Przejście od mitologii do naukiPrzejście od mitologii do nauki. W czasach starożytnych nie było nauki. Świat objaśniano jedynie mitologicznie- Bóg tak chce- tak musi być. To Bóg i nic więcej , był podstawą wszystkiego co dzieje się na Ziemi. Jest on prekursorem, konstruktorem i wykonawcą wszelkich procesów ziemskich. Kiedyś wreszcie starożytni Grekowie przeszli od mitologicznego i umiejętnościowego wyjaśniania świata do naukowego. Osobą, która dokonała tego przejścia jest Tales z Miletu. Żył on na przełomie VII i VI w. Był to w jednej osobie polityk, stąd nazwa mędrca, technik, inżynier, kupiec i podróżnik. Z podróży przywoził nie tylko towary, ale również umiejętności. Tales potrafił zmierzyć wysokość piramid czy określić dzień zaćmienia słońca. Nie był on jednak ani uczonym geometrą , ani uczonym astronomem. Obliczenia swe robił raczej sposobem techników- obliczał ale nie wiedział dlaczego tak powinno się to robić, przepowiadał zjawiska nie znając przyczyn ich powstawania. Tales nie był naukowcem, posiadał jedynie zdolności. Nauka tym różni się od umiejętności, że ona jest zbiorem praw, tworzonych dzięki umiejętnościom. Pojedyncze obserwacje, procesy, założenia muszą być związane z innymi i uporządkowane aby stanowiły naukę. Sama świadomość , że procesy przebiegają tak a tak, że występują dane zjawiska nie wystarczy. Świadomość ta musi być zanalizowana i wyrażona w postaci twierdzeń przy pomocy pojęć. Cały opisany powyżej proces to przejście od umiejętności do nauki. Tales mówił o wodzie , a jego poprzednicy o bóstwach wody. On mówił o realnych , dotykalnych rzeczach , oni o fantastycznych, nadprzyrodzonych, idealnych postaciach. Według nich Okeanos i Tetyda byli rodzicami tego co powstało. Nie była to nauka lecz mit.. Nieodzowne było zerwanie z mitologicznym wyjaśnianiem świata po to by nauka mogła zaistnieć. Zadaniem Talesa jak i jego poprzedników było wyjaśnianie zjawisk. Różnica polegała na sposobie wyjaśniania. Tales nie chciał wiedzieć kto zrobił świat, lecz jak powstał, nie co było przed światem lecz czym jest arche. Proces ten to przejście od mitologii do nauki.

Przejście od mitologii do nauki

Materiały

"Pisarz stwarza wizję życia, czytelnik może ją przyjąć i odrzucić" Bartosz Wogórka Konspekt na temat: „Pisarz stwarza wizję życia, czytelnik może ją przyjąć i odrzucić” Jerzy Andrzejewski Omów te utwory literackie, wobec których nie pozostałeś obojętny. I Wstęp Czytając książkę wkraczamy w świat stworzony przez autora. Często wyimaginowany – idealny obraz, w którym utożsamiamy si...

Hasła związane renesansem * HASLA ZWIAZANE Z EPOKA * ELEGIA Elegia to utwór poetycki wyrażający nastroje smutku i melancholii,wywołane rozstaniem z osobą, miejscem lub przedmiotem albo ich utratą; elegia ma często charakter wspomnieniowo-refleksyjny; mówi o śmierci, miłości. EMBLEMAT Emblemat to utwór liryczny, także gatunek literacki o charakterze dydaktyczn...

Temat piękna w XVI i XVII wieku 5.Pojęcie piękna w XVI i XVII wieku. Klasycyzm francuski : artyści skupieni wokół dworu wersalskiego nawiązywali do antyku. Zabiegali o wyszukaną formę wypowiedzi, wykwintność, elegancję języka, brak wyrazów pospolitych. Tematem było piękno, ogłada. Zasady, reguły pisania utworów literackich określił Mikołaj Boilau : \"Tylko prawda jest pi...

Zalety i wady GATT/WTO Zalety GATT/WTO rozwój handlu międzynarodowego redukcja wszelkich barier liberalizacja handlu hamowanie tendencji protekcjonistycznych Wady GATT/WTO niemoc organizacji wobec łamania zasad GATT przez państwa członkowskie negocjacje w ramach GATT nie dotyczyły wszystkich artykułów i grup towarowych nie uwzględniał potrzeb krajów słabo r...

Patriotyzm w oparciu "Kamienie na szaniec" „Patria” znaczy ojczyzna. Patriota to człowiek, który kocha swoją ojczyznę, jest gotów walczyć o nią i zawsze poświęci dobro prywatne na rzecz swojego kraju. Literatura polska zawiera wiele przejawów patriotyzmu i ukazuje bohaterów- patriotów. Dzieje się tak pewnie dlatego, że historia naszego kraju obfitowała w wojny i powstania. W ...

Opis nurtu sarmackiego i dworskiego Podział na dwa nurty brał się z prostego faktu istnienia obok siebie dwóch kategorii szlachty. Z jednej stroni byli to bogaci magnaci, z drugiej tłum mniej zamożnych szlachciców zamieszkujących rozległe tereny Polski, Ukrainy i Litwy. Potężne dwory były zwykle powiązane z zagranicznymi, więc lansowały europejską kulturę, sztukę naukę. Związani z...

"Beniowski" Juliusza Słowackiego jako poemat dygresyjny “Beniowski” - Juliusza Słowackiego jako poemat dygresyjny. OKOLICZNOŚCI POWSTANIA POEMATU:  krytyka twórczości Słowackiego  intrygi przeciwników ośmieszające recenzje: trzy poematy » odpowiedź: Balladyna Anhellim  ośmieszanie utworów, które jeszcze się nie ukazały  uczta u Januszkiewicz...

Narracja w "Pamiętniku z powstania warszawskiego" Narracja Nadawcą Pamiętnika z powstania warszawskiego jest narrator, który jest zarazem uczestnikiem opisywanych wydarzeń. Można go utożsamiać z autorem relacji – sam nazywa siebie Mironem Białoszewskim. Skoro narrator, główny bohater i autor jest tą samą osobą, a nawet wprost informuje czytelnika o autentyzmie opowieści, Pamiętnik s...