się 3 lutego 1735 roku w Dubiecku nad Sanem, a zmarł 14 marca 1801 roku. W latach 1743 - 1750 uczęszczał do szkół jezuickich we Lwowie. Od roku 1751...

Klasy społeczne Halbwasha i Gurvitcha Koncepcja klas społecznych Halbwasha i Gurvitcha Określają oni klasy społeczne jako zwarte ugrupowania, makrostruktury społeczne, produkt różnic kultury – zamknięte, samoistne, samowystarczające, samoreferencyjne.. Klasy – produkt uczestnictwa w jednej kulturze społecznej Halbwasch – klasa powstaje wokół pewnego wyobrażenia ...

Mowa pożegnalna absolwentów W imieniu wszystkich tegorocznych absolwentów mamy zaszczyt złożyć podziękowania całemu gronu pedagogicznemu, na czele z dyrekcją, a przede wszystkim naszym wspaniałym wychowawczyniom. Drodzy nauczyciele, wychowawcy ! Dziękujemy Wam serdecznie za trud i serce, jakie nam okazaliście. Wiemy, iż często sprawialiśmy kłopoty. Mamy nadzieję, że zapom...

Lalka i Nad Niemnem - wobec programu pozytywizmu Ideologię pozytywizmu najkrócej wyrażały hasła \"pracy organicznej\" i \"pracy u podstaw\". Pierwsze z nich propagowało gospodarcze wzmocnienie kraju, unowocześnienie przemysłu, rolnictwa i handlu. Drugie zalecało pracę warstw oświeconych nad ludem - kształcenie chłopskich dzieci, polepszanie warunków sanitarnych, szerzenie wiedzy i higienie. To...

Rodzaje sponsoringu . Rodzaje sponsoringu. Po dokonaniu rozróżnienia sponsoringu od najbliższych podobnych przedsięwzięć warto przedstawić jego rodzaje. Można wyróżnić kilka rodzajów sponsoringu. 1. Podstawowym kryterium jest wyróżnienie sponsora ze względu na cel, jaki sponsor zamierza osiągnąć dzięki wspieraniu innych. Celem tym może być: • Osiągn...

Rola tradycji szlacheckiej w kształtowaniu polskiej kultury narodowej Tradycja odgrywała i odgrywa wielka rolę w życiu człowieka, ponieważ przekazuje obyczaje i poglądy przodków, które my z kolei powinniśmy wpoić naszym dzieciom. Zasady postępowania i obyczaje, przechodzące już od wieków z ojca na syna, ukształtowały polską kulturę. Dzięki niej właśnie przetrwaliśmy my – Polacy okres zaborców i trwamy do dzi...

Motyw zazdrości w literaturze Zazdrość/zawiść Zazdrość to uczucie przykrości i żalu spowodowane czyimś powodzeniem czy sukcesem. Jednocześnie może być to także niepokój co do wierności osoby ukochanej i dążenie do wyłączności w tej sprawie. Silna zazdrość połączona z niechęcią, a nawet nienawiścią do kogoś, komu się powiodło, to zawiść. Biblia (ST) -1) Kain, zazdrosny o to...