Przestrzeń - kategorie i opis każdej3 kategorie przestrzeni : 1.przestrzeń geodezyjna, 2.przestrzeń geograficzno– przyrodnicza, 3.przestrzeń społeczno – ekonomiczna. Przestrzeń geodezyjna- plany dotyczące inwestycji wiążą się z określeniem praw własności ziemi, istniejących inwestycji. W kategorii makro jest to powierzchnia kuli ziemskiej w skali makro, czy w skali regionalnej, czy w skali lokalnej, która teoretycznie może być przedmiotem działalności inwestycyjnej czy lokalizacji inwestycji i rozważań w sferze lokalizacji, a potem realizacji inwestycyjnego. Geodezja potrzebna jest, gdy dokonujemy pomiarów wielko- przestrzennych (km2 –przestrzeń; wysokość geograficzna, głębokość). Przestrzeń geograficzno– przyrodnicza rozpatrywanie lokalizacji w kategoriach podziału odrębnego tj. na powierzchnię lądu, powierzchnię morza. Zdecydowaną przewagę w rozpatrywaniu lokalizacji daje powierzchnia lądu. Zasoby przyrodnicze są niezwykle istotne- gatunki zwierząt, formacje trawiaste, drzewiaste, to również to, co znajduje się w morzach, elementy geologiczne. Przestrzeń społeczno – ekonomiczna Jeżeli społeczno to – ludzie. Istnieje korelacja pomiędzy obszarami nasilenia zaludnienia i działalności gospodarczej, rozpatrywane nie tylko jako przemysł. Istnieją także powiązania między przestrzenią geograficzno – przyrodniczą a społeczno- ekonomiczną. Duże centra demograficzne połączone z rolnictwem ekstensywne oparte na: naturalnych warunkach klimatycznych, naturalnej wydajności gleby i sile ludzkich rąk. Rolnictwo ekstensywne: człowiek, gleba i klimat. Brak mechanizacji. Największe okręgi powstały tam, gdzie istniały korelacje pomiędzy zasobami -surowcami mineralnymi a centrami demograficznymi (w Polsce – Okręg Górnośląski). Każda kolejna przestrzeń jest coraz mniejsza.

Przestrzeń - kategorie i opis każdej

Materiały

Co to jest promocja Promocja – jest to zjawisko które można zdefiniować jako oddziaływanie na nabywców w celu skłonienia ich do działania zgodnego z intencjami nadawcy. Promocja oznacza wszelkie sposoby komunikowania się z odbiorcami. Za jej pomocą rozwiązuje się sprawy dotarcia z informacją o produkcie do grupy potencjalnych odbiorców oraz nakłonienie ich ...

Nauczanie w literaturze nowożytnej Dydaktyzm w literaturze nowożytnej Celem literatury jest dydaktyzm. Literatura staropolska posługiwała się parenezą, tzn. pouczała pokazując wzór do naśladowania. W Średniowieczu istniały wzorce osobowe świeckie (rycerza doskonałego i mądrego władcy) oraz religijne (asceci i święci). Dzieła, które konstruowały i propagowały wzory osobowe naz...

Streszczenie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza Księga I. Gospodarstwo Księga ta rozpoczyna się inwokacją: \"Litwo, Ojczyzno moja...\". Tadeusz po długiej nieobecności przybywa do rodzinnego domu. Kieruje się do swego dawnego pokoju, ale ze zdziwieniem stwierdza, że komnata ta jest przez kogoś zamieszkiwana. Przez okno panicz dostrzega młodą dziewczynę, która podlewa w ogródku kwiaty. Po c...

Co to jest potrzeba Potrzeba. Podstawowym warunkiem powstania motywacji są potrzeby i zadania. Pojęcie potrzeba ma zastosowanie do opisania do właściwości życiowych istot polegającej na tym, ze dla zachowania ich przy życiu, dla ich prawidłowego funkcjonowania i rozwoju konieczna jest stała wymiana ze środowiskiem: pobieranie ze środowiska różnych elem...

Bohater romantyczny w twórczości Adama Mickiewicza - postawy romantyczne u wszystkich autorów ulega³y transformacji; - romantyzm wykreowa³ now¹ postawê bohatera romantycznego, który posiada³ wielka indywidualnoœæ, bogat¹ psychikê, wszelkie uczucia (mi³oœæ, nienawiœæ, cierpienie, rozpacz) ulega³y drastycznemu zwielokrotni...

Biblia i mitologia w "Mistrz i Małgorzata" Biblia i mitologia pozwoliły Michałowi Bułhakowowi w \"Mistrzu i Małgorzacie\" na rozszerzenie wymowy utworu oraz na podjęcie wielu różnych tematów. a) Walka dobra i zła w wymiarze etycznym i filozoficznym. Terenem-sceną, która najbardziej eksponuje dyskusję na temat dobra i zła jest bal u szatana -niejako arena, na której przewiają się ni...

Plany operacyjne - wyjaśnienie Plany operacyjne. Określają sposoby wcielenia w życie planów strategicznych. Plany operacyjne dzielą się na: Plany jednorazowe - określające szczególne działania, które prawdopodobnie nie będą powtarzane w tej samej postaci w przyszłości. Rodzaje planów jednorazowych: • Programy - obejmują względnie duży zbiór działań. Określają główne ...

Atrakcyjność interpersonalna W pierwszej części rozdziału omówiliśmy podstawo¬we determinanty zjawiska wzajemnej atrakcyjności dwóch osób. Jednym z wyznaczników jest fizyczna bliskość, czy¬li inaczej efekt częstości kontaktów: ludzie, z którymi spotykamy się najczęściej, mają największe szansę zosta¬nia naszymi przyjaciółmi. Dzieje się tak dzięki efektowi czy...