Prawo i władza w "Antygonie"Problem prawa i w³adzy W „Antygonie” jest mowa o prawach stanowionych przez w³adcê pañstwa (Kreona) i obyczajowo-religijnych, a dotycz¹cych obowi¹zków ¿ywych wobec zmar³ych. Decyzja Kreona jest sprzeczna z odwieczn¹ tradycj¹ i powoduje jego konflikt z Antygon¹ oraz jej stronnikami. Racje Kreona: - chcia³ ukaraæ przejaw zdrady ojczyzny, przestrzec przed podobnymi czynami w przysz³oœci, - chcia³ inaczej potraktowaæ obroñcê - Eteoklesa i zdrajcê - Polinejkesa, - kierowa³ siê trosk¹ o dobro pañstwa, - jako w³adca mia³ prawo wydawaæ prawa obowi¹zuj¹ce obywateli. Wydaj¹c swe decyzje, Kreon powinien szanowaæ prawa i zakorzenione od dawna tradycje obyczajowo-religijne. Móg³ swój cel osi¹gn¹æ inaczej: - ró¿nicuj¹c charakter pogrzebów dwóch braci, - kazaæ pochowaæ Polinejkesa za murami miasta. Jego b³êdy by³y wynikiem niedoœwiadczenia w sprawach w³adzy. Racje Antygony: - jednakowa mi³oœæ do obu braci, - przestrzeganie praw obyczajowo-religijnych uto¿samianych z wol¹ bogów, - obawa przed zemst¹ erynii, - duma królewska bohaterki upominaj¹cej siê o czeœæ brata - królewicza, - obrona godnoœci cz³owieka - brata. W przedstawionym konflikcie nie ma zwyciêzcy, co dowodzi, ¿e ¿adna ze stron nie mia³a racji absolutnych. Wnioski koñcowe. 1. Antygona mia³a racje moralne, jednak jako obywatelka post¹pi³a niew³aœciwie lekcewa¿¹c ustanowione przez w³adcê prawo pañstwowe. Autor sugeruje, ¿e ka¿dy cz³owiek winien przestrzegaæ praw reguluj¹cych ¿ycie w pañstwie, gdy¿ inaczej zapanowa³by chaos. 2. Kreon kierowa³ siê trosk¹ o losy pañstwa, chcia³ swoj¹ decyzj¹ przeciwdzia³aæ os³abianiu jego potêgi przez ludzi szkodz¹cych mu, rozgraniczaæ zas³ugi dla ojczyzny i czyny wymierzone przeciwko niej. Jako m³ody i niedoœwiadczony w³adca nie uwzglêdni³ istniej¹cych i przestrzeganych praw obyczajowo-religijnych, z którymi jego rozkaz pozostawa³ w sprzecznoœci. Móg³ osi¹gn¹æ swój cel inaczej, zachowuj¹c autorytet w³asny i nie powoduj¹c konfliktu z otoczeniem. Sofokles zwraca³ siê w swoim dramacie zarówno do rz¹dz¹cych jak i rz¹dzonych. Pierwszych poucza³, ¿eby wydawali prawa przemyœlane, m¹dre, zgodne z panuj¹cymi tradycjami, aby nie powodowaæ konfliktów w spo³eczeñstwie. W³adcy stanowi¹cy prawo nie mog¹ mieæ na wzglêdzie interesów osobistych ani budowaæ swego autorytetu zbyt surowym prawem. Dlatego Kreon, choæ mia³ szlachetne intencje, za pope³nine b³êdy poniós³ karê, trac¹c swych najbli¿szych. 3. Obywatele winni przestrzegaæ obowi¹zuj¹cych praw pañstwowych, a swe zastrze¿enia zg³aszaæ w ustalony sposób. Nie wolno jednak postêpowaæ samowolnie w ramach obowi¹zuj¹cego porz¹dku prawnego.

Prawo i władza w "Antygonie"

Materiały

Esej na temat prawdziwych i fałszywych źródeł szczęścia Prawdziwe i złudne źródła szczęścia. Rozpoczynając rozważania na temat źródeł szczęścia, należy się zastanowić, czym dokładnie ono jest. O ile istnieje niezliczona ilość teorii o przyczynach szczęścia, znacznie się od siebie różniących, o tyle w dziedzinie postaci prawdziwego szczęścia większość filozofów jest ze sobą zgodna. Moje zdanie na...

Źródła zagrożenia ryzyka w działalności przedsiębiorstw Źródła zagrożeń (ryzyk) projektu są bardzo liczne i wynikają nie tylko z jego wyjątkowości i niepowtarzalności. Specyfikację źródeł ryzyka ułatwia ich lokalizacja w różnych obszarach środowiska i otoczenia projektu. Projekt wykonywany jest przez zespół, stanowiący część pewnej organizacji lub grupy kilku organizacji. Organizacje te działają z ko...

Współczesna polszczyzna Zróżnicowanie stylistyczne współczesnej polszczyzny Styl - zespół środków językowych, wybieranych przez autora tekstu ze względu na ich przydatność do realizacji wypowiedzi. Według Doroszewskiego styl ma kilka znaczeń: • w mowie i piśmiennictwie jest to indywidualny sposób ekspresji, wyrażania swoich uczuć, • w sztuce i malars...

Przedstawiciele oświeceniowi OSIĄGNIĘCIA CZOŁOWYCH PRZEDSTAWICIELI Encyklopedyści W oświeceniu we Francji po raz pierwszy zaczęto wydawać pierwszą na świecie encyklopedię. Składała się z 28 tomów. Przedstawicielami są: Wolter Diderot Rousseau Hasła w encyklopedii zapisywali według własnych wiadomości o danych pojęciach. Encyklopedia miała zrewolucj...

Naturalizm w teatrze - młoda polska NATURALIZM W TEATRZE - przedłużenie i wyeksponowanie cech realizmu ¨istnienie w świecie ludzkim powszechnie obowiązujących biologicznych praw natury (walka o byt i eliminowanie jednostek słabszych) ¨ukazywanie postaci zmierzających do kariery, majątku, uznania społ. bez oglądania się na wartości wyższe ¨głoszenie bezwzględnej prawdy o biologi...

Bóg, życie i śmierć w literaturze średniowiecza, baroku i romantyzmu Bóg, życie, śmierć. Te trzy słowa zawierają w sobie niemal cały sens istnienia człowieka. Nasze życie, to po prostu czekanie na śmierć, która jest końcem wszystkiego, a jednocześnie początkiem nowego życia, już po tamtej stronie, według większości ludzi wyznających jakąkolwiek religię życia z Bogiem. Nic zatem dziwnego, że słowa te tak często po...

"Nie-Boska komedia" jako dramat romantyczny Dramat romantyczny Dominująca cechą dramatów epoki romantyzmu jest odrzucenie reguł dramatu klasycznego i łączenie elementów różnych rodzajów i gatunków literackich (synkretyzm gatunkowy). W efekcie z dramatu wyłania się wizja świata pełnego dysharmonii, wieloznaczności i napięć rodzących nierozwiązywalne problemy: • brak jedności czasu...

Finansowanie krótkoterminowe Źródła finansowania krótkoterminowego Kredyt kupiecki oferowany przez dostawcę lub kredyt krótkoterminowy udzielony przez bank, inne przedsiębiorstwo lub osobę fizyczną to podstawowe źródła finansowania krótkoterminowego. Sprzedaż z odroczonym terminem płatności, czyli tzw. kredyt kupiecki, nazywany też kredytem towarowym lub kredyte...