Podział restrukturyzacji przedsiębiorstwaRestrukturyzację przedsiębiorstwa dzielimy na: -restrukturyzację finansowo – kapitałową; -restrukturyzację produkcji; -zatrudnienia; -zarządzania; Restrukturyzacja finansowo – kapitałowa - może przybierać 5 kierunków: 1.Działania, które umożliwią przedsiębiorstwu zwiększenie dochodów gotówkowych i płynności finansowych. Możliwe jest to poprzez: -efektywniejsze wykorzystanie posiadanego majątku trwałego i środków obrotowych; -sprzedaż części aktywów, które nie przynoszą oczekiwanego zysku; -zrezygnowanie z własności części aktywów i zamianę ich własności na leasing. 2.Działania redukujące zadłużenie m.in. poprzez : -postępowanie ugodowe wierzycielami na bazie opracowanego i zaakceptowanego przez PLANU RESTRUKTURYZACJI; -podstawą zgody wierzyciela na redukcję zadłużenia jest opracowanie planu potwierdzającego restrukturyzację; -bez wiarygodnego programu działania dłużnik nie może liczyć na ustępstwa ze strony wierzycieli; 3. Zamiana zadłużenia na udziały w przedsiębiorstwie i przejęcie nad nimi kontroli. Powoduje to: -redukcję zadłużenia i wzrost atrakcyjności rynkowej przedsiębiorstwa; -umożliwia zmiany kadrowe, organizacyjne; -otwiera nowe możliwości działania, przywraca zdolność kredytową; 4. Likwidacja przedsiębiorstwa jako osoby prawnej i wniesienie aportu rzeczowego do nowo tworzonego przedsiębiorstwa. w takim przypadku mówimy o likwidacji prawnej celem utworzenia nowego podmiotu o zmiennej strukturze kapitałowej. 5. Innym sposobem zmiany struktury kapitałowej jest przekształcenie przedsiębiorstwa w spółkę, a następnie sprzedaż jego akcji, udziałów na rynku. Restrukturyzacja kapitałowa ma zasadniczy wpływ na prawa własności i system podejmowania decyzji a więc zarządzanie przedsiębiorstwem. Prawne aspekty zmiany struktury kapitałowej są równoznaczne ze zmianami własnościowymi i w przypadku zmiany udziałów Skarbu Państwa na udziały prywatnych inwestorów nazywamy ją PRYWATYZACJĄ. Struktura kapitałowa i własnościowa determinują w praktyce sposoby podejmowania decyzji oraz opracowania i wdrożenia planów strategicznych i BP. Restrukturyzacja finansowa i prywatyzacja przedsiębiorstwa dotyczą pasywów przedsiębiorstwa tj. prawej strony bilansu; Restrukturyzacja produkcji dotyczy lewej strony bilansu tj. aktywów. Podstawowym zadaniem restrukturyzacji produkcji jest dostosowanie struktury aktywów i ich wykorzystywania do popytu. Wymaga to przyspieszenia obrotu aktywów, redukcji niepracujących oraz produkcji nierentownej. Zadanie to wymaga ograniczenia kosztów stałych oraz podjęcie aktywnego marketingu i zwiększenia rentownej sprzedaży. PIERWSZE KROKI W RESTRUKTURYZACJI PRODUKCJI 8.Nowe możliwości rozwojowe; 7.Wzrost zdolności kredytowej; 6.Poprawa płynności finansowej; 5.Aktywny marketing i wzrost sprzedaży; 4.Redukcja kosztów stałych; 3.Reorganizacja racjonalizacja zatrudnienia; 2.System informacji manadżerskiej i raportowania; 1.Audit menedżerskiej, plan działania WNIOSKI 1.Restrukturyzacja produkcji – e tym redukcja kosztów stałych – pociąga zazwyczaj za sobą zmiany w strukturze i poziomie zatrudnienia; 2,Obniżenie kosztów stałych i wzrost wysiłku związanego z marketingiem, poprawą analiz ekonomicznych, finansów wymaga zazwyczaj zwiększenia zatrudnienia; 3.Wprowadzenie nowoczesnych metod zarządzania, w tym systemów komputerowych wspomagających analizę sytuacji w firmie i podejmowanie decyzji menedżerskich, wymaga zamiany tradycyjnych umiejętności i może przyczynić się do poważnych redukcji w zatrudnieniu np. w księgowości; 4.Informatyzacja przeds. powinna umożliwić nie tylko natychmiastowy dostęp do informacji menedżerskiej, ale także zmniejszyć zakres typowych prac biurowych i radykalnie zwiększyć ich wydajność; 5.Analiza struktury produkcji i dostosowanie jej do najbardziej opłacalnej powinny zaowocować w zmianie struktury zatrudnienia i lepszego wykorzystywania pracowników, a więc do wzrostu wydajności pracy i dochodów; 6.Zmiany w strukturze zatrudnienia powinny umożliwić obniżkę jednostkowych kosztów pracy. Większość przeds. posługuje się jednym bazowym dokumentem, który w razie potrzeby dostosowany jest do potrzeb konkretnego odbiorcy.

Podział restrukturyzacji przedsiębiorstwa

Materiały

Rynek pieniężny, podaż pieniądza - wyjaśnienie pojęć Rynek Pieniężny - realizacja obrotów banków komercyjnych z bankiem centralnym (redyskonto weksli, operacji wolnego rynku), tzn. operacje pierwotne. Na rynku realizują się obroty między bankami komercyjnymi i innymi instytucjami finansowymi tzw. operacje wtórne. Stopa % kształtuje się w zasadzie swobodnie pod wpływem realizacji popytu do podaży. ...

Ubiór francuski w Panu Tadeuszu Ubiór Francuski Ubiór francuski w XVIII w. zastąpił szaty noszone przez szlachtę polską a mianowicie - strój polski. Różnił się on zdecydowanie od ubioru polskiego. Był on bardzo wytworny i ozdobny. Miał swoich przeciwników, lecz \"Jeśli kto i czuł wtenczas, że polskie ubranie Piękniejsze jest niż obcej mody małpowanie, Milczał; boby krzyc...

Dwuczynnikowa teoria emocji - psychologia Dwuczynnikowa teoria emocji to koncepcja, zgodnie z którą doznanie emocji jest rezultatem dwufazowego procesu spostrzegania siebie - najpierw ludzie doświadczą pobudzenia fizjologicznego, a następnie poszukują dla niego odpowiedniego wyjaśnienia; jeśli przypisują to pobudzenie źródłu mającemu naturę emocjonalną, przeżywają odpowiednią emocję (np...

Krótka analiza sonetów Sępa-Szarzyńskiego M. Sęp-Szarzyński (sonety) W sonetach majestatyczny porządek kosmosu, który znamy z Hymnu Jana Kochanowskiego przeradza się w chaos gwałtownych obrotów rozpędzonego nieba. „Ehej, jak gwałtem obrotne obłoki i Tytan prędki lotne czasy pędzą...” (Sonet I) Gorączkowy ruch przenika cały wszechświat: zarówno ten wielki – sferę g...

Forma i tematyka nowelistyki pozytywistycznej Pierwsze formy epickie pojawiły się w starożytności i literaturze orientalnej. Nowożytne wzorce zaistniały u progu renesansu - „Decameron\" Giovanniego Boccacia i „Nowele przy-kładne\" Miguela Cervantesa. W połowie XIX w. wyodrębniły się dwie formy - nowela wła-ściwa i nowela-opowiadanie. Pierwsza to krótki utwór epicki, którego akc...

Sztuka renesansu Renesansowa sztuka odchodzi od dzieł podporządkowanych religii, panowała raczej tematyka świecka. W renesansowej sztuce dominowały harmonia i ład. Wyraźnie dostrzec można było piękno proporcji, wzorowane na antyku. Przyglądając się obrazom zauważamy symetrię, tzn. postać jest komponowana w taki sposób, iż daje się wpisać w trójkąt lub piramid...

Profil firmy: agencji reklamowej Profil firmy Nasza firma jest agencją reklamową. Początkowym obszarem jej działania jest województwo mazowieckie z ukierunkowaniem rozwoju na obszar całej Polski a w przyszłości na Europę. Centrala spółki znajduje się w Warszawie, obecnie powstają trzy pododdziały w trzech miastach województwa mazowieckiego: Ostrołęce, Radomiu, Siedlcach. W mia...

Kochanowski - tłumasz psalmów J. Kochanowski jako tłumacz psalmów… 150 psalmów w parafrazie Kochanowskiego nie mogło być niespodzianką twórczĄ W sensie podjęcia tego typu pracy przekładowo - artystycznej. Ta najbardziej literacka część Starego Testamentu, “wynaleziona przez Hebrajczyków poezja\" - jak mówili humaniści - ich właśnie prowokowała do sprawdzen...