Proces decyzyjny w organizacji międzynarodowejProces decyzyjny w organizacji międzynarodowej: 1) organy a) międzyrządowe (w skład których wchodzą przedstawiciele rządów) - walne zgromadzenie - takie instytucje w których reprezentowane są wszystkie kraje członkowskie, przedstawiciele rządu najwyższych szczebli, posiedzenia odbywają się raz w roku lub rzadziej (IMO, ICAO), decyzje podejmowane są większością 2/3 głosy albo zwykła większością głosów. Na forum takich organów podejmowane są decyzje nabywania członkostwa, budżetu, zmiany statutu, zawieszenia w prawach członkowskich, wykluczenia z organizacji, podjęcie decyzji o zatwierdzeniu wystąpienia kraju z organizacji. - komitet wykonawczy - sesje dwa razy w roku lub częściej gdy zachodzi jakaś nagła potrzeba. W organizacjach powszechnych są to organy o ograniczonym składzie (Rada Bezpieczeństwa). Komitet Wykonawczy zajmuje się nadzorowaniem prac sekretariatu. b) administracyjne - skład Sekretarz Generalny + sekretariat a w ramach Wspólnoty Europejskiej zamiast sekretariatu istnieje Komisja Europejska. Sekretarz Generalny jest funkcjonariuszem międzynarodowym najwyższej rangi. Jest on jednoosobowo odpowiedzialny za działalność sekretariatu. Może brać udział w sesjach organów międzynarodowych. Zatrudnia personel sekretariatu. Zobowiązany jest do składania sprawozdań z działalności sekretariatu na forum walnego zgromadzenia. Zatrudniany jest na okres jednej kadencji (5-6 lat). Nie przewiduje się odwoływania ze stanowiska sekretarza generalnego. Funkcjonariusze międzynarodowi to: sekretarze, zastępcy, dyrektorzy departamentów. Są osobami zatrudnianymi przez organizację w oparciu o umowę międzynarodową, są zatrudniani na pełną kadencję, posiadają pełne immunitety od odpowiedzialności karnej administracyjnej i cywilnej, mają obowiązek reprezentowania na równi interesów wszystkich krajów członkowskich. c) parlamentarne - występują w następujących organizacjach (WE, Rada Europy, Rada Nordycka, NATO, Unia Zachodnioeuropejska. Większość organów parlamentarnych ma za zadanie kontrole w procesie podejmowania decyzji. Istnieją różne sposoby podejmowania decyzji: - jednomyślność (organizacje regionalne - decyzje o zmianie statutu, zasad dotyczących finansowania WE - członkostwo pełne) - głosowanie większościowe brane są pod uwagę tylko głosy za i przeciw - głosowania ważone - różny przydział głosów dla poszczególnych krajów w zależności od różnych czynników (np. IMF - udział w kapitale zakładowym, WE - liczba głosów zależy od PKB, poziomu rozwoju gospodarki i liczby mieszkańców). Zaletą tej metody głosowania jest to iż kraje posiadające największe znaczenie mogą najwięcej decydować. - Konsensus - kraje prowadzą negocjacje do momentu osiągnięcia porozumienia w danej sprawie 2) procedury 3) rodzaje aktów prawnych

Proces decyzyjny w organizacji międzynarodowej

Materiały

Przesłanie i znaczenie "Pamiętniku z powstania warszawskiego" Przesłanie i znaczenie utworu Przesłanie najbardziej znanego prozatorskiego utworu Mirona Białoszewskiego wynika z charakteru tego zapisu. Autor wyraźnie wskazuje, że człowiek jest marionetką historii, zaś jej mechanizmy zupełnie nie respektują ludzkich pragnień, uczuć, potrzeby odpowied¬nich warunków życia. Z dzieła płynie gorzka pra...

Przejście od mitologii do nauki Przejście od mitologii do nauki. W czasach starożytnych nie było nauki. Świat objaśniano jedynie mitologicznie- Bóg tak chce- tak musi być. To Bóg i nic więcej , był podstawą wszystkiego co dzieje się na Ziemi. Jest on prekursorem, konstruktorem i wykonawcą wszelkich procesów ziemskich. Kiedyś wreszcie starożytni Grekowie przeszli od mitolo...

Wpływ techniki na współczesnego człowieka Kiedy w 1926r. Szkocki inżynier John Logie Baird prezentował swój najnowszy wynalazek - telewizor - zapewne nie wiedział jakš on uzyska popularnoœć. Dziœ u progu XXI wieku telewizja jest w każdym domu i nie jest już niczym nadzwyczajnym. Prze te siedemdziesišt lat maszyna Bairda bardzo się zmieniła. Jednš z innowacji jakie wprowadzono były taœmy...

"Kartka z pamiętnika Demetr" Temat: „Kartka z pamiętnika Demetr” Była taka nieuważna . A przecież ją ostrzegałam by nie zrywała kwiatu Narcyza. Lecz ona była młoda i zbyt pewna siebie. Gdy zerwała kwiat z pod ziemi wyłoniła się chmara czarnego dymu. To Hades pan podziemi przybył zabrać moją córkę Korę. Błąkałam się po Ziemi bez celu , życie bez mojego ukoc...

"Pamiętniki" dokumentem epoki Temat: \"Pamiętniki\" J.Ch. Paska jako dokument epoki. Pamiętnikarstwo bujnie rozwinęło się w epoce baroku, a Pasek jest czołowym przedstawicielem tej odmiany literatury. \"Pamiętniki\" obejmują lata 1656-1688. W pierwszej części Pasek opisuje walki Czarnieckiego ze Szwedami, wojnę z Moskwą, czasy Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Nie ...

Poetyka wierszy Józefa Czechowicza Poetyka wierszy Józefa Czechowicza : - nasilające się w miarę rozwoju liryki wizje katastroficzne - wykorzystanie nadrealizmu, który potęguje dramatyzm obrazu świata - obrazy liryczne charakteryzują się kojarzeniem motywów odległych znaczeniowo (asocjacji) - osłabienie wizji arkadyjskiej (człowiek skazany na życie groźnym, oczekującym Apokal...

Rozwój polskiej liryki rewolucyjnej Liryka rewolucyjna Władysława Broniewskiego Rozwój polskiej liryki rewolucyjnej wiąże się w dwudziestoleciu międzywojennym przede wszystkim z nazwiskiem Władysława Broniewskiego. W domu jego żywe były tradycje walk o wolność. Również w gimnazjum, do którego uczęszczał, panowała atmosfera patriotyczna. Należał do tego samego pokolenia, co po...

Problem emigracji w literaturze romantyzmu i współczesnej Emigracja, tragizm losu emigracyjnego w literaturze romantyzmu i współczesności Miłość do ojczyzny, tęsknota za krajem lat dziecinnych, obok patriotyzmu i przyjaźni, to wartości opiewane we wszystkich epokach literackich. Poeci i pisarze stawiali swój dom rodzinny na pierwszym miejscu, toteż ukazywali jego piękno, tradycję i kulturę w mistrzo...