Preliminarz obrotów gotówkowychPRELIMINARZ OBROTÓW GOTÓWKOWYCH Z finansowego punktu widzenia funkcjonowanie przedsiębiorstwa w krótkich odcinkach przejawia się ciągłym dwustronnym ruchem środków pieniężnych: wpływami i wydatkami. Oba kierunki ruchu gotówki nakładają się w czasie. W związku z tym firma musi zwracać szczególną uwagę na to, aby być w każdym momencie wypłacalną. Gotówką należy więc zarządzać na bieżąco: planować jej przepływy i kontrolować ich realizację. Kontrolę taką umożliwia plan obrotów gotówkowych, zwany preliminarzem. Preliminarz: • programuje obieg środków pieniężnych w odpowiednich przedziałach czasu w sposób zapewniający utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa przy racjonalnym kształtowaniu kosztów finansowych utrzymania tej płynności, • określa z góry działania podejmowane dla zapewnienia dodatkowych źródeł finansowania lub zmierzające do odpowiedniego przesunięcia płatności, • wyznacza przedsięwzięcia pozwalające na najkorzystniejsze lokowanie nawet krótkoterminowych nadwyżek finansowych. Do planowania przyszłych potrzeb finansowych można podchodzić w dwojaki sposób. Pierwszy rozpoczyna się od wyliczenia zapotrzebowania na dodatkowy kapitał w przyszłym roku, następnie budowane są plany szczegółowe i dopasowane do potrzeb firmy poszczególne instrumenty finansowe. Druga metoda jest odwrotnością pierwszej, czyli najpierw buduje się miesięczne plany wpływów i wydatków gotówkowych. Z takiego zestawienia wynikają potrzeby finansowe firmy, a co za tym idzie, zapotrzebowanie na odpowiednie źródło finansowania. W obu metodach punktem wyjścia i najważniejszym krokiem w całym procesie planowania jest oszacowanie przewidywanej w przyszłym roku wielkości sprzedaży. Prognozowanie wielkości sprzedaży powinno być jednym z podstawowych zadań działu marketingu. Umiejętne posługiwanie się preliminarzem obrotów gotówkowych pozwala w praktyce na racjonalne podejmowanie decyzji dotyczących zarówno wpływów, np. skracania lub wydłużania terminów płatności dla odbiorców, stosowania opustów ceny w celu przyspieszenia wpływu gotówki, jak i wydatków, np. wydłużania terminów płatności zobowiązań, szerszego korzystania z kredytów handlowych, renegocjowania warunków umów kredytowych. Wykorzystanie preliminarza obrotów gotówkowych do sterowania wpływami i wydatkami przedsiębiorstwa wymusza bieżącą kontrolę zgodności faktycznie uzyskanych wpływów i dokonanych wydatków z wielkościami założonymi w preliminarzu. Eliminowanie przyczyn odchyleń od przyjętego planu pozwala na obniżenie kosztów kapitału, a szybkie zagospodarowywanie wolnej gotówki zapobiega powstawaniu kosztów utraconych korzyści. PODSTAWOWE SPOSOBY PRZYWRACANIA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ 1. PODNIESIENIE RENTOWNOŚCI SPRZEDAŻY 2. PODWYŻSZENIE KAPITAŁU WŁASNEGO 3. PRZYSPIESZENIE ROTACJI ŚRODKÓW OBROTOWYCH 4. UWOLNIENIE ŚRODKÓW ZAMROŻONYCH W SKŁADNIKACH MAJĄTKU TRWAŁEGO 5. ZMIANA STRUKTURY ZOBOWIĄZAŃ

Preliminarz obrotów gotówkowych

Materiały

Człowiek a przeznaczenie w mitologii starożytnej Grecji Temat: Człowiek a przeznaczenie w mitologii starożytnej Grecji Człowiek a przeznaczenie w mitologii starożytnej Grecji / Przeznaczenie - jego rola w życiu bohaterów antycznych na podstawie wybranych mitów, „Iliady” lub innych utworów. Przeznaczenie , fatum, los, nieodwołalna konieczność. Starożytni Grecy wierzyli że człow...

Unia europejska - powstanie, organy UNIA EUROPEJSKA POWSTAŁA NA PODST. SOJUSZU NIEMIEC I FRANCJI. W 1951R.-EUROPEJSKA WSPÓLNOTA WĘGLA I STALI NIEMCY, FRANCJA, WŁOCHY, BELGIA, HOLANDIA, LUKSEMBURG. W 1958R. ROZSZERZONO JĄ I NAZWANO EUROPEJSKĄ WSPÓLNOTĄ GOSPODARCZĄ; 1973R.-DANIA, W.BRYTANIA, IRLANDIA; 1981R.-GRECJA; 1986R.-HISZPANIA, PORTUGALIA. W 199...

Bohaterowie pierwszej sceny II cz. Dziadów Bohaterowie sceny pierwszej. Jakub Jagiełło - filareta, później nauczyciel gimnazjum w Słupsku. Adolf Januszkiewicz - student uniwersytetu wileńskiego, nie należy do żadnego związku. Uwolniony ze śledztwa, bierze udział w powstaniu, zesłany na Sybir. Żegota - Ignacy Domeyko - filomata, nie skazany. Po powstaniu emigrował do Francji. ...

Wartości w utworach literackich Człowiek sam musi określić, co w życiu jest najważniejsze. Świat jakich wartości - ważnych dla ciebie - odnajdujesz w utworach literackich ? Literatura od swych zaczątków stała się źródłem ideałów, postaw i wzorców osobowych. W utworach powstałych po utracie przez Polskę niepodległości można odnaleźć wiele wartości, które należy cenić, gdyż...

Portret mnicha w "Monachomachii" Krasicki w swoim dziele przedstawia życie w pewnym miasteczku: ...W mieście, którego nazwiska nie powiem Nic to albowiem do rzeczy nie przyda; W mieście, ponieważ zbiór pustek tak zowiem, W godnym siedlisku i chłopa, i Żyda; W mieście (gród, ziemstwo trzymało albowiem Stare zamczysko, pustoty ohyda) Było trzy karczmy, bram cztery ułomki, Klaszto...

Co to jest unia celna Unia celna. Kolejnym krokiem w integracji gospodarczej było utworzenie Unii celnej. Unia celna zgodnie z Traktatem obejmuje całą wymianę towarową oraz zakaz nakładania między państwami członkowskimi ceł przywozowych i wywozowych, jak również wszelkich opłat wywierających podobny skutek, a także wprowadzenie wspólnej taryfy celnej w stosunkach...

"Wesele" jako dramat narodowy Dramat narodowy Wesele powstało w czasie szczególnym dla Polski i wyjątkowym momencie dla literatury. Częstokroć obdarzano je określeniem: dramat neoromantyczny. Wykorzystując nowe tendencje literackie (przede wszystkim symbolizm) autor sięga do inspirującej dla modernistów skarbnicy literatury romantycznej. Można tu odnaleźć nawiązania do...

Krótki wstęp do "Konrada Wallenroda" \"Macie bowiem wiedzieć, że dwa są sposoby walczenia. Trzeba być lisem i lwem\" Nicolo di Bernardo dei Macchiavelli Żył w latach 1469 - 1527, napisał \"Książe\". Jest to zbiór refleksji na temat sposobów prowadzenia polityki. Uważał, że miarą polityki jest jej skuteczność - \"Cel uświęca środki\". Za pomocą tego motta autor zilustrował ...