Proces decyzyjny w organizacji międzynarodowejProces decyzyjny w organizacji międzynarodowej: 1) organy a) międzyrządowe (w skład których wchodzą przedstawiciele rządów) - walne zgromadzenie - takie instytucje w których reprezentowane są wszystkie kraje członkowskie, przedstawiciele rządu najwyższych szczebli, posiedzenia odbywają się raz w roku lub rzadziej (IMO, ICAO), decyzje podejmowane są większością 2/3 głosy albo zwykła większością głosów. Na forum takich organów podejmowane są decyzje nabywania członkostwa, budżetu, zmiany statutu, zawieszenia w prawach członkowskich, wykluczenia z organizacji, podjęcie decyzji o zatwierdzeniu wystąpienia kraju z organizacji. - komitet wykonawczy - sesje dwa razy w roku lub częściej gdy zachodzi jakaś nagła potrzeba. W organizacjach powszechnych są to organy o ograniczonym składzie (Rada Bezpieczeństwa). Komitet Wykonawczy zajmuje się nadzorowaniem prac sekretariatu. b) administracyjne - skład Sekretarz Generalny + sekretariat a w ramach Wspólnoty Europejskiej zamiast sekretariatu istnieje Komisja Europejska. Sekretarz Generalny jest funkcjonariuszem międzynarodowym najwyższej rangi. Jest on jednoosobowo odpowiedzialny za działalność sekretariatu. Może brać udział w sesjach organów międzynarodowych. Zatrudnia personel sekretariatu. Zobowiązany jest do składania sprawozdań z działalności sekretariatu na forum walnego zgromadzenia. Zatrudniany jest na okres jednej kadencji (5-6 lat). Nie przewiduje się odwoływania ze stanowiska sekretarza generalnego. Funkcjonariusze międzynarodowi to: sekretarze, zastępcy, dyrektorzy departamentów. Są osobami zatrudnianymi przez organizację w oparciu o umowę międzynarodową, są zatrudniani na pełną kadencję, posiadają pełne immunitety od odpowiedzialności karnej administracyjnej i cywilnej, mają obowiązek reprezentowania na równi interesów wszystkich krajów członkowskich. c) parlamentarne - występują w następujących organizacjach (WE, Rada Europy, Rada Nordycka, NATO, Unia Zachodnioeuropejska. Większość organów parlamentarnych ma za zadanie kontrole w procesie podejmowania decyzji. Istnieją różne sposoby podejmowania decyzji: - jednomyślność (organizacje regionalne - decyzje o zmianie statutu, zasad dotyczących finansowania WE - członkostwo pełne) - głosowanie większościowe brane są pod uwagę tylko głosy za i przeciw - głosowania ważone - różny przydział głosów dla poszczególnych krajów w zależności od różnych czynników (np. IMF - udział w kapitale zakładowym, WE - liczba głosów zależy od PKB, poziomu rozwoju gospodarki i liczby mieszkańców). Zaletą tej metody głosowania jest to iż kraje posiadające największe znaczenie mogą najwięcej decydować. - Konsensus - kraje prowadzą negocjacje do momentu osiągnięcia porozumienia w danej sprawie 2) procedury 3) rodzaje aktów prawnych

Proces decyzyjny w organizacji międzynarodowej

Materiały

Publicystyka Sejmu Wielkiego Publicystyka Sejmu Wielkiego: Sejm Czteroletni był ostatnią próbą ratowania niepodległości Polski. Do walki włączyło się wiele wybitnych postaci, w tym najwybitniejszy polski publicysta, założyciel \"Kuźnicy\", ( gdzie zbierali się radykalnie myślący ludzie) Hugo Kołłątaj. W 1788 - 1789 napisał \"Lista anonima\". W pierwszej części autor zają...

Kontrakt forward - rozliczanie Kontakt forward wymaga od kontrahentów uzgodnienia ceny forward oraz daty rozliczenia, a także wymiany złożonych na piśmie potwierdzeń zawarcia kontraktu. Datę rozliczenia kontraktu forward jest dzień w którym mają być dokonane płatności wynikające z warunków kontraktu. Jeśli np. 1 marca zawieramy trzymiesięczny kontrakt forward to termin jego...

Motyw konfliktu pokoleń w literaturze Konflikt pokoleń Konflikt pokoleń - Sprzeczność inte¬resów, poglądów, niezgodność, spór po¬między przedstawicielami dwóch róż-nych pokoleń. Może mieć miejsce w ro¬dzinie, przybierając formę konfliktu ro¬dziców i dzieci. Może rozgrywać się również na płaszczyźnie szerszej i być sporem dwóch różnych pokoleń histo¬rycznych...

Kim jest kupiec hurtowy KUPIEC HURTOWY To hurtownik nabywający produkty u wytwórcy, stający się ich właścicielem ponoszącym ryzyko związane z ich obrotem, realizujący pełny, względnie ograniczony zakres funkcji. Do pośredników hurtowych realizujących pełny zakres funkcji zalicza się: • hurtowników działających na rynku artykułów konsumpcyjnych • hurtown...

Streszczenie "Wojny Chocimskiej" Wacława Potockiego Poemat składa się z dziesięciu części będących opisem przygotowań do bitwy pod Chocimiem, wydarzeń bitwy dzień po dniu, a później relacją z przebiegu układów i zaprzestania działań. Przebieg wypadków jest opisywany przez autora w sposób kronikarski. Jednak ta ciągłość jest często przerywana obszernymi satyrycznymi ustępami, które ukazują i równo...

Opis stanowiska: dyrektor generalny Opis stanowisk w przedsiębiorstwie Dyrektor generalny Przełożony: Brak Podwładni:  Dyrektor Administracyjny,  Dyrektor Handlowy,  Dyrektor ds. Produkcji,  Dyrektor ds. Rozwoju Zastępstwo: Dyrektor Administracyjny Cel stanowiska: Ogólna koordynacja działań głównych pionów firmy. Podejmowanie kluczo...

Polityczna wymowa "Kordiana" Słowackiego Wymowa polityczna utworu Słowacki dokonuje tutaj rozrachunku z powstaniem listopadowym. W III akcie krytykuje sfery rządzące. Prezes - Julian Ursyn Niemcewicz boi się działania, hamuje zapał sprzysiężonych. Argumenty: królobójstwo jest wbrew polskiej tradycji obawa przed reakcją innych władców i konsekwencjami odwołania do wi...

Historia zarządzania Historia zarządzania. TAYLOR FRYDERYK (1856-1915) autor „Zasady naukowego zarządzani”. Zarządzenia opierał na zasadach, w których sprawne zarządzanie wymaga: -rozdziału zadań; -kontroli tych działań przez zarządzającego; -zróżnicowanie bodźców finansowych; -funkcjonalnej struktury organizacyjnej; Taśma produkcyjna uważana jest ...