Prometeusz dobroczyńcą - artykułTen tytan stworzył ludzi. Zrobił ich z gliny, swoich łez i skradzionego ognia niebieskiego, z którego stworzył dusze. Fakt że człowiek otrzymał dusze świadczy o tym że Prometeusz stworzył ludzi jako wolne istoty, dał wolną wolę. Nie mieli jednak siły bronić się przed potęgami przyrody i z tego powodu po raz drugi złamał swoje zasady moralne i ukradł ogień dla ludzi. Chciał by człowiekowi żyło się coraz lepiej. Objaśnił im zjawiska zachodzące na Ziemi( np. zmiany pór roku) i nauczył wielu pożytecznych rzeczy( np. piśmiennictwa, matematyki, budownictwa, medycyny, rolnictwa, wytopu żelaza). Ta pomoc sprawiła że człowiek dalej mógł sam się rozwijać i poszerzać swoją wiedzę. Czyż to nie wiele? Wszystko co dobre nie trwa wiecznie... Zeus zesłał na biedną ludzkość smutki, nędzę, choroby. Głupotą byłoby winić Prometeusza za czyn Zeusa! Królem bogów kierował strach przed człowiekiem, przed wojną z nim. Był po prostu rządny władzy. Dlatego wymierzył tak okrutnie silny cios przeciwko człowiekowi. Prometeusz jednak niwelował skutki otwarcia puszki Pandory. Bohater sprzeciwiając się bogom niebieskim, wyrażał swoje ogromne niezadowolenie. Jednym z aktów buntu było podzielenie wołu na dwie części: kości przykrył tłuszczem i mięso owinął w skórę. Następnie poprosił Zeusa by wybrał tę części wołu, która będzie odtąd składana bogom. Zeus wybrał kości przykryte tłuszczem gdyż myślał ze pod sadłem będą smaczne kąski- to co boskie dla bogów. To nie pierwsza postawa, w której sprzeciwił się istniejącemu ładowi na świecie. Sprzeciwianie się bogom i siłom natury nazwano od jego imienia prometeizmem. Haniebne czyny przypisywane tytanowi są nie prawdziwe. Błędem jest posądzanie Prometeusza o to że rozwijając ludzi chciał się nimi posłużyć by wyeliminować Zeusa i zająć jego miejsce na Olimpie. Nie kierowała nim chęć posiadania władzy. Prometeusz wstawił się i naraził się dla ludzi, ośmieszając Zeusa. Karą za to poświęcenie dla ludzkości było przykucie do skał Kaukazu i nieustanne wyjadanie wątroby przez orła, która ciągle odrastała. Straszne tortury bogowie sprawili Prometeuszowi. Poniósł on sadystyczną karę za miłość do człowieka! Ta najwznioślejsza postać mitologiczna zrobiła wiele dobrego. Rozbudziła ducha w człowieku i dała mu moc panowania nad światem. W człowieku zaczęły rozwijać się negatywne cechy dopiero wtedy, gdy zabrakło jego mądrego kierownictwa. Sądzę że gdyby Prometeusz nadal opiekował się ludźmi starożytny świat byłby lepszy.

Prometeusz dobroczyńcą - artykuł

Materiały

Metody oceny kondycji ekonomiczno - finansowej przedsiębiorstwa Metody oceny kondycji ekonomiczno - finansowej przedsiębiorstwa Badanie kondycji ekonomiczno -finansowej stanowi wyjściowy etap prac anali-tycznych w przedsiębiorstwie i obowiązkowe minimum podstawowego zakresu badań ekonomicznych. Kondycja ekonomiczno - finansowa przedsiębiorstwa, czyli jego sytuacja finansowa i stan sprawności techniczno - ...

Mikołaj Rej jako humanista 11. Mikołaj Rej jako humanista. Humanizm był najważniejszym prądem umysłowym epoki renesansu. Hasło tego prądu zaczerpnęli humaniści ze stwierdzenia rzymskiego komediopisarza (Terencjusza): \"Jestem człowiekiem i nic, co ludzkie nie jest mi obce\". Ten kierunek umysłowy rozprzestrzenił się w całej Europie jako reakcja na światopogląd i idea...

Obozy koncentracyjne w polskiej literaturze Polska proza a obozy zagłady. Polska proza „uniosła\" doświadczenie hitlerowskich obozów koncentracyjnych. Obraz holocaustu Żydów został ukazany w wielu opracowaniach, reportażach. Przykładem mogą być „Medaliony\" Zofii Nałkowskiej, opowiadania Tadeusza Borowskiego a także dzieło prozy polskiej „Rozmowy z katem\" napisane ...

Poezja młodopolska Inspiracją dla poezji młodopolskiej stały się wiersze Charles’a Baudelaire’a, Paula Verla-ine’a i Jeana-Arthura Rimbauda. Baudelaire w tomie „Kwiaty zła\" ukazywał podłość i zwierzęcość ludzkiej natury, brnącej w grzech i upadek. Drwił z moralności, przedstawiał perwersyjną erotykę. W turpistycznym wierszu „Padl...

Postacie historyczne jako bohaterowie utworów Norwida 24. „Postacie historyczne jako bohaterowie utworów C. K. Norwida”. Cyprian Kamil Norwid - urodził się 24 września 1821 roku we wsi niedaleko Warszawy. Pochodził z rodziny zubożałego ziemiaństwa. Matkę stracił mając 4 lata, a ojca urzędnika sądownictwa i administracji mając 14 lat. Kształcił się w Warszawie w gimnazjum, a potem w s...

Jakie zmiany zachodziły między epokami ? Literatura sama stawia sobie zadania i sama je realizuje. Zadania te zmieniają się w czasie i w ten sposób rodzą się epoki literackie. Zmienność zadań jest wynikiem zmiany stosunków społecznych i świadomości ludzi. Zmienność ta jest też wynikiem rozmaitych przemian i przewrotów umysłowych, kulturalnych i innych. Średniowieczna literatura za g...

"Serce ma swoje racje, których rozum nie ma". Udowodnij, że dewiza B. Pascala była bliska wielu bohaterom literackim Dewiza Pascala była bliska wielu bohaterom literackim, żyjącym w różnych okresach historycznych, a szczególnie tym, którzy żyli w epokach stawiających sobie za cel właśnie kult uczucia, serca. Taką epoką z pewnością był romantyzm, który opisywał świat przez pryzmat uczucia. Ale w każdej epoce, nawet takiej, która stawiała przed sobą cele utylita...

Literatura polityczna w renesansie LITERATURA POLITYCZNA XVI STULECIA OBRAZ ZANIEDBAŃ SPRAW PUBLICZNYCH I WIZJA NAPRAWY “O POPRAWIE RZECZYPOSPOLITEJ” ANDRZEJ FRYCZ-MODRZEWSKI (DIAGNOZA) Dzieło to nawiązuje do myśli Arystotelesa i Cycerona i związane jest z ówczesną myślą społeczno-polityczną zapoczątkowaną przez Erazma z Rotterdamu. Traktat ten wynika z obser...