Poezja apokalipsy przewidywanej a apokalipsy spełnionejAPOKALIPSA PRZEWIDYWANA: 1. Józef Czechowicz "Żal" - podmiot liryczny odczuwa niepokój związany z nadchodzącą wojną i jest człowiekiem doświadczonym przez życie, wzbudza szacunek. Wizją wojny przynoszącej zniszczenie i klęskę. Człowiek zdegraduje się w swym człowieczeństwie. Wojna niszczy ludzi nie tylko fizycznie, lecz i psychicznie. 2. Czesław Miłosz "Obłoki" - katastroficzna wizja świata, subiektywna wizja przeżyć podmiotu lirycznego, odosobnienie, bezradność, depresja. Śmierć jest lepsza niż życie pogrążone w lęku. 3. Czesław Miłosz "Roki" - Ziemia zniszczona po katastrofie, nie ma nic pewnego, zachwianie systemu wartości, wszystko uległo przewartościowaniu. Nie można popadać w bierność, należy stworzyć indywidualną moralność na potrzebę chwili, działanie jest próbą ratowania człowieczej godności. Więzi z naturą są motywacją do działania. 4. Czesław Miłosz "O książce" - zagłada kultury, brak jej potrzeby spowoduje znieczulenie społeczeństwa. Degeneracja psychiczna. 5. Antoni Słonimski "Niemcom" - zaniepokojenie sytuacją w Europie, kultura i nauka zginie, barbarzyńcy zniszczą cywilizację. Ostrzeżenie i wezwanie do obrony przed agresją i totalitaryzmem. 6. Władysław Broniewski "Bagnet na broń" - nawołuje do obrony ojczyzny, jest to największy obowiązek. Dom jest toposem ojczyzny. Poezja ma zagrzewać, nawoływać do walki, stać się zarzewiem czynu. APOKALIPSA SPEŁNIONA: 1. Władysław Broniewski "Żołnierz polski" - stosowanie przedrostka "bez". Cały naród pozbawiony ojczyzny, nie ma żadnych szans na obronę, gdyż nie ma czym, gotowość do poświęceń. 2. Władysław Broniewski "Póki my żyjemy" - apokaliptyczny obraz Warszawy czasów wojny, klęska bezbronnego narodu, obraz śmierci, tytuł zostawia jednak pewną nadzieję na wyzwolenie. 3. Antoni Słonimski "Alarm" - poetycki reportaż z nalotu, z oblężonej Warszawy, gotowość i czujność muszą być zawsze, obawa o zniszczenie kultury i zabytków. 4. Czesław Miłosz "Campo di Fiori" - obojętny stosunek żyjących do ginących, motyw zagłady wartości, brak tolerancji, niemożność głoszenia własnych poglądów, spotęgowanie niesprawiedliwości, okrutna prawda o ludziach, nie zmieniają się od wieków, wciąż mają takie same poglądy. 5. Czesław Miłosz "Piosenka o porcelanie" - zniszczony dorobek kultury i sztuki, człowiek działa sam przeciwko sobie. 6. Czesław Miłosz "W mojej ojczyźnie" - śmierć wybawia od cierpień, świadomość historii, na faktach buduje swe wizje, nie może uwolnić się od przeczucia wojny, niepokój siłą twórczą. 7. Czesław Miłosz "Piosenka o końcu świata" - apokalipsa nadchodzi niespodziewanie, bez biblijnych znaków, człowiek sam może wywołać koniec świata, odpowiedzialność za to każdy musi przyjąć na siebie, osobisty wymiar końca świata. 8. Czesław Miłosz "Walz" - rozdarty świat niszczony przez wojnę, apokalipsa spełniona, walka celem samym w sobie, obłąkanie ludzi, gorzka ironia, świadomość braku odzewu na słowo poety. 9. Obraz "apokalipsy spełnionej" w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego wyraża się w wielu utworach.

Poezja apokalipsy przewidywanej a apokalipsy spełnionej

Materiały

Problem odpowiedzialności za los innych w "Ludziach bezdomnych" Pierwszą z nich , traktującą o odpowiedzialności za los innych jest utwór \"Ludzie bezdomni\" modernistycznego wówczas pisarza, Stefana Żeromskiego. Bohaterowi, doktorowi Judymowi żyć przyszło w czasach głębokiego podziału społeczeństwa pod względem finansowo - społecznym. Dzięki naturalistycznym opisom Warszawy poznajemy warunki egzystencji ...

Program pozytywizmu w "Lalce" TEMAT: Program pozytywizmu w „Lalce”. 1. Praca organiczna: Prezesowa Zasławska - ma dobrze utrzymany majątek, okazały pałac, park, ale także nowe zabudowania gospodarcze. Osobiście dogląda prac, odbiera raporty, rozpoznają ją zwierzęta. Ceni Wokulskiego za pracę i osiągnięcia. Radzi się go co do założenia cukrowni. Wokulski - ro...

Dramat i poezja Młodej Polski wobec tendencji ideowych i artystycznych końca XIX wieku Literatura Młodej Polski rozwijała się jako odpowiedź na sytuację ideowo-filozoficzną z końca XIX wieku. Poglądy A.Schopenhauera, F.Nietzchego i H.Bergsona miały poważny wpływ na europejską i polską literaturę modernistyczną, ponieważ w sposób radykalny przeciwstawiały się pozytywistycznemu racjonalizmowi oraz całemu dotychczasowemu porządkowi ...

Bohater i jego konflikt racji osobistych i społecznych 6. Konflikt racji osobistych i społecznych w sumieniu bohatera literackiego na podstawie wybranych utworów. Tworząc literaturę pisarze mają przede wszystkim na uwadze czytelników, odbiorców swojej twórczości. Przemawiają do współczesnych im, do rodaków, do ludzi żyjących w tej samej epoce i zbiorowości, ale również tworzą z myślą o następ...

Religijność sentymentalna w utworach Karpińskiego Nieobca była Karpińskiemu sfera religijna, chociaż zgodnie z poglądami epoki Oświecenia wysuwał na pierwszy plan religijne normy moralne, umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie organizmu społecznego. W 1786 ukazały się dwa tomiki „Zabawek wierszem i prozą”, wypełnione tłumaczeniami „Psałterza Dawidowego”. Umieścił tu Kar...

Analiza i interpretacja sonetu "Czatyrdah" ANALIZA I INTERPRETACJA SONETU \"CZATYRDAH\" Zbiór sonetów krymskich, z których pochodzi \"Czatyrdah\", to dzieło wyjątkowe. Wyjątkowe zarówno ze względu na kunszt formy, jak i maestrię w kreowaniu obrazów; czytelnik słyszy \"pomp złowieszcze jęki\", widzi, jak \"słońce krwawo zachodzi\", obawia się zrobić krok nad przepaścią, gdzie źre...

Co to jest epitet? Epitet to wyraz pełniący w tekście funkcje określającą wobec rzeczownika Stosowanie epitetów może stać się jedną z cech charakterystycznych stylu pisarza lub epoki. Np. skłonność do tworzenia epitetów przymiotnikowych o budowie złożonej charakteryzowała styl A. Naruszewicza i innych pisarzy XVIII w. Do tworzenia epitetów rzeczownikowych skłonny...

Poezja Staffa w okresie młodej polski Poezja Staffa na tle współczesnych mu nurtów poetyckich Twórczość Leopolda Staffa przypada na kilka epok: Młodą Polskę, I i II wojnę światową i okres powojenny. Dlatego też w jego twórczości odnaleźć można odbicie wielu problemów i zagadnień dotyczących różnych okresów, epok. Poezja Staffa wyrosła z atmosfery Młodej Polski - wiele elementów c...