Pojęcie i geneza marketinguMarketing jest nie tylko określoną kategorią, ale także koncepcją traktowania problemów i zjawisk rynkowych. Obejmuje czynności rynkowe z wyjątkiem czynności fizycznych związanych z przekształceniem dóbr w produkty lub usługi. Można powiedzieć też, iż jest to proces społeczno-gospodarczy, którego celem jest poznanie przyszłego popytu i zaspokojenie popytu przez kreowanie podaży, przekazywanie informacji, dostarczanie wytworzonych dóbr w odpowiednich miejscach i czasie. Oprócz czynności handlowych (sprzedaż, kupno, magazynowanie) w zakres tego pojęcia wchodzą wszelkie działania i decyzje zarówno kupujących jak i sprzedających. Przedmiotem zainteresowania działalności marketingowej są też problemy kreowania podaży towarów i usług. Marketing jest szerszym pojęciem od handlu, rynku czy obrotu towarowego. Pojęcie marketingu w sensie instytucjonalnym nie ogranicza się wyłącznie do instytucji bezpośrednio zaangażowanych w proces wymiany. Obejmuje wszystkie instytucje lub osoby, które ułatwiają prowadzenie działalności na rynku np.: instytucje finansowe, agencje analizy badań rynku, agencje reklamowe. Instytucje te nie występują w roli ani sprzedawców ani nabywców określonej transakcji. Marketing nie obejmuje aspektów technicznych i technologicznych produkcji. Istotą filozofii marketingowej jest stworzenie określonego zespołu użyteczności, inaczej korzyści dostarczonych klientowi w postaci: • formy - dotyczy cech fizycznych produktu, technologii, opakowania i formy produktu, • czasu i miejsca - dotyczy dystrybucji tzn. szerokiej dostępności produktu, • posiadania - dotyczy formy zapłaty za produkt np.: raty, gotówka, karty kredytowe, czeki. Można powiedzieć, że marketing obejmuje szeroką gamę czynności rynkowych za wyjątkiem czynności związanych z przekształceniem dóbr w produkty lub usługi. Wszelkie działania marketingowe koncentrują się wokół rynku. Proces marketingowy zaczyna się od rynku tzn. od uznania nabywców i kończy się na rynku, gdzie dochodzi do realizacji dóbr i usług. Pewne elementy marketingu pojawiły się tak dawno jak datuje się działalność handlową człowieka. W USA początki marketingu sięgają lat 1901 - 1905, pierwsza praca naukowa pt.: „Marketing” ukazała się w 1911, a jej autorem był Amerykanin R.S. Buttler. Pierwszy wykład, który odbył się na Uniwersytecie Pensylwania w roku 1910 poświęcony był marketingowi produktu. Pierwszy dom towarowy zorientowany marketingowo tzn. zorientowany na klienta powstał w pierwszej połowie XVII wieku (1660 rok) w Tokio. Natomiast za pierwszego filozofa marketingu uważa się McCormica, który stworzył pierwsze zasady motywacji nabywców tzn. wprowadził system kredytowania, a także stosował promocję swoich produktów, usługi posprzedażne i wykorzystywał kanały redystrybucji. Właściwy rozwój marketingu i nauki o nim datuje się na lata powojenne II wojny światowej w krajach kapitalistycznych. Za twórcę pierwszej definicji marketingu uważa się dwóch amerykańskich uczonych tj. R.S. Buttlera i A.H. Shawa. Według Buttlera marketing jest to kombinacja czynności, które należy brać pod uwagę przy podejmowaniu czynności o charakterze sprzedaży lub działalności mającej na celu popieranie sprzedaży. Miały to być wszelkie działania o charakterze planowym, których celem było kierowanie działalnością handlową. Działalność ta opierała się na powiązaniu wielu czynników, które powinny być brane pod uwagę przez przedsiębiorcę. Do czynników tych zaliczył: towary, rynki, osoby i metody zdobywania rynku. Natomiast Shaw określił marketing jako czynniki w ruchu. Do czynników tych zaliczył: produkcję, dystrybucję, czynności pomocnicze i administracyjne . W jednej z prac amerykańskich z lat 70. XX w. mówiono, że marketing to proces gospodarczy, za pomocą którego dostosowuje się produkty do potrzeb rynku i przenosi się prawo własności z jednego na innego uczestnika rynku. Najwybitniejszym światowym autorytetem w dziedzinie marketingu jest Ph. Kotler. Jest on znanym praktykiem i uczonym amerykańskim i nazywanym „ojcem marketingu”. Definiuje on marketing w następujący sposób: „Marketing jest procesem społecznym i zarządczym, dzięki któremu konkretne osoby i grupy otrzymują to, potrzebują i pragną osiągnąć poprzez tworzenie, oferowanie i wymianę posiadających wartość produktów”. Ta definicja marketingu opiera się na następujących podstawowych pojęciach; potrzeby, pragnienia i popyt, produkty, wartość, cena i zadowolenie, wymiana, transakcje i związki, rynki oraz marketing i uczestnicy rynku . Również marketing to dostarczenie właściwych towarów i usług właściwym ludziom we właściwych miejscach, o właściwym czasie, po właściwej cenie i przy użyciu właściwych środków komunikacji i promocji. Marketing jest procesem, dzięki któremu organizacja jest powiązana z rynkiem w sposób twórczy, produktywny i zyskowny. Na koniec warto dodać, że marketing określa się jako pewien nowy styl myślenia o sposobach nawiązania stosunków ekonomicznych między przedsiębiorstwem, a docelowym klientem przynoszącym korzyści firmie. Głównym celem marketingu jest wskazanie przedsiębiorstwu, co powinno produkować. Marketing zaczyna się na długo przed pojawieniem się na rynku towaru i kończy się wraz z jego kupnem.

Pojęcie i geneza marketingu

Materiały

Polskie realia w "Odprawie posłów greckich' Realia polskie w \"Odprawie posłów greckich\". Problem obronności państwa. Tragedia kończy się satyryczną uwagą Antenora, że corocznie sejm radzi o środkach obronnych, a nigdy nie radzi o wojnie; stokroć byłoby lepiej, gdyby się wroga zaatakowało wprzód, zanim on w granice kraju wpadnie. Wkładając w usta Antenora satyryczne uwagi o czynnych ...

Istota analizy ISTOTA ANALIZY I JEJ MIEJSCE W SYSTEMIE ANALIZ ISTOTA ANALIZY ANALIZA to metoda poznania obiektów i zjawisk złożonych przez ich podział na elementy proste i zbadanie relacji między nimi (związki przyczynowo-skutkowe). ANALIZA EKONOMICZNA – analiza stanów i procesów ekonomicznych w przed-siębiorstwie. Jest instrumentem służącym pozna...

Ocena słuszności dokonywania swojego wybory bohaterów utworów Stefana Żeromskiego: Doktor Piotr, Tomasz Judym i Cezary Baryka Stefan Żeromski jest jednym z najwybitniejszych pisarzy minionej epoki. Był on najgłębiej związany z polską historią, kulturą i całym polskim losem. Podejmował najtrudniejsze problemy życia społecznego. Odsłaniał skomplikowany chrakter walk narodowowyzwoleńczych i dociekał przyczyn ich klęski. Z przejmującą prawdą ukazywał przykłady krzywdy i nę...

Winkelriedyzm w "Kordianie" Winkelriedyzm Słowacki wysuwa pewnego rodzaju propozycję, która jest w pewnym stopniu opozycją do mesjanizmu. Jest to koncepcja, która polega na tym, że Polska ma skupić na sobie zainteresowanie zaborcy, ma być aktywna, zaangażować wroga, w tym czasie inne narody zwyciężą zaborcę. Słowacki dostosowuje swoją ideologię do warunków historycznych...

Człowiek a społeczeństwo w "Granicy" i "Ferdydurke" JEDNOSTKA A SPOŁECZEŃSTWO W ŚWIETLE “GRANICY\" I “FERDYDURKE\" W odu powieściach autorzy zadają to samo pytanie : czy człowiek może być sobą w społeczeństwie. Józio, bohater “Ferdydurke\" poszukuje tego co w człowieku prawdziwe, rzeczywiste, anie narzucone przez spoleczny schemat. Znajduje: formę, konwencję, stereotyp. W R...

Klasycyzm i komedia klasycystyczna Klasycyzm to ogólnoeuropejska formacja kulturowo - literacka, której geneza wiązała się z poznaniem i upowszechnieniem starożytnych poezji w okresie renesansu. Rozkwit klasycyzmu nastąpił we Francji w drugiej połowie XVII w.. W innych krajach, także w Polsce, klasycyzm kształtował się dopiero w XVIII stuleciu. Molier stworzył wyrazisty typ ko...

Odkrycia naukowe i wynalazki techniczne w Młodej Polsce Odkrycia naukowe i wynalazki techniczne: 1895 - Zygmunt Freud opublikował \"Badania nad histerią\" - rozwój psychoanalizy 1898 - radio Marconiego i rad małżonków Curie 1900 - odkrycie energii promieniotwórczej - nowe spojrzenie na materię 1909 - przelot nad Kanałem La Manche -rozwój lotnictwa 1915 - użycie przez Niemców gazów bojowych ...

Św. Franciszek w książce "Kwiatki z ogrodu św. Franciszka" Święty Franciszek był postacią niezwykłą. Wszystkie dobra materialne oraz bogactwa nie miały dla niego żadnego znaczenia. Było to bardzo dziwne, gdyż pochodził on z rodziny kupieckiej, a w młodości lubił roztrwaniać pieniądze na różnego rodzaju zabawy. Najkrótszą drogę do zbawienia i osiągnięcia świętości upatrywał w ubóstwie oraz chęci poma...