Przedstawiciele epoki RenesansuOjcowie literatury polskiej W literaturze polskiej pojawia się pierwszy poeta, który tworzy w języku narodowym, a jest nim Mikołaj Rej, autor min. wiersza "A niechaj narodowie wżdy postronne znają, /iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają". Stąd zyskał sobie miano ojca literatury polskiej. Jego młodszego kolegę po piórze Jana Kochanowskiego natomiast nazywamy ojcem poezji polskiej, ponieważ dzięki niemu rozwinął się język poetycki literatury polskiej z bogactwem gatunkowym i środków wypowiedzi artystycznej. To dzięki Kochanowskiemu literacka świadomość Polaków jest związana duchowo z Europą po dziś dzień. Ale to nie koniec niejako galerii literatów zasłużonych dla twórczości narodowej, bo w polskiej literaturze pojawili się jeszcze pisarze polityczni w osobach Andrzeja Frycza Modrzewskiego i Łukasza Górnickiego. Pierwszy z nich zyskał sobie miano ojca demokracji polskiej, ponieważ od Modrzewskiego naród polski uczył się patrzenia na problemy reform społecznych i demokrację w państwie. Tak więc dla literatury polskiej renesans miał ogromne znaczenie, rozpoczął bowiem kształtowanie się języka literackiego. Wprowadza do literatury elementy dorobku antycznego charakterystycznego dla całej ówczesnej Europy z bogactwem gatunkowym i artystycznych środków wypowiedzi; kształci język ojczysty, rozwija wiele dziedzin nauki i życia publicznego. Przedstawiciele epoki i ich dzieła Mikołaj Rej- autor "Krótkiej rozprawy", "Żywota człowieka poczciwego", "Żywota Józefa" i innych dzieł. Jan Kochanowski- być może największy poeta literatury polskiej, autor "Fraszek", "Pieśni", "Trenów" i pierwszej tragedii polskiej "Odprawa posłów greckich". Łukasz Górnicki- pisarz polityczny, "Dworzanin polski". Andrzej Frycz Modrzwewski- pisarz polityczny, "O poprawie Rzeczypospolitej". Mikołaj Sęp Szarzyński- "Rytmy albo Wiersze polskie". Szymon Szymonowic- autor "Sielanek'. Piotr Skarga- kaznodzieja nadworny króla Zygmunta III, wygłaszał kazania na sejmie, działacz kontrreformacyjny, patriota, "Kazania sejmowe"(osiem kazań). Przedstawiciele literatury obcej Giovanni Boccacio- pisarz włoski, "Dekameron"- zbiór stu nowel. Saaverda Miguel de Cerwantes- pisarz hiszpański, "Don Kichot"- parodia powieści rycerskiej. Francesko Petrarka- jeden z najwybitniejszych poetów włoskich, "Sonety do Laury"- zbiór 366 wierszy. Wiliam Shakespeare (Szekspir)- jeden z najwybitniejszych dramaturgów świata, Anglik, "Hamlet", "Makbet", "Romeo i Julia", autor 37 sztuk. Tarquato Tasso- poeta włoski, "Jerozolima wyzwolona", poemat epicko- religijny.

Przedstawiciele epoki Renesansu

Materiały

Typologia ładu społecznego wg Ossowskiego Typologia ładu społecznego wg Ossowskiego: Ossowski wytypował 4 rodzaje ładu społecznego poprzez skrzyżowanie następujących kategorii działań: - koordynacji lub jej braku - podejmowania działań w ramach systemu pod wpływem ingerencji innych ośrodków lub jej braku a) ład przedstawień zbiorowych - zachowania ludzi wyznaczane są przez wspólne ...

"Inny Świat" - geneza utworu Geneza i pierwsze publikacje utworu Inny Świat to utwór, którego źródeł należy szukać w autobiografii au¬tora. Przeżycia i obserwacje obozowe nie mogły pozostać bez wpływu na sposób myślenia i odczuwania byłego więźnia. Literackie ujęcie tych doświadczeń mogło być zarazem formą „oczyszczenia”, próbą analizy niecodzienneg...

Co to jest onomatopeja? Onomatopeja - imitowanie za pomocą dźwięków mowy zjawisk akustycznych. Np. “miauczeć”, “kukułka”. Z reguły wyrazy dźwiękonaśladowcze wyróżniają się fonetycznie spośród ogółu słownictwa danego języka dzięki nietypowym połączeniom fonemów, np. “pst!”, “dzyń!”. Obok onomatopei słuchowych istnieją rów...

Motyw piękna w literaturze Piękno Piękno - Zespół cech takich jak propor¬cja kształtów, harmonia barw, dźwię¬ków, który sprawia, że coś budzi za¬chwyt. Piękno może też mieć charakter moralny, dotyczyć wewnętrznej dosko¬nałości. W literaturze ideał piękna zwy¬kle zależy od estetycznych poglądów epoki, choć może być kształtowany w opozycji do nich....

Okoliczności powstania "Benioweskiego" OKOLICZNOŚCI POWSTANIA POEMATU: krytyka twórczości Słowackiego intrygi przeciwników ośmieszające recenzje: trzy poematy > odpowiedź: Balladyna Anhellim ośmieszanie utworów, które jeszcze się nie ukazały uczta u Januszkiewicza - improwizacja na cześć Mickiewicza - hołd ale nie poniżanie się - improwizacja Mickiewicza \"Wie...

Ocena walorów środowiska - 4 metody 4 metody wybranej oceny walorów środowiska: 1. geobotaniczna, 2. bonitacyjna, 3. badania sprawności środowiska, 4. przetwarzanie informacji geograficznych. Geobotaniczna – metoda wykorzystuje zachowania roślin i ich reakcje na zmianę warunków w środowisku, a w szczególnych przypadkach do określenia zasobów jakie są w środowisku. Stos...

Kultura i sztuka średniowiecza SZTUKA ŚREDNIOWIE-CZA W rozwoju sztuki średnio-wiecznej wyróżniamy okre-sy: - przedromański do X w. - romański X-XI w. - gotycki poł. XIII w. do pocz. XVI w. Cechy sztuki romańskiej: - budowle z kamienia, - łuk półkolisty w konstrukcji sklepień, wykroju okien i otworów drzwiowych, - częste stosowanie formy rotundy, - deformowanie posta...

Analiza ekonomiczno finansowa Analiza ekonomiczno finansowa jako podstawa wyceny wartości firmy. Wycenę definiuje się najczęściej jako zespół procedur, analiz i ocen, które prowadzą do ustalenia wartości przedsiębiorstwa wg stanu na określony moment czasowy . Cele wyceny związane są z przenoszeniem praw własności . Wycena powinna być dokonywana przez niezależnych ekspertów,...