Preliminarz obrotów gotówkowychPRELIMINARZ OBROTÓW GOTÓWKOWYCH Z finansowego punktu widzenia funkcjonowanie przedsiębiorstwa w krótkich odcinkach przejawia się ciągłym dwustronnym ruchem środków pieniężnych: wpływami i wydatkami. Oba kierunki ruchu gotówki nakładają się w czasie. W związku z tym firma musi zwracać szczególną uwagę na to, aby być w każdym momencie wypłacalną. Gotówką należy więc zarządzać na bieżąco: planować jej przepływy i kontrolować ich realizację. Kontrolę taką umożliwia plan obrotów gotówkowych, zwany preliminarzem. Preliminarz: • programuje obieg środków pieniężnych w odpowiednich przedziałach czasu w sposób zapewniający utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa przy racjonalnym kształtowaniu kosztów finansowych utrzymania tej płynności, • określa z góry działania podejmowane dla zapewnienia dodatkowych źródeł finansowania lub zmierzające do odpowiedniego przesunięcia płatności, • wyznacza przedsięwzięcia pozwalające na najkorzystniejsze lokowanie nawet krótkoterminowych nadwyżek finansowych. Do planowania przyszłych potrzeb finansowych można podchodzić w dwojaki sposób. Pierwszy rozpoczyna się od wyliczenia zapotrzebowania na dodatkowy kapitał w przyszłym roku, następnie budowane są plany szczegółowe i dopasowane do potrzeb firmy poszczególne instrumenty finansowe. Druga metoda jest odwrotnością pierwszej, czyli najpierw buduje się miesięczne plany wpływów i wydatków gotówkowych. Z takiego zestawienia wynikają potrzeby finansowe firmy, a co za tym idzie, zapotrzebowanie na odpowiednie źródło finansowania. W obu metodach punktem wyjścia i najważniejszym krokiem w całym procesie planowania jest oszacowanie przewidywanej w przyszłym roku wielkości sprzedaży. Prognozowanie wielkości sprzedaży powinno być jednym z podstawowych zadań działu marketingu. Umiejętne posługiwanie się preliminarzem obrotów gotówkowych pozwala w praktyce na racjonalne podejmowanie decyzji dotyczących zarówno wpływów, np. skracania lub wydłużania terminów płatności dla odbiorców, stosowania opustów ceny w celu przyspieszenia wpływu gotówki, jak i wydatków, np. wydłużania terminów płatności zobowiązań, szerszego korzystania z kredytów handlowych, renegocjowania warunków umów kredytowych. Wykorzystanie preliminarza obrotów gotówkowych do sterowania wpływami i wydatkami przedsiębiorstwa wymusza bieżącą kontrolę zgodności faktycznie uzyskanych wpływów i dokonanych wydatków z wielkościami założonymi w preliminarzu. Eliminowanie przyczyn odchyleń od przyjętego planu pozwala na obniżenie kosztów kapitału, a szybkie zagospodarowywanie wolnej gotówki zapobiega powstawaniu kosztów utraconych korzyści. PODSTAWOWE SPOSOBY PRZYWRACANIA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ 1. PODNIESIENIE RENTOWNOŚCI SPRZEDAŻY 2. PODWYŻSZENIE KAPITAŁU WŁASNEGO 3. PRZYSPIESZENIE ROTACJI ŚRODKÓW OBROTOWYCH 4. UWOLNIENIE ŚRODKÓW ZAMROŻONYCH W SKŁADNIKACH MAJĄTKU TRWAŁEGO 5. ZMIANA STRUKTURY ZOBOWIĄZAŃ

Preliminarz obrotów gotówkowych

Materiały

Znaczenie wielkości reklamy Wielkość reklamy Przeglądając rożne magazyny, gazety spostrzegamy, ze liczba stron z reklamami dawno przekroczyła liczbę stron z tekstami redakcyjnymi. Jak wiec zmusić czytelnika, aby jego wzrok wyłowił z morza innych właśnie nasze ogłoszenie? Intuicyjnie wiemy, że im większa reklama, tym większe szanse, że zostanie zauważona i zapamiętana....

"Zbójcy" Goethego - krótki opis \"Zbójcy\" Goethego wyrazem świadomości twórców okresu \"Sturm und Drang\". W następstwie intrygi pierworodny syn hrabiego Moora, Karol, zostaje wygnany. Nie widząc innego wyjścia, wznieca bunt przeciw \"jałowym konwencjom\" i staje na czele bandy zbójców. Plan zemsty kończy się połowicznym sukcesem. Ginie główny reżyser intrygi, jego brat F...

Dzieło literackie Dzieło literackie Dzieło literackie, jak wszelka wypowiedź, jest tworem językowym, który wyróżnia funkcja estetyczna. Zazwyczaj dostarcza wiedzy o świecie (funkcja poznawcza) i kształtuje postawy odbiorców (funkcja wychowawcza), jednak zobowiązania te każdorazowo regulowane są przez estetyczne nastawienie dzieła. W każdej wypowiedzi d...

Metody i procedury windykacji kredytów Dochodzenie należności banku – inaczej zwane windykacją, jest działaniem podejmowanym dla odzyskania należności, wynikających z umowy o kredyt lub innych umów dotyczących usług bankowych. Postępowanie takie jest podejmowane przede wszystkim wtedy, gdy upłynie termin płatności kredytu lub odsetek albo wypowiedzenia umowy. Prace przygotow...

"Iliada" jako epos oparty na micie "Wojny trojańskiej" Temat: \"Iliada\" Homera jako bohaterski epos oparty na micie o \"Wojnie trojańskiej\" \"Iliada\" opisuje jeden z epizodów ostatniego roku trwajšcej 10 lat wojny o Troję-gniew Achillesa, który został obrażony przez wodza Greków, Aganemnona. Zabrał on Achillesowi brankę wojennš, Bryzeidę, co doprowadziło do wycofania się herosa z udziału w walka...

Cezary Baryka a Zenon Ziembiewicz - dwie różne postawy Cezary i Zenon są postaciami zupełnie odmiennymi: inne są ich drogi życiowe, gdzie indziej i w innych warunkach się wychowywali, czym innym się kierowali z życiu, inaczej przedstawia się ich droga życiowa; Cezary jest dzieckiem Polaków: urzędnika koncernu naftowego w Baku, człowieka obrotnego i przedsiębiorczego oraz spokojnej, cichej kobiety...

Narodziny opery Narodziny opery Opera jest rodzajem dramatu, w którym cały tekst jest śpiewany przy akompaniamencie muzycznym. Już wcześniej na wiele sposobów próbowano w różnych formach dramatycznych łączyć słowa i muzykę, jednak opera jako gatunek muzyczny, powstała pod koniec XVI wieku w renesansowych Włoszech. Ludzie renesansu zafascynowani byli wszystk...

Ksiądz Robak, czyli Jacek Soplica po wewnętrznej przemianie w "Panu Tadeuszu" Działalność księdza Robaka Ksiądz Robak (czyli Jacek Soplica po wewnętrznej przemianie) jest w istocie głównym bohaterem utworu. Postać ta jest motorem wątku politycznego. Motywację swojego działania ujawnia on w obliczu śmierci., gdy wyjaśnia Gerwazemu, kim jest i jakie były koleje jego losu. Dzieje Jacka Soplicy opowiada Hrabiemu Ger...