Problematyka "Konrada Wallenroda"Problematyka  Dylematy moralne i tragizm postaci reprezentującej układ zbieżny z konfliktem etycznym współczesnego autorowi społeczeństwa (zmagania moralne spiskowców polskich i rosyj-skich lat dwudziestych; stwierdzenie jednego z powstańców 1830 r.:“Słowo stało się cia-łem, a Wallenrod - Belwederem”): • miłość do ojczyzny wymagająca konieczności oboru nieetycznych dróg działania (starcie racji władcy z racjami poddanego; przysiega na wierność a konieczność jej złamania; lega-lizm a nielegalność spisku)  Bajronizm: • typ bohatera, postaci dumnej i namiętnej, tajemniczej i wyniesionej ponad przeciętność, jego wewnętrzne rozdarcie (dramatyczny konflikt pomiędzy obowiązkiem wobec ojczyzny a szczęściem osobistym); • forma poematu - powieść poetycka (połączenie epickości fabuły z liryką, np. “Hymn”, “Pieśń o Wilii” i scenami dramatycznymi, np. dialogi z Aldoną, scena uczty).  Walterskotyzm: • odtwarzanie piękna zamierzchłej przeszłości z jej lokalnym i historycznym kolorytem; tu jako metafora historyczna służąca wydobyciu głównych treści poematu.  Gotycyzm: • tendencja upatrująca w architekturze gotyckich zamków i w obyczajowości rycerskiej wa-lorów estetycznych: — elementy grozy, — sentymentalna melancholia (wątek miłosny)  Ludowość: • koncepcja wajdeloty, pieśniarza-wieszcza Halbana, wyraziciela dążeń i uczuć ludu; • funkcja pieśni ludowej, utożsamianej z poezją narodową, skarbniczki historii narodu bę-dącego w niebezpieczeństwie albo w niewoli (“Powieść Wajdeloty”).  Wersyfikacja • polski heksametr (przekształcenie iloczasowego wzorca antycznego na akcentowy) - — wers piętnastozgłoskowy o sześciu akcentach (przypadających na 1, 3, 6, 11 i 14 sylabę), — tendencji do wyrównania w poszczególnych wersach liczby zestrojów akcentowych,. Np. w. 295 - 297 “Powieści Wajdeloty”:

Problematyka "Konrada Wallenroda"

Materiały

Odpowiedzialność moralna w powieściach różnych epok Pierwszą z nich , traktującą o odpowiedzialności za los innych jest utwór \"Ludzie bezdomni\" modernistycznego wówczas pisarza, Stefana Żeromskiego. Bohaterowi, doktorowi Judymowi żyć przyszło w czasach głębokiego podziału społeczeństwa pod względem finansowo - społecznym. Dzięki naturalistycznym opisom Warszawy poznajemy warunki egzystencji ...

Co to jest potrzeba Potrzeba. Podstawowym warunkiem powstania motywacji są potrzeby i zadania. Pojęcie potrzeba ma zastosowanie do opisania do właściwości życiowych istot polegającej na tym, ze dla zachowania ich przy życiu, dla ich prawidłowego funkcjonowania i rozwoju konieczna jest stała wymiana ze środowiskiem: pobieranie ze środowiska różnych elem...

Jacek Soplica – bohater czy zdrajca Głównym bohaterem utworu A. Mickiewicza pt: \"Pan Tadeusz\" jest Jacek Soplica. Bohater to przedstawiciel średniozamożnej, drobnej szlachty, ulubieniec okolicznego społeczeństwa i jednocześnie przywódca tzw. szlachty zaściankowej. Jacek to młody, urodziwy i przystojny mężczyzna, budzący zainteresowanie kobiet. Cechą charakterystyczną dodającą ...

Charakterystyka sarmantyzmu w utworach literackich Termin sarmatyzm pojawił się w połowie lat 60-tych XVIII wieku (początek czasów stanisławowskich). Twórcy oświecenia nadali mu zabarwienie pejoratywne i określali nim polską kulturę szlachecką ukształtowaną w końcu XVI i na początki XVII wieku, a sarmatami nazywali przedstawicieli tej kultury. W 1765 roku w \"Monitorze\" pojawił się atak na \"ba...

"Cierpienia młodego Wertera" jako powieść epistolarna Powieść epistolarna : Goethe tworzy swą powieść (w 1774 roku) w formie listów pisanych wyłącznie przez bohatera tytułowego, skierowanych do przyjaciela Wilhelma, a jedynie dwóch - do Lotty i jednego – do Alberta. Listy uzupełnia krótką notą \"wydawcy\" oraz dłuższą jego narracją o ostatnich dniach bohatera, w którą wplata dokumenty w post...

Czynniki mikroekonomiczne - wyjaśnienie Czynniki mikroekonomiczne obejmują czynniki specyficzne dla przemysłu, w którym działa przedsiębiorstwo oraz czynniki właściwe dla samego przedsiębiorstwa. Do czynników specyficznych dla przemysłu zalicza się zależność od energii – czynnik ten ma szczególne znaczenie w odniesieniu do gałęzi energochłonnych, charakteryzujących się nis...

Czy literatura może być sumieniem ludzkości? Czy literatura może być sumieniem ludzkości? Tak, literatura nie tylko może, ale zawsze była sumieniem ludzkości. A ludzkość to przecież my – Polacy, Francuzi, Niemcy czy Amerykanie. Ogromna jest przecież ilość dzieł, które podpowiadają nam, co dobre, a co złe, prezentują wzorce i antywzorce postaw ludzkich, zawierają pouczenia, zestaw ...

Spółka komandytowa SPÓŁKA KOMANDYTOWA. Spółka komandytowa jest spółką, w której wobec wierzycieli za zobo¬wiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona do wysokości sumy komandytowej. Umowa spółki powinna zawierać między ...