Podział kosztów zysków i strat: pośrednie i bezpośredniePodział kosztów działalności operacyjnej na koszty bezpośrednie i pośrednie Podział ten jest niezbędny do ustalenia kosztów sprzedanych produktów w wariancie kalkulacyjnym rachunku zysków i strat. Biorąc pod uwagę związki poszczególnych pozycji kosztów globalnych z technologią i organizacją procesu produkcyjnego wyróżnia się następujące kategorie kosztów: Koszty bezpośrednie: - materiały bezpośrednie, stanowiące wartość zużytych materiałów wchodzących w substancję produktu i bezpośrednio związanych z procesem technologicznym, opakowania podstawowe stanowiące integralną część produktu, półfabrykaty pochodzące z własnej produkcji, - paliwo i energia technologiczna, - wynagrodzenia bezpośrednie za czas pracy bezpośrednio związany z procesem technologicznym lub wynagrodzenie za ilość (i jakość) wykonanych operacji technologicznych oraz narzuty przypadające na wynagrodzenia bezpośrednie, - inne (specjalne) koszty bezpośrednie, które można odnieść ściśle do obiektów kalkulacji, obejmujące np. koszty przygotowania nowej produkcji, koszty zużycia narzędzi i specjalnych przyrządów, koszty obróbki obcej, koszty delegacji pracowników zajmujących się montażem i rozruchem maszyn i urządzeń u odbiorców, wynagrodzenia za projekty wynalazcze i ekspertyzy techniczne, dotyczące określonego produktu, Koszty pośrednie: a) pośrednie koszty produkcyjne (wydziałowe)  amortyzacja majątku trwałego,  wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia pracowników wydziałów,  koszty paliwa, energii, ogrzewania,  koszty remontów i konserwacji środków trwałych,  zużycie materiałów,  koszty utrzymania ruchu,  koszty kontroli,  inne koszty produkcyjne i nieprodukcyjne, b) koszty sprzedaży: ogólne koszty sprzedaży:  wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia,  prowizje,  zużycie materiałów,  koszty reprezentacji,  koszty podróży służbowych,  opłaty pocztowe,  inne, wydatki na reklamę:  druki reklamowe, katalogi,  wydatki na reklamę w środkach masowego przekazu,  wydatki związane z udziałem firmy w targach,  opłaty pocztowe,  zużycie materiałów biurowych,  zużycie innych materiałów,  inne, koszty wysyłki i opakowań:  zużycie opakowań,  koszty przewozu,  opłaty za ubezpieczenia transportowe,  inne, c) koszty administracyjno-gospodarcze:  wynagrodzenia pracowników zarządu wraz z narzutami,  koszty podróży służbowych,  podatki i opłaty,  opłaty za usługi i świadczenia związane z administrowaniem przedsiębiorstwem,  inne, d) koszty ogólnoprodukcyjne:  koszty transportu ogólnozakładowego,  koszty funkcjonowania straży przemysłowej,  koszty utrzymania magazynów (o ile nie są to magazyny wydziałowe),  inne, e) koszty zakupu (nie objęte ceną zakupu koszty poniesione w związku z dostarczaniem zakupionych materiałów do miejsca ich składowania w przedsiębiorstwie związane z załadunkiem, przewozem, wyładunkiem i sortowaniem tych materiałów ).

Podział kosztów zysków i strat: pośrednie i bezpośrednie

Materiały

Cechy powieści tendecyjnej i cechy realizmu w "Nad Niemnem" Jakie cechy powieści tendencyjnej, a jakie cechy realizmu wielkiego dostrzegasz w powieści „Nad Niemnem”? ‘Nad Niemnem” E. Orzeszkowej spełnia ideał powieści „dobrze skomponowanej” jak określali to współcześni krytycy. Powieść „dobrze skomponowana” tzn. przemyślana, o zwartej strukturze, w które...

"Ten czas" Baczyński - krótka interpretacja „Ten czas\" - „taki to mroczny czas\" adresat - ukochana, miłość przeciwstawiona wojnie miłość zagrożona przez śmierć (wojna powoduje) do zmysłów (dudni sznur...), nacechowane emocjonalnie wojenna apokalipsa, mroczna atmosf., senna (ucieczka w bezsilność) 2 † - jeśli ten sam to przeświad. o niezbędnym cierp. dla odkup. win...

Bolesna prawda o własnym narodzie w "Odprawie posłów greckich", "Dziadach cz.III" i "Weselu" Bolesna prawda o własnym narodzie w “Odprawie posłów greckich”, “Dziadach cz.III” i “Weselu”. “Odprawa posłów greckich” Jana Kochanowskiego jest pierwszą polską tragedią humanistyczną utrzymaną w konwencji tragedii greckiej. Treść utworu odwołuje się do “Iliady” oraz mitu tr...

Dramaty młodopolskie Istniały dwa zasadnicze typy dramatów - symboliczny i naturalistyczny oraz dodatkowo ekspresjonistyczny. Przykład pierwszego stanowi \"Wesele\". Wyspiański zachowuje starożytną zasadę trzech jedności - miejsca, czasu, akcji. W jednej scenie nie ma więcej niż trzech postaci. Dramat posiada dwa wątki społeczno-obyczajowy związany z osobami r...

Struktura kapitałowo - majątkowa STRUKTURA KAPITAŁOWO – MAJĄTKOWA Za punkt wyjścia w tej części analizy uznaje się ustalenie udziału KW w finansowaniu majątku trwałego. Jeśli MT jest w pełni pokryty KW, to za-chowana zostaje złota reguła bilansowania. Zgodnie z nią MT powinien być finansowany z KW, bo oba składniki są w dyspozycji p. przez długi okres czasu. Przy p...

Funkcje socjologii Spośród różnych koncepcji socjologii można wyodrębnić jej cztery podstawowe funkcje: a. diagnostyczna - polega na dostarczaniu praktykom wiedzy o sytuacji, w obrębie której zamierzają działać; badacz dostarcza wiedzy o pewnym wycinku rzeczywistości społecznej celem: • usunięcia niepożądanego stanu rzeczy; • oceny skuteczności ok...

Interpretacja "Lorda Jima" “Lord Jim” - Joseph Conrad (Korzeniowski) Korzeniowski młodo się usamodzielnił. W wieku 38 lat zadebiutował jako literat. W literaturze istnieje jako Józef Conrad. W świecie powieści jego siłą napędową jest zbiór wydarzeń. Śledzenie wewnętrznych filozofii człowieka, poznanie prawdy o nim. Trudne w odbiorze. Tresć Syn probosz...

Ogólne wiadomości o Biblii Geneza - Historia święta zaczyna się od dokonanego przez Boga powołania Abrahama gdzieś w XIX w. p.n.e., a początki S.T. sięgają w swym zarodku do Abrahama i do jego bezpośrednich potomków. Ale to właśnie Mojżesz zapoczątkował potężny ruch religijny i dał impuls do powstania wielkiego literackiego dzieła - Biblii. Czas powstania - Stary Te...