Publicystyka Sejmu WielkiegoPublicystyka Sejmu Wielkiego: Sejm Czteroletni był ostatnią próbą ratowania niepodległości Polski. Do walki włączyło się wiele wybitnych postaci, w tym najwybitniejszy polski publicysta, założyciel "Kuźnicy", ( gdzie zbierali się radykalnie myślący ludzie) Hugo Kołłątaj. W 1788 - 1789 napisał "Lista anonima". W pierwszej części autor zajął się kwestią skarbu państwa i wojska. W kolejnych dwóch częściach przedstawił własną wizję przeobrażania społeczeństwa szlacheckiego w burżuazyjne. W 1790r. Kołłątaj opublikował drugą rozprawę pt: "Prawo polityczne narodu polskiego". Dzieło to otwiera dedykacja zatytułowana "Do prześwietnej deputacji". Zwracał się w niej do komisji opracowującej projekt Konstytucji, by miała świadomość, iż jej praca zagwarantować może wolność i dobrobyt narodu. Sformułował tu wiele postulatów politycznych, np: szlachta winna występować w sojuszu politycznym z mieszczaństwem, Polską winien rządzić sejm stały, a ustrojem Rzeczpospolitej winna być monarchia dziedziczna. Kolejnym publicystą, który w przededniu Sejmu Wielkiego i podczas jego trwania ogłaszał dzieła zawierające projekty reform ustrojowych był Stanisław Staszic, autor "Uwag nad życiem Jana Zamojskiego..." (1787r.). Dzieło to to traktat polityczny , w którym uczony autor ukazuje zagrożenie bytu Rzeczpospolitej. Dobro społeczne winno być nadrzędne względem dobra jednostki. Pragnął nadać edukacji narodowej kształt utylitarny. Oskarżał magnaterię o to, iż doprowadziła Rzeczpospolitą do upadku. W 1790r. napisał traktat publicystyczny pt: "Przestrogi dla Polski". Ukazał tu tragiczne położenie polskich chłopów. Sądził, iż Polska winna stać się państwem burżuazyjnym. Postulował utworzenie sojuszu politycznego szlachty i mieszczan. Domagał się także wzmocnienia armii.

Publicystyka Sejmu Wielkiego

Materiały

Okoliczności powstania "Pamiętnika z powstania warszawskiego" Okoliczności powstania utworu Pamiętnik z powstania warszawskiego przedstawia obrazy z okresu od l sierpnia do 9 października 1944 r., układające się w relację o zagładzie miasta prowadzoną z perspektywy cywila. Utwór wyrósł z osobistych doświadczeń autora, który w opisywanym przez siebie okresie przebywał w Warszawie. Od czasu przeżywania...

Rozliczenia pieniężne Instrumenty pośrednictwa bankowego w sferze rozliczeń krajowych Rozliczenia pieniężne wynikają z relacji zachodzących w gospodarce między zarówno podmiotami gospodarczymi jak i osobami fizycznymi. Polegają na przemieszczaniu się pieniądza w celu realizacji transakcji kupna/sprzedaży, opłat składek ubezpieczeniowych, zobowiązań podatkowych, s...

Analiza "Nike która się waha" Zbigniewa Herberta Nike która się waha Wiersz pochodzi z tomu Struna światła z 1956 r. i przywołuje postać bogini zwycięstwa, dumnej, zdecydowanej w geście wzywania do walki, stanowczej i pięknej w swojej patetycznej pozie. Podmiot liryczny jednak ukazuje ją w momencie wahania, uczuciowego uniesienia, chwili słabości związanej z przeżyciem osobistym i reflek...

Charakterystyka sonetów krymskich mickiewicza Sonet - kunsztowna forma stroficzna składająca się z 14 wersów ułożonych w dwie zwrotki 4 wersowe i 2 zwrotki 3 wersowe (tercyny). Wyróżniamy dwa rodzaje sonetów - włoski zakończony tercyną o układzie rymów aba i sonet francuski zakończony dystychem o rymach aa. \"Sonety krymskie\" to arcydzieło polskiej literatury, przetłumaczono je na 21 język...

Dorobek Wisławy Szymborskiej Fascynacje to mocne słowo. Kiedy zaś fascynacja ma dotyczyć literatury i postaw czytelniczych, to pytanie o nią wprowadzi wielu ludzi w zakłopotanie. Po prostu życie nasze zdominowane jest przez prostsze formy rozrywki, obraz wypiera słowo, kaseta rywalizuje z książką... A jeśli już obracamy się w świecie książki, to zwraca uwagę skandalizujący ...

Zarządzanie - współczesne kierunki Współczesne kierunki w teorii zarządzania 1.Kierunek systemowy- pogląd, że organizacja jest jednolitym, ukierunkowanym systemem składającym się wzajemnie powiązanych części. Podstawowe pojęcia Podsystem-części z których składa się cały system Synergia- oznacza, że całość jest większa od zwykłej su...

Realizm i naturalizm - wyjaśnienie pojęć Zasadniczą metodą twórczą pisarzy pozytywizmu był realizm, pojmowany jako zasada prawdziwego i wiernego odtwarzania rzeczywistości w literaturze. Terminem \"realizm\" posługujemy się jako nazwą historyczną dominującego w sztuce europejskiej XIX wieku prądu, związanego ściśle z rozwojem prozy artystycznej. W powieści bowiem kształtuje się odmiana...

Zasoby naturalne - klasyfikacja KLASYFIKACJA ZASOBÓW NATURALNYCH Podstawą klasyfikacji jest wyczerpywalność zasobów 1. Niewyczerpywalne a) niezmienne – np. energia słońca, siła wiatru, energia mórz i oceanów, przypływy i odpływy b) ulegające zmianie w czasie ich wykorzystywania – przestrzeń geograficzna (nie można jej zniszczyć, ale ulega zmianom), woda, atmo...