Prawo rodziny do ochrony i pomocy - wyjaśnieniePRAWO RODZINY DO OCHRONY I POMOCY Prawo to reguluje Deklaracja Uniwersalna (art. 25), Pakt Ekonomiczny (art. 10), Karta Socjalna (art. 7, 8, 16,17). Deklaracja ustanawia jedynie prawo matki i dziecka do specjalnej opieki i pomocy oraz formułuje zasadę jednakowej opieki społecznej dla dzieci małżeńskich i pozamałżeńskich. Pakt i Karta Socjalna wskazują, że rodzina jest podstawową komórką społeczeństwa. Pakt stanowi, iż należy jej „udzielić jak najszerszej ochrony i pomocy [...] w szczególności jeśli chodzi o jej założenie i w okresie trwania odpowiedzialności za opiekę i wychowanie dzieci”. Powtórzony jest tutaj ponadto przepis Paktu Politycznego o swobodnym zawieraniu związku małżeńskiego. Karta Społeczna zobowiązała państwa – jej sygnatariuszy do zabezpieczenia prawa rodziny do ochrony społecznej, prawnej i ekonomicznej. W tym celu państwa powinny podejmować różnorodne działania ochraniające życie rodzinne ( chodzi np. o zasiłki społeczne i rodzinne oraz inne świadczenia finansowe, zabezpieczenie budownictwa rodzinnego, pomoc dla młodych małżeństw oraz inne odpowiednie środki). Ochronie materialnych interesów rodziny służą konwencje, które dotyczą polityki socjalnej. W celu ochrony macierzyństwa Pakt przewiduje szczególną opiekę nad matką „ w rozsądnym okresie czasu przed i po urodzeniu dziecka”. W tym okresie matki powinny korzystać z „płatnego urlopu lub urlopu z zapewnieniem odpowiednich świadczeń z tytułu zabezpieczenia społecznego”. Karta Socjalna formułuje prawo matki i dziecka do socjalnej i ekonomicznej ochrony oraz stanowi, że państwa – strony powinny podjąć „odpowiednie i niezbędne środki” dla zagwarantowania skutecznej realizacji tego prawa, włączając w to utworzenie lub utrzymanie odpowiednich instytucji lub służb. Ponadto przewiduje, że kobiety pracujące w przypadku macierzyństwa „ oraz w innych szczególnych okolicznościach” mają prawo do specjalnej ochrony ich warunków pracy. Ochrona macierzyństwa przewidziana jest nie tylko w tych konwencjach, które dotyczą polityki socjalnej, lecz również w kilku aktach specjalnych, wiążących się ze stosunkiem pracy. Pierwszym z nich była konwencja nr 3 z 1919 r. dotycząca zatrudnienia kobiet przed połogiem i po połogu, zmieniona w 1952 r. konwencją nr 102 dotyczącą ochrony macierzyństwa. Pakt Ekonomiczny przewiduje podjęcie specjalnych kroków dla zapewnienia ochrony i pomocy wszystkim dzieciom i młodzieży, bez jakiegokolwiek zróżnicowania. Formułując zasadę ochrony dzieci i młodzieży przed wyzyskiem ekonomicznym i społecznym, zakazuje zatrudniania ich przy pracach szkodzących moralności lub zdrowiu, bądź niebezpiecznych dla życia, lub też mogących powstrzymywać ich normalny rozwój. Prawo wewnętrzne powinno przewidywać kary za nieprzestrzeganie tych reguł. Ponadto państwa zobowiązane są do ustalenia granicy wieku, poniżej której płatne zatrudnianie dzieci będzie ustawowo zakazane i karane. Karta Socjalna stanowi, że dzieci i młodzież mają prawo do szczególnej ochrony przed fizycznymi i moralnymi niebezpieczeństwami, na które są wystawione. Podstawowe znaczenie mają tutaj konwencje ustalające minimalny wiek dopuszczania dzieci do pracy. Ogólne zasady w tym zakresie formułuje konwencja nr 138 o minimalnym wieku zatrudnienia, przyjęta w 1973r. , która ustala generalną zasadę 15 lat, a przy pracach niebezpiecznych 18 lat. W krajach rozwijających się wiek ten obniżony jest do 14 lat, ale tylko w pewnych sektorach gospodarki. Ochronie dzieci i młodzieży w stosunkach pracy służą również konwencje przewidujące obowiązkowe badania lekarskie oraz przepisy dotyczące zatrudnienia dzieci przy pracach szczególnie ciężkich lub niebezpiecznych oraz w porze nocnej.

Prawo rodziny do ochrony i pomocy - wyjaśnienie

Materiały

Procesy dezindustrializacji Procesy dezindustrializacji. Postindustrializm. a) zmiana form własności, skupienie i utrwalenie własności prywatnej, zmiana warunków produkcji materialnej b) spadek zatrudnienia w przemyśle, wzrost zatrudnienia w sektorze usług. Niepełnowymiarowy czas pracy, zatrudnienie na zlecenia c) zatrudnienie w sektorze usług przekracza niekiedy 50%, z...

Koleje życia Jacka Soplicy Główną postacią utworu jest Jacek Soplica, który całe swe życie poświęcił walce o wolność ojczyzny. W młodości był ulubieńcem okolicznej szlachty, typowym warchołem i zabijaką. Bywał nawet zapraszany przez miejscowego magnata Stolnika Horeszkę. Jacek był potrzebny Horeszce, ponieważ mógł dowolnie manipulować na sejmikach głosami okolicznej szlac...

Krótka interpretacja "Eviva l'arte" “Evviva l’arte” Obraz życia: upodlenie, materializm, bieda, głód, nędza, beznadziejność życia. Podmiot liryczny określa siebie i sobie podobnych artystów królami bez ziemi (posiadają duszę bez wartości materialnych, władza duchowa, uczucia, wyrastają ponad przeciętność). Artyści posiadają zdolności kreacyjne, są powołani prz...

"Ocalony" jako komentarz do "Kartoteki" Jako komentarz do życia: - życie człowieka nie ma stworzonego przez niego sensownego początku ani końca (narodziny i śmierć są poza wpływami człowieka), - współczesny człowiek jest anonimowy w świecie, a nawet we własnym środowisku (np. w mieście), - jedynie to, co przynosi nam życie, jest prawdziwe; rezygnacja z moralistyki, uprawianej...

Próg rentowności - zastosowanie ZASTOSOWANIE ANALIZY PROGU RENTOWNOŚCI Analiza progu rentowności może służyć do: - wyznaczania ceny, - wyboru technologii produkcji, - wyznaczenia wielkości sprzedaży, - analizy wrażliwości przedsiębiorstwa, czyli analizy wpływu zmian poszczególnych czynników na poziom rentowności. Analiza wrażliwości w szczególności może być wykorzystywan...

Marketing globalny - czynniki Czynniki determinujące znaczenie marketingu globalnego Do podstawowych czynników które wyznaczają znaczenie stosowania zasad marketingu globalnego zaliczyć należy globalizację rynków wynikłą przede przez wszystkim przemiany społeczno-polityczne w byłych krajach socjalistycznych (wśród nich Polska), prywatyzacja przedsiębiorstw i dążenie tych kr...

Ugrupowania i kierunki poetyckie w Polsce w okresie XX-lecia Temat: Ugrupowania i kierunki poetyckie w Polsce. \"Skamander\". Grupa skupiała się wokół pisma UW \"Pro arte et studio\". W 1919 roku poeci założyli kabaret literacki w kawiarni \"Pod Picadorem\". W 1920 roku pierwszy numer \"Skamandra\". Od 1924 roku organem skamandrytów są \"Wiadomości literackie\". Postawa artystyczna poetów \"Skama...

Motywy baroku Motyw miłości był jednym z częściej pojawiających się tematów w twórczości barokowej. Nawiązaniem do niego jest sonet J. A. Morsztyna \"Cuda miłości\". Utwór mówi o cierpieniach, których źródłem jest miłość. Miłość jest, według poety, uczuciem skomplikowanym, co podkreślają zresztą licznie użyte paradoksy. Ostateczne wyrażenie barokowego koncept...