Przestrzeń, pojęcie ładu przestrzennegoPrzestrzeń zdefiniować można jako zbiór dowolnych przedmiotów między, którymi ustalone zostały pewne relacje natury geometrycznej np. odległość. Zjawiska na powierzchni ziemi rozpatrywać można pod względem ich właściwości przestrzennych np. lokalizacji i relacji do innych zjawisk, w przyjętym przez nas układzie odniesienia. Ten trójwymiarowy układ odniesienia nazywamy PRZESTRZENIĄ GEOGRAFICZNĄ. Jedną z najważniejszych właściwości jednostek i zbiorowości ludzkich jest zmienność, zwłaszcza w przestrzeni geograficznej. W bazie zasobowej świata zbiorowość ludzka kreuje procesy gospodarcze, przetwarzając różne zasoby. Jak człowiek korzysta z przestrzeni ? 1. działa na obszarach (powierzchniach) produkcyjnych np. rolnictwo, leśnictwo 2. działa w punktach np. zakład przemysłowy 3. działa wzdłuż linii np. komunikacja, budowa urządzeń infrastrukturalnych W strukturze przestrzeni geograficznej można wyróżnić 3 kategorie (podprzestrzenie): ☼ przestrzeń przyrodnicza ☼ przestrzeń społeczno – gospodarcza ☼ przestrzeń kulturowa  W strukturze przestrzeni przyrodniczej wyróżnia się:  podłoże geologiczne  warunki klimatyczne  środowisko wodne  ukształtowanie powierzchni  gleby  świat roślinny  świat zwierzęcy  Elementy podprzestrzeni społeczno – gospodarczej  rolnictwo  przemysł  sieć komunikacyjna (transport, łączność)  sieć usług oraz innych instytucji  środowisko demograficzne  sieć osadnicza (miejska i wiejska)  zasoby kapitałowe i finansowe  Przestrzeń kulturowa  zasoby kultury materialnej  zasoby kultury duchowej  poziom wykształcenia ludności  aspiracje społeczne  zasoby intelektualne  świadomość społeczna  świadomość kulturowa Przestrzeń jest dobrem ekonomicznym, jest dobrem ograniczonym. Ograniczoność przestrzeni wynika z pewnych jej cech:  skończoność (podaż powierzchni ziemi jest stała)  zróżnicowanie (niektóre fragmenty ziemi są dla człowieka niedostępne  wypełnienie (są miejsca gdzie jest straszne wypełnienie elementami) Przestrzeń jako dobrem ekonomicznym jest dobrem rzadkim.

Przestrzeń, pojęcie ładu przestrzennego

Materiały

Zwykły człowiek bohaterem nowel Prusa TEMAT: Prosty człowiek bohaterem nowel Bolesława Prusa. Bolesław Prus (Aleksander Głowacki) (1847÷1912) syn dworskiego urzędnika, ur. w Hrubieszowie wcześnie osierocony, wychowywany przez krewnych, jako uczeń gimnazjum wziął udział w powstaniu styczniowym, był ranny w potyczce, więziony na zamku w Lublinie. Po zwolnieniu zdał maturę, podjął s...

Język i styl w "Weselu" Język i styl Liczne grono postaci Wesela, jak już wspomnieliśmy, to przegląd osób zróżnicowanych pod względem pochodzenia, wieku, płci, poglądów itp. Konsekwencją takiego zestawienia bohaterów są różnice między nimi w warstwie językowej. To zagadnienie często podejmowano w pracach historycznoliterackich poświęconych utworowi Wyspiańskiego....

Symboliczne znaczenie tytułów Żeromskiego Symboliczna wymowa tytułów powieści Żeromskiego . \"Ludzie Bezdomni\" to powieść epoki Młodej Polski; Żeromski prezentuje nam bezdomność na wielu płaszczyznach: poza bezpośrednim znaczeniem nie posiadania domu (na którą decyduje się Judym), pojawia się bezdomność moralno-ideowa charakteryzująca Joasię i Judyma (poświęcenie własnego...

Oszczędność poznawcza - wyjaśnienie Oszczędność poznawcza to teza mówiąca, że ludzie uczą się stosować efektywnie uproszczenia myślowe i praktyczne reguły zdroworozsądkowe, które pomagają im zrozumieć rzeczywistość społeczną, ponieważ nie są zdolni przetwarzać całej oddziałującej na nich informacji społecznej.

Funkcja cen - opis Cena spełnia wiele zadań. Ich zakres zależy w dużym stopniu od systemu gospodarczego. Inny zakres zadań do spełnienia będą miały w gospodarce rynkowej, a inny w gospodarce centralnie scentralizowanej tj. z dominującą rolą państwa także w ustalaniu cen. Niezależnie jednak od systemu gospodarczego, można wyodrębnić kilka grup zadań, które spełn...

Zagrożenia dla środowiska GLOBALNE ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA – 1- POKRYWA LEŚNA – DEFORYSTACJA-ZMNIEJSZENIE SIĘ POKRYWY LEŚNEJ; ZMIANA UŻYTKOWANIA ZIEMY (WYLESIENIE). 1 % POW. LEŚNEJ ROCZNIE – ZMNIEJSZAJĄ SIĘ POW. LASÓW,A W NIEKTÓRYCH REJONACH ŚWIATA DEFORYSTACJA PRZEKRACZA 2 %. LAS JEST REGULATOREM STOSUNKÓW WODNYCH, OSTOJĄ ŻYCIA DLA ROŚLIN I ZWIERZĄT,...

Wiersze Damiana Wojsława W GORE, W DOL... W gore, w dol, W przod i w tyl Kiwa sie Waga sil. Umysl jest Na skraju dna. Dusza tez Ciezko ma. Serce rwie I boli leb. Glowa niech Odpadnie precz. Sen sie sni I nie odchodzi. Sen to my, Lecz to nie szkodzi. Nikt nie jest soba, ...

Norwid o sobie A. \"Klaskaniem mając obrzękłe prawice...\": Norwid pisze tu o sobie i swoich odczuciach, przy czym nie jest to jedyny temat - drugi to perspektywiczne przedstawienie świata i ocena jego prawidłowości. \"Treść\" można następująco omówić: w świecie, w którym znudzony pieśniami lud domaga się czynu, w ojczyźnie, w której jest \"laurowo i ciemno...