Przemiany światopoglądowe na początku XX wiekuPrzemiany światopoglądowe na początku XX wieku • katastrofy polityczne- wojny i rewolucje • kryzys cywilizacji europejskiej • brak wiary w idee demokracji- rozwój marksizmu i nacjonalizmu • Zmiana struktury społeczeństwa- rozwój miast • Rozwój łączności i komunikacji • zmana sposobu widzenia świata- rozwój nauki i techniki: • fizyka- W XIX wieku wydawało się, że wszystko już zdołano wyjaśnić ten pogląd zmieniły nowe odkrycia np Einsteina- szczegółowa i ogólna teoria względności podważyła uchodzące za oczywiste pojęcia- czasu i przestrzeni. Czas oraz przestrzeń są kategoriami względnymi, zależnymi od sytuacji. (patrz fizyka, klasa 3) • astronomia- odkrycie nieskończoności wszechświata • biologia- powstanie genetyki • rozwój psychologii: Watson- twórca behawioryzmu. Założył, że przedmiotem badania nie mogą być stany wewnętrzne. Obserwować można jedynie zachowanie ludzkie (stąd nazwa). Człowiek i jego życie sprowadzone jest do systemu reakcji, dość łatwo dających się przewidzieć i określić. Wszystkie czynności to jedynie wyuczone odruchy. Freud- twórca frudyzmu. Freud doszedł do przekonania, że przyczyną nerwic jest tłumienie wrodzonych, naturalnych człowiekowi instynktów i popędów. Szczególną rolę przypisał popędowi seksualnemu. Popęd ten tłumiony powoduje napięcie pomiędzy świadomością a podświadomością. Te zjawiska stały się przyczyną kryzysu wartości. Człowiek poczuł się zagrożony nową wizją świata. Motyw ten przewija się przez sztukę okresu. Panuje wiara, że wszystko jest względne, nie ma żadnych wartości absolutnych. Powstają nowe prądy filozoficzne: egzystencjalizm- człowiek pojawia się na świecie bez żadnego powodu, jego istnienie jest bez sensu. katastrofizm- zapowiada zmierzch cywilizacji ludzkiej. Sztuka: zaczyna liczyśc się forma zainteresowanie techniką rozwój filmu

Przemiany światopoglądowe na początku XX wieku

Materiały

"Śluby panieńskie" jako komedia miłości Komedia miłości „Śluby panieńskie, czyli Magnetyzm serca” to dzieło realizujące zasady tzw. „komedii miłości”, wywodzącej się z dramatu francuskiego. Ich twórcą był Piotr Marivaux („Igraszki trafu i miłości” – 1730); uprawiał ją Alfred de Musset. Tematem utworu były dzieje miłości od jej narodzin d...

Rynkowa Wartość Dodana - wyjaśnienie Rynkowa Wartość Dodana (Market Value Added- MVA) Kolejnym wskaźnikiem, do którego prawa autorskie posiada firma Stern Stewart&Co jest MVA - rynkowa wartość dodana. Pozwala ona ocenić proces tworzenia dodatkowej wartości dla akcjonariuszy w dłuż-szym horyzoncie czasowym. Wyraża się zależnością gdzie: MV oznacza wartość rynkową p...

Znaczenie i funkcja czasopism oświeceniowych 1. tytuły czasopism • “Merkuriusz Polski” Pierwsze polskie pismo - 1661, wchodziło tylko przez 7 miesięcy. • “Monitor” Wzorowany na angielskim “Spectatorze”. Pierwszy redaktor to Stanisław Bohomolec. Zamieszczał tam swoje artykuły także Ignacy Krasicki. Monitor ukazywał zacofanie polski, żądał...

Porównanie postawy Walerego i Antenora Walery („Powrót posła”) jako sarmata oświecony. Porównanie postawy Walerego i Antenora („Odprawa posłów greckich”) Walery: patriota, cieszy się z działalności sejmu, rozumie potrzebę reform politycznych i społecznych. Głosi konieczność zniesienia liberum veto, wolnej elekcji i poddaństwa chłopów. Potępia szlachtę sa...

Zasady stowarzyszenia z organizacją międzynarodową Mają być określone albo w statucie albo przez decyzję organu plenarnego takiej organizacji międzynarodowej lub przez umowę międzynarodową jaka dana organizacja zawiera z krajem lub grupą krajów Cztery typy stowarzyszenia: 1) Stowarzyszenie krajów i terytoriów zależnych z organizacjami międzynarodowymi następowało w okresie powojennym. J...

Definicja sentymentalizmu Sentymentalizm jest odpowiedzią na skrajny racjonalizm i klasycyzm oświeceniowy; neguje przekonanie o ładzie i harmonii świata, dostrzegał konflikty istniejące we współczesnej cywilizacji; Rousseau mówił, że kryzys wynika z odejścia od natury, powrót na jej łono dać miał szansę na ocalenie najlepszych cech ludzkiej osobowości, takich jakie posia...

Chłopi i inteligencja w "Weselu" W dramacie Stanisława Wyspiańskiego pt. \"Wesele\" zostały przedstawione stosunki społeczne panujące na ziemiach polskich pod zaborami. W chacie bronowickiej zgromadził poeta przedstawicieli wszystkich ważniejszych ówczesnych grup społecznych, a więc inteligencji i chłopów, Kościoła i środowisk żydowskich. Aby wzbogacić charakterystykę bohat...

Mimesis czy kreacjonizm ? Porównanie. Mimesis - inaczej naturalny, naśladowanie; Kategoria pochodząca z założeń estetyki starożytnej, oznacza naśladowanie rzeczywistości w sztuce, czyli wymóg, aby dzieło sztuki było odwzorowaniem rzeczywistości, by wydarzenia mogły się sprawdzić. Jeśli twórca chciał być doskonałym musiał naśladować naturę. Stąd wszystkie prądy literackie, które post...