Prawo do korzystania z najlepszego stanu zdrowia fizycznego i psychicznego - opisPRAWO DO KORZYSTANIA Z NAJLEPSZEGO STANU ZDROWIA FIZYCZNEGO I PSYCHICZNEGO Pakt Ekonomiczny (art. 12), Karta Socjalna (art. 11), Deklaracja Uniwersalna (art. 25). Deklaracja Uniwersalna w art. 25 mówi jedynie o „stopie życiowej zapewniającej zdrowie” oraz o „opiece lekarskiej”. Pakt Ekonomiczny uznaje prawo każdej osoby do korzystania z najlepszego stanu zdrowia fizycznego i psychicznego, jaki można osiągnąć oraz określa środki, jakie winny być w tym celu podjęte przez państwa. Należą do nich: 1. Zapewnienie zmniejszenie wskaźnika martwych urodzeń i śmiertelności niemowląt oraz zdrowego rozwoju dziecka; 2. Poprawa warunków higieny środowiskowej i przemysłowej we wszystkich aspektach; 3. Zapobieganie, leczenie, zwalczanie chorób epidemicznych, endemicznych, zawodowych i innych; 4. Stworzenie warunków, które zapewniłyby wszystkim świadczenia i pomoc lekarską w przypadku choroby. Życie i zdrowie ludzkie są najwyższymi dobrami podlegającymi szczególnej ochronie prawa. Dość długo trwało jednak, zanim zrozumiano, że choroby są wspólnym wrogiem wszystkich ludzi bez wyjątku – bogatych i biednych – że są wrogiem absolutnie całej ludzkości – wszystkich narodów i państw bez wyjątku. W 1839 roku założono pierwszą organizację międzynarodową w tym zakresie, tzw. Zwierzchnią Radę Sanitarną z siedzibą w Konstantynopolu. W ciągu XIX i XX wieku zawarły państwa cały szereg międzynarodowych konwencji dotyczących międzynarodowej współpracy w zakresie walki z epidemiami takich chorób, jak cholera, dżuma, żółta febra, tyfus plamisty i ospa. W art. 23 p. 7 Paktu Ligi Narodów nakładał na członków tej organizacji obowiązek niedopuszczania do szerzenia się chorób i ich zwalczania w drodze współpracy międzynarodowej. W wykonaniu tego postanowienia IV Zgromadzenie Ligi w 1923 r. utworzyło Stałą Organizację Higieny. W art. 55 Karty NZ stwierdza, że ONZ popiera rozwiązanie międzynarodowych zagadnień zdrowia publicznego. W wyniku tego postanowienia w 1948 r. powołana została przez ONZ jako jedna z jej organizacji wyspecjalizowanych Światowa Organizacja Zdrowia. Zarówno w Deklaracji, jak Pakcie szczególną troską otoczono dzieci, młodzież i kobiety. Podobnie Karta Socjalna formułuje prawo do „korzystania z najwyższego osiągalnego poziomu zdrowia”. Zobowiązuje ona państwa do podjęcia samodzielnie bądź we współpracy z organizacjami prywatnymi lub publicznymi odpowiednich środków w celu: a) Wyeliminowania, najszybciej jak to możliwe, przypadków chorób; b) Wprowadzenia poradnictwa i szkolenia ułatwiającego opiekę nad zdrowiem i zachęcającego jednostkę do zwiększenia odpowiedzialności za swoje zdrowie; c) Przeciwdziałania jak najszybciej chorobom epidemicznym i endemicznym. Zagwarantowaniu prawa do ochrony zdrowia służą liczne konwencje MOP. W stadium dyskusji w ONZ jest projekt deklaracji praw osób chorych psychicznie. Najszerszą działalność międzynarodową na rzecz ochrony zdrowia prowadzi Światowa Organizacja Zdrowia. Jej konstytucja przewiduje „osiągnięcie przez wszystkie narody możliwie najlepszego stanu zdrowia”. Prawo do ochrony zdrowia nabiera dzisiaj nowych wymiarów, a środki konieczne do jego realizacji wykraczają poza postanowienia wspomnianych traktatów generalnych czy też decyzje podejmowane dotychczas przez WHO. Prawo to wymaga dziś nowych metod realizacji i nowych środków ochrony jednostki w związku z postępem w naukach medycznych. Chodzi tutaj jednak nie tylko o ochronę jednostki przed swego rodzaju „imperializmem lekarskim”, ale także o jej ochronę przed nadmierną i arbitralną integrację państwa.

Prawo do korzystania z najlepszego stanu zdrowia fizycznego i psychicznego - opis

Materiały

Sielanka w "Żeńcach" i "Pieśni o sobótce" - Renesansie powstawały inspirowane antykiem utwory, zwane sielankami; gatunek synkretyczny, łączący w sobie lirykę, epikę i dramat, jednak liryka ma tu rolę decydującą o kształcie; zwykle wszystko jest przedstawione, jako beztroskie, spokojne i idylliczne życie, beż pierwiastków drastycznych (rzeczywistych); pojawiły się dwa nurty: konwencjonal...

Dziedziny etyki Do podstawowych DZIEDZIN zainteresowania etologii zalicza się: - Historię moralności i systemów etycznych. Analizie podlegają tu historyczne formy moralności, istniejące między nimi różnice oraz historyczny rozwój systemów etycznych (poszczególnych epok lub poszczególnych twórców), ich konkretne postacie. - Psychologię moralności. Przedmiotem ...

Stosunek polskich pisarzy odrodzenia wobec problemów politycznych i społecznych epoki W utworach pisarzy polskiego Renesansu poruszane były rozmaite problemy społeczne i polityczne epoki. Często rozważano, jaka powinna być struktura państwa, jego prawa i obowiązki obywateli. Jako pierwszy, problemy tego typu poruszał Mikołaj Rej w \"Krótkiej rozprawie między trzema osobami: Panem, Wójtem a Plebanem...\". Jest to utwór stanowią...

Adam Asnyk - życie i twórczość Adam Asnyk - życie i twórczość. Adam Asnyk (1838-1897) Życiorys: Poeta i dramatopisarz; brał udział w powstaniu 1863 r. (członek radykalnego \"rządu wrześniowego\"). Od 1870 osiadł na stałe w Krakowie (od 1884 r. członek Rady Miejskiej). Był związany z obozem galicyjskich demokratów, w latach 1882-94 był redaktorem \"Nowej Reformy\", po...

Analiza szeregów czasowych - statystyka Analiza szeregów czasowych Oparcie prognoz na analizie dotychczasowej dynamiki zmiennych jest szczególnie użyteczne w sytuacji, gdy nie potrafimy sformułować miarodajnych zależności behawioralnych (przyczynowo-skutkowych). Dzieje się tak zwykle w sytuacji, gdy na zmienną prognozowaną oddziałuje wiele różnorodnych czynników i/lub zależno...

Rodzaje sponsoringu . Rodzaje sponsoringu. Po dokonaniu rozróżnienia sponsoringu od najbliższych podobnych przedsięwzięć warto przedstawić jego rodzaje. Można wyróżnić kilka rodzajów sponsoringu. 1. Podstawowym kryterium jest wyróżnienie sponsora ze względu na cel, jaki sponsor zamierza osiągnąć dzięki wspieraniu innych. Celem tym może być: • Osiągn...

Elementy składowe instytucji społecznych Elementy składowe instytucji społecznych:  cel (funkcje), zakres spraw, które ta instytucja powinna załatwiać;  czynności dopuszczalne dla załatwienia tych spraw;  role społeczne ludzi wykonujących te czynności oraz warunki i cechy konieczne dla wyko-nywania tych ról;  środki i urządzenia potrzebne do wykonywa...

Żywot Jezusa Chrystusa Życie Jezusa Chrystusa Jezus Chrystus- Bóg który stał się człowiekiem. Jezus pochodził z rodu Dawida i urodził się w Betlejem. Matką jego była Maryja żona cieśli Józefa. Dzieciństwo i młodość spędził w Jerozolimie i Nazarecie. Ok. 27r. p.n.e przyją chrzest w Jordanie z rąk Jana Chrzciciela i rozpoczął działalność jako nauczyciel prorok i uzdr...