Problemy UEIntegracja europejska przyniosła państwom cznkowskim wiele korzyści, większy rynek poprawił konkurencyjność i wielkość produkcji. Brak granic i ceł znacznie ułatwił handel i rozwój gospodarczy regionów słabiej rozwiniętych. Wspólna waluta i pogłębiająca się integracja polityczna to odpowiedź Unii na wyzwania globalizacji. Niemniej jednak UE boryka się z dużymi problemami takimi jak :  duże bezrobocie i wysokie koszty pracy, słaby wzrost gospodarczy,  technologiczne zacofanie np. słabszy rozwój Internetu,  interwencjonizm gospodarczy w wielu dziedzinach, a zwłaszcza w rolnictwie,  trudności z przeprowadzeniem reformy instytucjonalnej (np. sprawa głosowania większością). Problemy te są spowodowane tradycyjną "kontynentalną" mentalnością gospodarczą (w odróżnieniu od liberalnej anglosaskiej). Członkowie Unii mają przesocjalizowane gospodarki i wysokie obciążenia podatkowe, które nie sprzyjają rozwojowi. Koncepcja państwa opiekuńczego zbankrutowała, a ingerencja państwa w gospodarkę przynosi więcej szkód niż korzyści. Duży udział przedsiębiorstw państwowych, ratowanie tych prywatnych przed bankructwem, biurokracja i olbrzymie środki przeznaczane na nieefektywne rolnictwo to także jej słabości. Etapy integracji gospodarczej i walutowej. Integracja gospodarcza państw Unii Europejskiej obejmowała pięć podstawowych etapów. Strefa wolnego handlu (brak ceł wewnątrz ugrupowania):  Unia celna (brak ceł wewnątrz ugrupowania, wspólna taryfa celna)  Wspólny rynek (brak ceł wewnątrz ugrupowania, wspólna taryfa celna, swobodny przepływ kapitału, usług, ludności)  Unia Gospodarcza (brak ceł wewnątrz ugrupowania, wspólna taryfa celna, swobodny przepływ kapitału, usług, ludności, harmonizacja polityki gospodarczej)  Pełna integracja - Unia Gospodarcza i Walutowa (brak ceł wewnątrz ugrupowania, wspólna taryfa celna, swobodny przepływ kapitału, usług, ludności, harmonizacja polityki gospodarczej, wspólna waluta, jedna polityka kursowa i pieniężna) Integracja gospodarcza i integracja walutowa przebiegały równolegle i były ze sobą ściśle powiązane. Nie można bowiem mówić o pełnej integracji gospodarek bez wspólnej waluty lub choćby stałych kursów walutowych. Podobnie wprowadzenie waluty europejskiej i prowadzenie jednolitej polityki pieniężnej nie może zakończyć się sukcesem jeżeli nie będzie współpracy na płaszczyźnie gospodarczej, nie zostaną zniesione bariery w przepływie towarów, osób, usług i kapitałów, a gospodarki poszczególnych państw nie osiągną podobnego poziomu rozwoju gospodarczego.

Problemy UE

Materiały

Weksle inwestycyjno-terminowe Komercyjne weksle inwestycyjno-terminowe (KWIT) Na rynku pieniężnym istotną rolę spełniają komercyjne weksle inwestycyjno-terminowe (KWIT). Weksle te są swoistą formą weksla finansowego, wykorzystywanego przez wystawców (przedsiębiorstwa) w celu pozyskania bezpośrednio na rynku pieniężnym większych, krótkoterminowych pożyczek, od różnych...

"Kariera" reklamy podprogowej \"Kariera\" reklamy podprogowej \"Kariera\" reklamy podprogowej rozpoczęła się w roku 1957, kiedy to James Vicary przekonał kino w Fort Lee, stan New Jersey, do wypróbowania nowego podejścia w sprzedaży napojów i prażynek. W czasie projekcji filmu wyświetlano przez trzy milisekundy (0,003 sekundy) co pięć sekund, na przemian napisy Drink Co...

Polemika między Podkomorzym a Starostą w "Powrocie posła" 37. Jakich problemów dotyczy polemika między Podkomorzym a Starostą w \"Powrocie posła\" J. U. Niemcewicza? \"Powrót posła\" powstał w okresie największego nasilenia walki politycznej. Trwały obrady Sejmu Czteroletniego (1788 - 1792). Polska była po I rozbiorze z 1772 roku, więc rabunkowa polityka konserwatywnej szlachty ściągnęła już na...

Świat przedstawiony w "Ludziach bezdomnych" Świat przedstawiony powieści Akcja rozgrywa się w wielu miejscach: Paryżu, Szwajcarii, Wiedniu, Warszawie, Cisach oraz Zagłębiu. Poprzez wspomnienia Joasi Podborskiej przenosimy się do Kielc, Głogowa, Kraw-czyska i Mękarzyc (“Zwierzenia”). Poprzez list Wacława do siostry - aż na Syberię. Bohaterem zbiorowym są mieszkańcy dzielnic n...

Krótka interpretacja utworu "Rozłączenie" W utworze \"Rozłączenie\" podmiot liryczny ukazuje swe uczucia wywołane rozstaniem z matką. Ponieważ zna on dokładnie jej plan dnia, więc rozpamiętuje się o czynnościach, jakie w danych porach dnia wykonuje jego rodzicielka. Autor potrafi wyobrazić ją sobie na tle domu rodzinnego, w ogrodzie. Opisuje także krajobrazy oglądane przez siebie ...

Kordian a choroba wieku 1.Kordian to główny bohater całego dramatu, prowadzący akcję, stanowi oś konstrukcyjną dramatu – typowe dla całej dramaturgii Słowackiego. Wynika to z zainteresowań Słowackiego wnętrzem ludzkim ( Szekspirowski rodzaj dramaty). 2. Kordian to typowy bohater romantyczny: a) piętnastoletni młodzieniec, b) szlacheckiego pochodzenia, c) prze...

"Jeśli masz dwie drogi do wyboru wybieraj zawsze trudniejszą dla siebie" - postulat heroizmu w literaturze XX w. „JEŚLI MASZ DWIE DROGI DO WYBORU WYBIERAJ ZAWSZE TRUDNIEJSZĄ DLA SIEBIE” - POSTULAT HEROIZMU MORALNEGO W LITERATURZE XX WIEKU. I Wiek XX - czasem gwałtownych przemian społeczno-politycznych wpływających na kształtowanie się światopoglądu, kanonów postępowania i wartości. 1. - Europa na przełomie wieków: a) nastroje katastrofi...

Postawa harcerzy z szarych szeregów wzorem dla innych Czy postawa harcerzy z szarych szeregów może być dla mnie wzorem i przykładem? Zagadnienie to należałoby głównie rozpatrzyć pod kilkoma względami. Przyjrzyjmy się teraz zatem całej sprawie kątem czasu. Wydarzenia, związane z szarymi szeregami są odległe o ponad pół wieku. Przez ten długi czas wiele się zmieniło, a m.in. nastawienie patriotycz...