Podział Organizacji MiędzynarodowychI. Ze względu na charakter członków organizacji 1) O charakterze międzynarodowym (w skład których wchodzą państwa reprezentowane przez swoich przedstawicieli którzy postępują zgodnie z wytycznymi rządów danego kraju) WE, ONZ, EFTA, EBJ, EBOiR 2) Organizacje pozarządowe (w skład których wchodzą osoby fizyczne lub prawne – stowarzyszenia, związki (FIFA, PENCLUB, AIESEC, IATA) II. Ze względu na dostęp krajów do organizacji międzynarodowych 1) Organizacje powszechne – które w statucie gwarantują dostęp wszystkim krajom - ONZ – Organizacja Narodów Zjednoczonych i cały system narodów Zjednoczonych - FAO – Organizacja ds. wyżywienia i rolnictwa - WHO – Światowa Organizacja Zdrowia - GATT/WTO – Układ ogólny w sprawie taryf, ceł i handlu / Światowa Organizacja Handlu - IBRD – Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju - IFC – Międzynarodowa Korporacja Finansowa - IDA – Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju - ILO – Międzynarodowa Organizacja Pracy - IMO – Międzynarodowa Organizacja Morska - ICAMO – Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego - LINDO – Organizacja N.Z. ds. Rozwoju Przemysłu - UNESCO – Organizacja N.Z. ds. Edukacji, Nauki i Kultury - IAEA – Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej 2) Organizacje regionalne (grupowe) – których statut wyraźnie określa jakie kraje mogą wchodzić w skład tych organizacji - EWG/WE - Euratom - EWWiS - EFTA – Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu – tylko kraje europejskie Są to organizacje wyspecjalizowane, wszystkie mają własne statuty, organy które podejmują decyzje i określają kierunki działalności tych organizacji. Są one powiązane z ONZ specjalnymi umowami o współpracy. UNOP - Program Rozwoju Narodów Zjednoczonych UNCTAD - Konferencja narodów zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju Są to organy wyspecjalizowane - nie mają własnych statutów, powoływane są przez rezolucję zgromadzenia ogólnego Narodów Zjednoczonych. Ich sekretariat jest częścią sekretariatu ONZ. Korporacje ponadnarodowe nie są organizacjami międzynarodowymi. III. Charakter władzy organizacji międzynarodowej o charakterze: 1) Międzynarodowym - jednogłośne głosowanie - decyzje mają charakter zaleceń (nie maja charakteru prawnie wiążącego) np. ONZ + system NZ 2) o charakterze ponadnarodowym - głosowanie większościowe - podejmowane decyzje mają charakter prawnie wiążący np. wszystkie Wspólnoty Europejski IV. Ze względu na zakres kompetencji przedmiotowych 1) O kompetencjach ogólnych (ONZ + system narodów zjednoczonych) 2) o kompetencjach specjalnych (gospodarka-EFTA, wojskowe-NATO, kultura-UNESCO)

Podział Organizacji Międzynarodowych

Materiały

"Pamiętniki" dokumentem epoki Temat: \"Pamiętniki\" J.Ch. Paska jako dokument epoki. Pamiętnikarstwo bujnie rozwinęło się w epoce baroku, a Pasek jest czołowym przedstawicielem tej odmiany literatury. \"Pamiętniki\" obejmują lata 1656-1688. W pierwszej części Pasek opisuje walki Czarnieckiego ze Szwedami, wojnę z Moskwą, czasy Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Nie ...

Ryzyko specyficzne a samodzielne - róźnice RÓŻNICE MIEDZY RYZYKIEM SPECYFICZNYM A SAMODZIELNYM Samodzielne ryzyko przedsięwzięcia wynika z możliwości powstania odchyleń miedzy efektami i nakładami przewidywanymi w projekcie (budżecie) inwestycji a efektami i nakładami osiągniętymi w rzeczywistości po jej realizacji. Odchylenia te mogą wpłynąć na poziom dochodowości przedsiębiorstwa, któ...

Praca jako czynnik odradzający i umoralniający jednostkę i społeczeństwo Praca jako czynnik odradzający i umoralniający jednostkę i społeczeństwo. Czy teza ta jest nadal aktualna ? Nasz naród znowu przegrał powstanie. Nie utraciliśmy niepodległości, bo tej już od dawna nie było nam dane znać, ale przegraliśmy znacznie więcej - wiarę, tę którą z taką żarliwością i zapałem podtrzymywali w podbitym narodzie nasi wi...

Leopold Staff jako poeta klasyczny 3.2 LEOPOLD STAFF - POETA KLASYCZNY „Ars poetica”  wiersz zawiera skrót programu poetyckiego  poezja ma utrwalać przelotne, chwilowe uczucia, myśli, doznania i zdarzenia  ma być łatwa w odbiorze, komunikatywna  echo z dna serca - uczucia najbardziej intymne, doznania, emocje ulotne, nieuchwytne &...

Teatr we Francji w okresie baroku Teatr we Francji: Poza operą w czasach baroku rozwijał się teatr jezuicki. Sceny teatralne istniały przy licznych wówczas szkołach jezuickich. Grano na nich przedstawienia z tekstami religijno - dydaktycznymi. Tematy czerpano z Biblii i żywotów świętych. Aktorami byli uczniowie. Poza aulami szkolnymi wystawiali oni przedstawienia także na pl...

Opis jednego dnia z łagru Iwana Denisowicza Jeden dzień Iwana Denisowicza (Aleksander Sołżenicyn) Opowiadanie Sołżenicyna należy do literatury łagrowej, podejmującej temat sowieckich obozów pracy. Warto pamiętać, że Sołżenicyn jest także autorem słynnej powieści pt. \"Archipelag Gułag\" - panoramy potwornej krainy łagrów, w której odsłonił prawdę o machinie stalinowskich obozów. ...

Banki: rodzaje, funkcje BANKI: Bank: jest instytucją służącą centralizacji tych, co wypożyczają pieniądze i tych, co je pożyczają. Instytucja publiczno-prawna. Funkcje banków: - tworzenie pieniądza przez bank emisyjny jako ostatecznego środka zapłaty - tworzenie przez banki operacyjne jako środka płatniczego - zaspokajanie za pomocą kredytu zapotrzebowania na pieni...

Sytuacja polityczna Polaków po klęsce powstania 1863 2. Granice czasowe pozytywizmu w Polsce (sytuacja polityczna Polaków po klęsce powstania 1863). Zrodzony w epoce romantycznej mesjanizm widział Polskę jako kraj przeznaczony do spełnienia wielkiej misji odrodzenia Europy, a Polaków jako naród wybrany, otoczony szczególną opieką boską, powołany do podjęcia przewodniej roli w życiu Europy. Klęska...