Porównanie Eldorado a NipuNipu a Eldorado - porównanie: Eldorado - Volter w „Kandydzie” pokazał nam świat doskonały, stworzony przez doskonałego Boga. Jeden z bohaterów - Pangloss uważał, że żyjemy w najlepszym z możliwych światów. Szukając Kunegundy Kandyd trafił na Eldorado, świat realny. Ludzie nie reagują tam na bogactwa wszystko jest dobre; „(...) Oto mi kraj ładniejszy nieco niż Westfalia. Ujrzawszy w pobliżu jakąś wioskę [Kandyd - przyp. red.], wygramolił się wraz z Kakambą na ląd. Kilkoro wiejskich dzieci (...) grało w palanta; podróżni nasi przypatrywali się im (...) z zaciekawieniem: (...) okazało się, iż [rakiety ich - przyp. red.] były ze złota, szmaragdów, rubinów (...) Dotarli wreszcie do najbliższego domostwa; w Europie uchodziło by za pałac. (...) Natychmiast dwóch chłopców i dwie służące, odziani w złotogłów, z włosem zaplecionym krasnymi wstążkami, zaprosili ich, aby zajęli miejsce u wspólnego stołu. (...) - Cóż za kraj - powiadali obaj - nie znany reszcie ziemi, gdzie cała natura zda się tak bardzo odmienna od naszej? To snadź ów kraj, gdzie wszystko jest dobrze: bezwarunkowo musi być bodaj jeden taki na świecie (...)” Obraz idealnego społeczeństwa Nipuanów W społeczeństwie nipuańskim brakowało kodeksu karnego, kłamstw, obłudy, chorób, przestępczości. Ludzie żyli w idealnej anarchii, harmonii, prowadzili zdrowy tryb życia, codziennie pracowali, pomagali sobie, brakowało u nich pieniądza. „(...) Nie masz u Nipuanów słów wyrażających kłamstwo, kradzież zdradę, podchlebstwo. Terminów prawnych nie znają. Choroby niw mają szczególnych nazwisk; Ale też ani też dworaków, ani jurystów [prawników - przyp. red], ani doktorów nie masz. (...) - Bracie bądź z nami, używaj darów przyrodzenia [natury - przyp. red.], ale pamiętaj, że istotne obowiązki towarzystwa [społeczeństwa - przyp. red.]: miłość i zgoda. Ułomawszy więc kawał chleba, rozdzielił go na dwie części, sam jedną włożył w usta, drugą oddał; (...) Xaoo (...) pan, czy nauczyciel rozdzielił zabawy [zajęcia - przyp. red.] dnia na dwie części: rano w pole miałem wychodzić do pracy, reszta czasu miała być obrócona na dozieranie domowego gospodarstwa. (...) - My nie znamy - mówił - tego, co wy nazywacie monarchią, arystokracją, demokracją, oligarchią etc. [itp. - przyp. red.] W zgromadzeniu naszym nie masz żadnej innej zwierzchności politycznej prócz naturalnej rodziców nad dziećmi. (...) Człowiek jednakowo z drugim człowiekiem rodzący się nie może, a przynajmniej nie powinien by sobie przywłaszczać zwierzchności na nim; wszyscy są równi.”

Porównanie Eldorado a Nipu

Materiały

Gatunki literackie oświecenia Bajka - krótka powiastka wierszem lub prozą, której bohaterami są zwierzęta, ludzie, rza-dziej rośliny lub przedmioty. Zawiera pouczenie lub moralistyczne uogólnienie przedstawione wprost lub zasugerowane. Przedstawione wydarzenia stanowią przesłankę dydaktyczną. Wniosek nosi nazwę morału. Bajka wyrosła z literatury ludowej. Za twórcę gatunku...

Emisja budżetowa pieniądza BUDŻETOWA EMISJA PIENIĄDZA: Emisja budżetowa polega na wprowadzeniu do obiegu znaków pieniężnych zwanych biletami skarbowymi. Bilety te są emitowane nie przez bank drogą udzielania kredytów przedsiębiorstwom, lecz przez skarb państwa, który pokrywa nimi swoje wydatki. Wydatki skarbu państwa mają charakter bezzwrotny. Tylko część biletów skarbowy...

Analiza "Kto jest poetą" Tadeusza Różewicza Kto jest poetą Wiersz opublikowany w tomie Nic w płaszczu Prospera (1962) jest jednym z wielu głosów w historii literatury na temat roli poezji i poety. W czasie niewoli, powstań i wojennej zawieruchy przypisywano poezji rolę katalizatora przemian, tyrtejskiego nawoływania do walki, świadectwa czasów, w jakich powstawała, w okresie dwudzie...

Formy zabezpieczające przed ryzykiem kursowym Tradycyjnymi formami zabezpieczającymi przed ryzykiem kursowym są: • Transakcje terminowe (forward), • Operacje swap, • Opcje walutowe, • Operacje futures. Operacje swap w najprostszej wersji polegają na równoczesnym zawarciu transakcji terminowej i kasowej (transakcja wykonywana natychmiast) w identycznej waluc...

Co to jest cena? CENĄ nazywamy ilość pieniędzy, za którą można nabyć jednostkę danego towaru lub skorzy6stać z konkretnej usługi. Za podstawę wszelkich cen przyjmuje się wartość danego produktu. Cena składa się zwykle z kosztów produkcji oraz pewnej nadwyżki. Ceną równowagi jest taka cena, która odpowiada zarówno kupującym jak i sprze- dającym , czyli cena, któ...

Czas, czynniki kształtujące epokę, przedstawiciele - Oświecenie Odrodzenie pojawiło się we Włoszech w XIV wieku i trwało do początku XVI wieku. W innych krajach Europy, w tym w Polsce, II poł XV wieku i cały XVI do lat 30-tych XVII wieku. Głównymi przyczynami rozwoju Renesansu we Włoszech były: osłabienie cesarstwa i papiestwa oraz bogacenie się mieszczaństwa wskutek rozwoju rzemiosła, przemysłu i handlu. Bo...

Jan Lechoń - skamander Lechoñ: podobnie jak S³onimski szalenie dba o formê wypowiedzi i nawi¹zuje do klasycznych ju¿ w¹tków romantycznych; mimo wszystko jednak, równie¿ stara siê oderwaæ od nurtu patriotycznego („Hesrostrates\") i to doœæ nachalnie (nawo³uje do zburzenia £azienek); Jednak w wielu k...

Polemika klasyków z romantykami oraz kompozycja i walory artystyczne "Dziadów" Polemika klasyków z romantykami (Ksiądz – Pustelnik) Nowe tendencje w literaturze szybko stały się przyczyną sporu pomiędzy zwolennikami dawnych form i sposobu myślenia, a nowatorami, lekceważącymi tradycyjne widzenie świata, zaś preferującymi literaturę opartą na podłożu emocjonalnym, pełną postaci fantastycznych, pozaziemskich, lub...