Polityka zagraniczna Polski - barokWschód w kulturze polskiego baroku. Polityka zagraniczna Polski tradycyjnie wschodnia (wynikało to z unii pol.-litewskiej) starała się utrzymać dystans wobec Habsburgów. W dobie baroku polska polityka pro habsburska (odpłacana nielojalnością) zmodyfikowała kierunek wschodni z przeciwmoskiewskiego na antyturecki.. To był właśnie powód, dla którego Wschód i tematyka orientalna zawładnęła kulturą pol. baroku. Turecki przeciwnik, chociaż "pies i pohaniec", robił jednak na "sarmackich" rycerzach dobre wrażenie swoją odwagą i wyszkoleniem bojowym, a w jeszcze większym stopniu blaskiem i kolorami przepychu. Unia brzeska (1596) zawarta między Polską a Rusią (wynikała z zagrożenia, jakie stwarzała Turcja), co nie było obojętne dla obrazu kultury baroku. Unia mogła stać się czynnikiem ułatwiającym wzajemne wzbogacanie się odrębnych kultur polskiej i ruskiej na obszarze Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz województw ruskich Rzeczypospolitej. Zetknięcie się dwóch nadzwyczaj bogatych i zróżnicowanych kultur zaowocowało w dobie baroku, i później wieloma tekstami literackimi, w których czynnik ruski i zarazem "grecki", czyli unicki, odgrywa rolę wybitną. Sarmatyzm, skłonny do pogardzania cudzoziemczyzną, przyswajał sobie jednak dość skwapliwie obcy strój i styl życia, o ile tylko był to strój barwny i świetny, a styl okazały. Wzory takiej okazałości znajdowano na wschodzie, w Turcji, gdyż obyczajowość zachodnia (z wyjątkiem włoskiej i za Ludwika XIV francuskiej) irytowała raczej Sarmatów zewnętrzną powściągliwością, a nawet surowością. Nieodłącznym atrybutem stroju sarmackiego stała się często turecka ozdobna szabla (znak człowieka wolnego, rycerza), bardziej jeszcze orientalny był ekwipunek jazdy polskiej, zwłaszcza lekkozbrojnej, która przyswajała sobie metody i narzędzia walki swoich wschodnich przeciwników: Turków i Tatarów. Również pochodzenia wschodniego był kontusz, który poprzez Węgry upowszechnił się w Polsce XVII i XVIII wieku, wraz z Żupanem i ozdobnym pasem stając się strojem narodowym. Charakterystyczna sarmacka fizjonomia (wąsy, podgolona głowa, proste spojrzenie) ożywiała tę postać.

Polityka zagraniczna Polski - barok

Materiały

Gatunki typowe dla średniowiecza Legenda - dosłownie \"czytanka\", utwór nasycony motywami niezwykłości i cudowności. Ukazuje obrazy z życia świętych i męczenników. Posiada cechy hagiograficzne i parenetyczne. (zbiory: Jakub z Voragine \"Złota legenda\" oraz \"Legenda austriacka\") Pieśń - wiersz zdaniowo-rymowy, początkowo nie przestrzegał jednakowego rozmiaru syla-bicznego...

Ironia i tragizm w prozie lat 30-stych Temat: Tragizm, drwina i ironia w prozie lat trzydziestych. W prozie lat trzydziestych, podobnie jak w liryce tego okresu, ujawniają się postawy pesymistyczne, pełne niepokoju zarówno o duchową, egzystencjalną sytuację człowieka, jak również wyrażające katastroficzne obawy o dalszy rozwój historii i świata. U progu drugiego dz...

Zadanie formy w "Szewcach" i "Ferdydurke" 9. Zagadnienie formy w \'\'SZEWCACH\'\' i \'\'FERDYDURKE\'\' St. I. Witkiewicz był autorem teorii Czystej Formy. Dzieło sztuki w czystej formie charakteryzuje się przede wszystkim tym, że oddziałuje na odbiorcę swą kompozycją, czystą konstrukcją poszczególnych elementów, a dopiero późnie treścią oraz ideami jakie wyraża. Sztuki jego mieszczą si...

Znaczenie i funkcja czasopism oświeceniowych 1. tytuły czasopism • “Merkuriusz Polski” Pierwsze polskie pismo - 1661, wchodziło tylko przez 7 miesięcy. • “Monitor” Wzorowany na angielskim “Spectatorze”. Pierwszy redaktor to Stanisław Bohomolec. Zamieszczał tam swoje artykuły także Ignacy Krasicki. Monitor ukazywał zacofanie polski, żądał...

Postawa Leopolda Staffa w wierszu "Kowal" Leopold Staff urodził się we Lwowie w 1878 roku. Pochodził z rodziny mieszczańskiej, jego ojciec był piekarzem. Studia kończył na Uniwersytecie Lwowskim na wydziale romanistyki. Staff dzięki tym studiom poznał zwyczaje krajów słowiańskich panujące w nich dawniej i dziś. Leopold Staff debiutował w 1901 roku tomikiem wierszy \"Sny o potędze\". Poe...

Artysta jako bohater literacki 3.„Artysta jako bohater literacki. Omów na wybranych przykładach literackich.” „Szkoda poety, który idzie w tłum. Tłum nie szuka poezji. Krok tłumu nie jest rytmem wiersza.” (T.Borowski) Rola poety w społeczeństwie ulegała w ciągu wieków wielokrotnej przemianie. W starożytności, był on rzemieślnikiem słowa, w renes...

Polskie realia w "Odprawie posłów greckich' Realia polskie w \"Odprawie posłów greckich\". Problem obronności państwa. Tragedia kończy się satyryczną uwagą Antenora, że corocznie sejm radzi o środkach obronnych, a nigdy nie radzi o wojnie; stokroć byłoby lepiej, gdyby się wroga zaatakowało wprzód, zanim on w granice kraju wpadnie. Wkładając w usta Antenora satyryczne uwagi o czynnych ...

Polski romantyzm w "Odzie do młodości" i "Romantyczności" Program polskiego romantyzmu zawarty w „Odzie do młodości” i „Romantyczności” A. Mickiewicza. Ballada „Romantyczność” bezpośrednio prezentuje romantyczny punkt widzenia na sprawy tego świata – ukazuje, czym jest owa romantyczność – i jak przebiega spór romantyków z klasykami. Mickiewicz w swy...