Przedsiębiorstwa handlu zagranicznego w PolscePrzedsiębiorstwa handlu zagranicznego w Polsce Do niezależnych firm handlowych zaliczamy w Polsce przedsiębiorstwa handlu zagranicznego. Przez wiele lat po wojnie występował monopol handlu zagranicznego i firmy działały na zasadzie wyłączności towarowej. W latach osiemdziesiątych (od 1982 r.) firmy te traciły stopniowo wyłączność towarową na skutek istnienia systemu koncesji (inne podmioty gospodarcze uzyskały zezwolenia na prowadzenie handlu zagranicznego), a w latach dziewięćdziesiątych do obrotu towarowego z zagranicą włączyły się wszelkie podmioty gospodarcze, które w dokumencie rejestracyjnym wymieniły jako składnik swojej działalności handel z zagranicą. W 1999 r. w obrocie z zagranicą uczestniczyło ponad 300 tyś. podmiotów gospodarczych, w tym wielu producentów. Należy jednak zaznaczyć, że — ze względu na specyfikę obrotu z zagranicą — jeszcze w połowie lat dziewięćdziesiątych ponad 50% eksportu i ok. 40% importu realizowały przedsiębiorstwa zawodowych kupców handlu zagranicznego. Formy prawne tych przedsiębiorstw ulegają przekształceniu. Większość z nich z przedsiębiorstw typowo państwowych przekształca się w spółki prawa handlowego z udziałem państwa. Działają one na własny rachunek oraz na podstawie umów komisowych. Również formy organizacyjne tych przedsiębiorstw ulegają pewnym zmianom, których celem jest przystosowanie organizacji do warunków działania na współczesnym rynku. W większości tych firm nadal występuje specjalizacja towarowa. Wynika ona przeważnie z faktu udziału kapitałowego w tych firmach określonych przedsiębiorstw wytwórczych, z którymi łączą je więzi historyczne. W związku z tym podstawową formą organizacyjną służby handlowej w dużych przedsiębiorstwach handlu zagranicznego są nadal biura branżowe.

Przedsiębiorstwa handlu zagranicznego w Polsce

Materiały

Przedmiotowy i podmiotowy wymiar rynku Przedmiotowy wymiar rynku Przedmiotem transakcji rynkowych jest produkt, będący dobrem materialnym lub usługą. U podstaw przedmiotowego wyodrębnienia rynków nie leżą produkty, lecz ich główne funkcje użytkowe, wyrażające się w zależności do zaspokajania określonych potrzeb. Produkt jest tylko wyróżnikiem rynku zaspokajającego określon...

Literatura średniowieczna - wypracowanie PLAN: I. Wstęp: Literatura średniowieczna jako obraz epoki Dzisiejsze spojrzenie na średniowiecze II. Rozwinięcie: Utwory o charakterze religijnym i filozoficzno-refleksyjnym, nie mogące podlegać ocenie: \"Legenda o św. Aleksym\" - ideał świętego \"Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią\" - średniowieczna filozofia życia. Utwory pre...

Język i rodzaje komizmu "Ślubów panieńskich" Język utworu i rodzaje komizmu Badacze utworów Aleksandra Fredry zwracają uwagę na szczególne właściwości ich języka. Także „Śluby panieńskie” skupiały na sobie uwagę historyków literatury.9 Komedia ta obfituje w różnorodne gry słowne, posługuje się sentencjami, przysłowiami. Język Fredry cechuje aluzyjność i dobroduszna ironia...

Cyprian Norwid - życie i twórczość Cyprian Norwid – rys biograficzny Cyprian Norwid urodził się 24 września 1821 r. we wsi Lasko¬wo-Głuchy na Mazowszu. Rodzice – Jan Norwid i Ludwika Zdzie¬borska – pochodzili z rodzin szlacheckich. Cyprian miał czworo ro¬dzeństwa. W wieku czterech lat został osierocony przez matkę i od¬dany pod opiekę p...

Rycerz średniowiecza i jego kodeks RYCERSTWO: W 1000r na pniu systemu feudalnego została zaszczepiona, instytucja rycerska. Rycerzem formalnie był każdy mężczyzna, który przeszedł pasowanie. Jednak musiał przestrzegać pewnych reguł prowadzić określony tryb życia. Rycerze nie tworzyli więc, prawnie zdefiniowanej klasy, lecz kategorię społeczną, skupiającą ludzi w specjalizowa...

Światopogląd "Odprawy posłów greckich" Światopogląd Myśl przewodnia tragedii da się stwierdzić w zdaniu: \"państwo, w którym większość rządzi się nie miłością ojczyzny, tylko prywatą, musi zginąć\"

Miłość romantyczna Miłość jest jednym z najpopularniejszych motywów literackich. Jest uczuciem zawsze towarzyszącym człowiekowi. Można mówić o miłości między kobietą, a mężczyzną, o miłości macierzyńskiej, ojcowskiej, braterskiej, o miłości do ojczyzny, do przyrody. Każda epoka poświęca miłości mniej lub więcej uwagi. Miłość romantyczna jest uczuciem tragiczny...

Światopogląd epoki baroku Światopogląd i filozofia epoki: wiek XVII w Europie jest okresem wielu zmian i wstrząsów: po soborze trydenckim rozłam w świecie chrześcijańskim stał się faktem, a Kościół katolicki podjął reformy wewnętrzne i dążył do odzyskania utraconego autorytetu (kontrreformacja); w Europie miała miejsce wojna trzynastoletnia; dokonywał...