Poezja Norwida - tematyka, kompozycjaElegia "Fortepian Szopena" (pochodzi z tomu "Vademecum") powstał jako inspiracja zniszczeniem instrumentu po powstaniu styczniowym oraz przedwczesną śmiercią kompozytora. Tematem jest istota sztuki, jej właściwości i odbiór. Ukazuje, że dzieło sztuki musi być najpierw poniżone i odrzucone, by potem wejść na stałe w obieg kultury - być odczytanym przez "późnego wnuka". Za cel sztuki Norwid uważa dążenie do doskonałości. Muzyka Szopena łączy pierwiastki antyczne ("Cnota"), polskie ("dwór modrzewiowy") i chrześcijańskie (góra Tabor - hasło "Emanuel" - "Bóg z nami"). Poeta w sztuce upatruje wartości narodowe, których symbolem jest "złoto-pszczoła" - świętość i pracowitość. Piękno jest profilem miłości i prawdy. Norwid ukazuje postać Fryderyka - "alabastrowa ręka i klawiatura z słoniowej kości" - stosując technikę pars pro toto (przez część do całości). Stawia go w szeregu geniuszy, takich jak Orfeusz, Pigmalion, Dawid, Ajschylos. Formą utworu jest monolog, pełniący jednak funkcję wielokierunkowej rozmowy - do Chopina, dzieła, społeczeństwa. Kompozycję cechuje kondensacja treści, przemilczenia, podniosły styl, symbolika i odwołania do antyku. Niedocenianiu wielkości człowieka za życia dotyczy również utwór "Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie...". Bezpośrednią inspiracją była śmierć Mickiewicza. Postaci Sokratesa, Dantego, Kościuszki, Napoleona były pogardzane przez współczesnych, dopiero przyszłe pokolenia uznały wartość przełomowych czynów. Poeta zwraca się do Mickiewicza, iż twórczość wieszcza sprawi "łzy potęgi drugiej". Norwid w liście "Do obywatela Johna Brown" sprzeciwia się niewolnictwu i dyskryminacji Murzynów w Ameryce. Wyraża ból, iż w niepodległym, wywalczonym przez Kościuszkę i Waszyngtona kraju, tłumiona jest wolność. Poeta traktował wiersz jako pierwsze ogniwo walki o ideały - "słowo" jest "testamentem czynu". "Bema pamięci żałobny-rapsod" stylizuje pogrzeb bohatera powstania listopadowego na pogrzeb rycerski; dawnych wodzów słowiańskich. Poeta także przyrównuje generała do wodza kartagińskiego, Hannibala. Bohaterem wiersza jest społeczeństwo, które zgodnie z ideałami bojowników wolności, "serca zmdlałe ocuci - pleśń z oczu zgarnie". Zbiorowość początkowo jest przedmiotem narracji, później jej podmiotem. Kompozycja jest lapidarna, obrazowo-nastrojowa. Patos rapsodu podkreśla heksametr polski - stylizacja archaiczną epickością i po-wagą. Wiersz nie jest zakończony; urywa się początkiem nowej strofy - początkiem korowodu, który zdobędzie "ujęte snem groby". Norwid, w swej twórczości znosił romantyczne antynomie. Przeciwstawiał się jednostronności literatury, jej ideałom mesjanistycznym, ograniczeniom do walki narodowowyzwoleńczej. Poezja związana jest z kulturą społeczną, przemysłową, miejską. Norwid stworzył koncepcję artysty, który przestał być wieszczem. Głosił kult pracy i geniuszu twórczego. Stworzył poetykę przemilczeń, oszczędności słowa, aluzji, paraboli, ironii - poezja intelektualna.

Poezja Norwida - tematyka, kompozycja

Materiały

Pojęcie walenrodyzmu "Konrad Wallenrod" Postawa Konrada – pojęcie walenrodyzmu Cechy postaci Konrad Wallenrod jest postacią zróżnicowaną charakterologicznie. Można nawet powiedzieć, że jest postacią schizofrenicznie rozdwojoną. O takim rysunku bohatera zdecydowała – jak już wspomnieliśmy wyżej – historia. Cechowała go zarazem delikatność i wrażliwość oraz ch...

Powstanie EFTA EFTA powstało 4 stycznia 1960 roku na mocy podpisanej Konwencji Sztokholmskiej, przez członków-założycieli Austrię, Danię, Norwegię, Portugalię, Szwecję, Szwajcarię i Wielką Brytanię. Jest to ugrupowanie składające się z państw o podobnym potencjale, ograniczone do handlu artykułami przemysłowymi i niektórymi przetworzonymi artykułami rolniczym...

Kanon klasycznego piękna w sztuce antyku Jednym z kanonów w sztuce plastycznej antyku był styl attycki, który wysuwa na pierwszy plan człowieka i mit. Scena mityczna pokrywa wazę Francois, znajdującą się obecnie we Florencji, dzieło Klitiasa i Ergotimosa. Achilles i Ajas pochyleni nad grą w kości zdobią amforę o wspaniałym kształcie, dzieło Eksekiasa, słusznie nazywaną klejnotem sztuki...

Typy i funkcje rodziny rodzina – to podstawowa grupa społeczna, najliczniejsza w każdym społeczeństwie • typy rodziny a) ze względu na stopień pokrewieństwa rodzina mała - pełna – małżeństwo + dzieci - niepełna – matka, lub ojciec + dzieci - poszerzona – to rodzina trzypokoleniowa, składająca się z dzieci, rodziców oraz dzia...

Człowiek sentymentalny - przykłady utworów Czołowym twórcą sentymentalizmu był Jean Jaques Rousseau (1712-1778). Głosił on powrót do natury oznaczający aprobatę podstawowych uczuć ludzkich nie skażonych cywilizacyjnym zepsuciem. Jego utworem, który zyskał największą popularność jest \"Nowa Heloiza\" mówiąca o miłości dwojga kochanków, popadającą w konflikt z fałszywymi normami społecznym...

Opis Liryk lozańskich Mickiewicza \"Liryki lozańskie\" Mickiewicz napisał w 1839 r.. Tak zatytułował cykl wierszy, w których dostrzec można echo przeżyć duchowych całego pokolenia emigrantów polskich, rozproszonych po świecie, rozdartych wewnętrznie, tęskniących za krajem. Cytat egzemplifikujący dolę tułacza \"Skałom trzeba stać i grozić, Obłokom deszcze przewozić, Błys...

Dystrybucja - cele strategii Cele strategii dystrybucji Dystrybucja ekskluzywna Prestiżowy wizerunek, kontrola nad kanałem, stabilność cen. Dystrybucja selektywna Wizerunek solidnej firmy, określony stopień kontroli kanału, wysoka sprzedaż i zyski. Dystrybucja intensywna Szeroka dostępność, duże rozmiary sprzedaży i duży zysk.