Podział restrukturyzacji przedsiębiorstwaRestrukturyzację przedsiębiorstwa dzielimy na: -restrukturyzację finansowo – kapitałową; -restrukturyzację produkcji; -zatrudnienia; -zarządzania; Restrukturyzacja finansowo – kapitałowa - może przybierać 5 kierunków: 1.Działania, które umożliwią przedsiębiorstwu zwiększenie dochodów gotówkowych i płynności finansowych. Możliwe jest to poprzez: -efektywniejsze wykorzystanie posiadanego majątku trwałego i środków obrotowych; -sprzedaż części aktywów, które nie przynoszą oczekiwanego zysku; -zrezygnowanie z własności części aktywów i zamianę ich własności na leasing. 2.Działania redukujące zadłużenie m.in. poprzez : -postępowanie ugodowe wierzycielami na bazie opracowanego i zaakceptowanego przez PLANU RESTRUKTURYZACJI; -podstawą zgody wierzyciela na redukcję zadłużenia jest opracowanie planu potwierdzającego restrukturyzację; -bez wiarygodnego programu działania dłużnik nie może liczyć na ustępstwa ze strony wierzycieli; 3. Zamiana zadłużenia na udziały w przedsiębiorstwie i przejęcie nad nimi kontroli. Powoduje to: -redukcję zadłużenia i wzrost atrakcyjności rynkowej przedsiębiorstwa; -umożliwia zmiany kadrowe, organizacyjne; -otwiera nowe możliwości działania, przywraca zdolność kredytową; 4. Likwidacja przedsiębiorstwa jako osoby prawnej i wniesienie aportu rzeczowego do nowo tworzonego przedsiębiorstwa. w takim przypadku mówimy o likwidacji prawnej celem utworzenia nowego podmiotu o zmiennej strukturze kapitałowej. 5. Innym sposobem zmiany struktury kapitałowej jest przekształcenie przedsiębiorstwa w spółkę, a następnie sprzedaż jego akcji, udziałów na rynku. Restrukturyzacja kapitałowa ma zasadniczy wpływ na prawa własności i system podejmowania decyzji a więc zarządzanie przedsiębiorstwem. Prawne aspekty zmiany struktury kapitałowej są równoznaczne ze zmianami własnościowymi i w przypadku zmiany udziałów Skarbu Państwa na udziały prywatnych inwestorów nazywamy ją PRYWATYZACJĄ. Struktura kapitałowa i własnościowa determinują w praktyce sposoby podejmowania decyzji oraz opracowania i wdrożenia planów strategicznych i BP. Restrukturyzacja finansowa i prywatyzacja przedsiębiorstwa dotyczą pasywów przedsiębiorstwa tj. prawej strony bilansu; Restrukturyzacja produkcji dotyczy lewej strony bilansu tj. aktywów. Podstawowym zadaniem restrukturyzacji produkcji jest dostosowanie struktury aktywów i ich wykorzystywania do popytu. Wymaga to przyspieszenia obrotu aktywów, redukcji niepracujących oraz produkcji nierentownej. Zadanie to wymaga ograniczenia kosztów stałych oraz podjęcie aktywnego marketingu i zwiększenia rentownej sprzedaży. PIERWSZE KROKI W RESTRUKTURYZACJI PRODUKCJI 8.Nowe możliwości rozwojowe; 7.Wzrost zdolności kredytowej; 6.Poprawa płynności finansowej; 5.Aktywny marketing i wzrost sprzedaży; 4.Redukcja kosztów stałych; 3.Reorganizacja racjonalizacja zatrudnienia; 2.System informacji manadżerskiej i raportowania; 1.Audit menedżerskiej, plan działania WNIOSKI 1.Restrukturyzacja produkcji – e tym redukcja kosztów stałych – pociąga zazwyczaj za sobą zmiany w strukturze i poziomie zatrudnienia; 2,Obniżenie kosztów stałych i wzrost wysiłku związanego z marketingiem, poprawą analiz ekonomicznych, finansów wymaga zazwyczaj zwiększenia zatrudnienia; 3.Wprowadzenie nowoczesnych metod zarządzania, w tym systemów komputerowych wspomagających analizę sytuacji w firmie i podejmowanie decyzji menedżerskich, wymaga zamiany tradycyjnych umiejętności i może przyczynić się do poważnych redukcji w zatrudnieniu np. w księgowości; 4.Informatyzacja przeds. powinna umożliwić nie tylko natychmiastowy dostęp do informacji menedżerskiej, ale także zmniejszyć zakres typowych prac biurowych i radykalnie zwiększyć ich wydajność; 5.Analiza struktury produkcji i dostosowanie jej do najbardziej opłacalnej powinny zaowocować w zmianie struktury zatrudnienia i lepszego wykorzystywania pracowników, a więc do wzrostu wydajności pracy i dochodów; 6.Zmiany w strukturze zatrudnienia powinny umożliwić obniżkę jednostkowych kosztów pracy. Większość przeds. posługuje się jednym bazowym dokumentem, który w razie potrzeby dostosowany jest do potrzeb konkretnego odbiorcy.

Podział restrukturyzacji przedsiębiorstwa

Materiały

Ocena atrakcyjności segmentów rynku OCENA ATRAKCYJNOŚCI SEGMENTÓW RYNKU Określenie atrakcyjności poszczególnych fragmentów rynku wymaga rozpatrzenia: - podstawowych celów przedsiębiorstwa, - stanu zasobów przedsiębiorstwa, - otoczenia rynkowego przedsiębiorstwa z punktu widzenia oferowanych możliwości i potencjalnych zagrożeń Analiza atrakcyjności segmentów rynku obejmuje f...

Bunt i ofiara jako dwie postawy polskich bohaterów romantycznych Bunt i ofiara – dwie postawy polskich bohaterów romantycznych. Sylwetka polskiego bohatera romantycznego tworzona była pod wpływem wielu czynników. Duże znaczenie miały wpływy zachodnioeuropejskie. Dlatego polski bohater romantyczny z wielu utworów buntował się, podobnie jak jego europejscy poprzednicy, przeciwko „zastanym” ...

Pojęcie regionalizacja, regionalizm - wyjaśnienie REGIONALIZACJA – jest procedurą wydzielania regionów. Jest to pewna forma klasyfikacji przestrzeni wg podobieństwa cech. Czynność regionalizacji dokonywana jest dla różnych celów: • cele poznawcze (badania naukowe regionu) • cele administracyjne (województwa) REGIONALIZM – pojęcie regionalizmu odnosi się do stan...

"Wesele" jako dramat narodowy Dramat narodowy Wesele powstało w czasie szczególnym dla Polski i wyjątkowym momencie dla literatury. Częstokroć obdarzano je określeniem: dramat neoromantyczny. Wykorzystując nowe tendencje literackie (przede wszystkim symbolizm) autor sięga do inspirującej dla modernistów skarbnicy literatury romantycznej. Można tu odnaleźć nawiązania do...

Warunki członkostwa CEFTA Warunki członkostwa w CEFTA Przy formułowaniu zasad porozumienia nie sprecyzowano, czy CEFTA może ulec poszerzeniu. Artykuł 33 zawiera ogólną klauzulę ewolucyjna, w której się stwierdza: „Kiedy jedna ze stron uzna, że w interesie gospodarek stron korzystny byłby rozwój i pogłębienie stosunków, regulowanych niniejszym porozumieniem, przez...

Rola poety i poezji w utworach romantyzmu Znaczenie przypisywane poezji w życiu narodu zmieniało się nie tylko w zależności od konkretnego twórcy, ale również wraz z upływem czasu ten sam twórca zmieniał swe poglądy na ten temat. Do omówienia tego tematu można wykorzystać na przykład: Adama Mickiewicza \"Konrada Wallenroda\" - poezja narodowa - uczy miłości do ojczyzny, budzi i ut...

Krótko o "Opowiadaniach" Borowskiego \"Opowiadania\" T.Borowski - obozowe opowiadania Tadeusza Borowskiego również ukazują życie i zachowanie więźniów (są także napisane techniką behawiorystyczną) i stają się oskarżeniem hitlerowskiego systemu masowej zagłady. Jednak Borowski pisze o obozach w sposób inny niż wszyscy inni przed nim. Czyni narratorem obozowego cwaniaka który prezen...

Ocena społeczeństwa w literaturze romantyzmu Ocena społeczeństwa polskiego w poznanych utworach doby romantyzmu Specyfika polskiego romantyzmu polega na tym, że wobec niewoli ojczyzny – filozofia estetyczna europejskiego romantyzmu splotła się z silną ideologią narodowo-wyzwoleńczą. Gdy w Europie przeminął w Polsce okazał się jednym z najważniejszych przedziałów historii i liter...