Podsumowanie międzynarodowego rynkuFirmy poszukujące zagranicznych funduszy kapitałowych mogą liczyć na trzy podstawowe źródła ich pozyskania:  Międzynarodowe kredyty średnio- i długoterminowe (w szczególności eurokredyty)  Obligacje zagraniczne i euroobligacje  Emisje akcji zagranicznych Rola tych źródeł finansowania nie jest w poszczególnych krajach jednakowa. Na przykład firmy japońskie czy niemieckie w dużym stopniu opierają się na kredytach międzynarodowych, podczas gdy firmy amerykańskie i brytyjskie pozyskują kapitał przed wszystkim z międzynarodowych emisji papierów wartościowych. W skali światowej maleje dziś znaczenie pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa za pomocą zagranicznych pożyczek średnio- i długoterminowych, udzielanych przez banki międzynarodowe w walutach zagranicznych. Proces zwiększania udziału rynkowych papierów wartościowych, emitowanych na międzynarodowych giełdach, w źródłach finansowania zagranicznego przedsiębiorstw, kosztem udziału międzynarodowych pożyczek bankowych jest najbardziej charakterystycznym zjawiskiem w transformacji struktury międzynarodowego rynku kapitałowego. Z punktu widzenia ekspansji międzynarodowych rynków kapitałowych szczególnym zjawiskiem było powstanie i rozwój rynku eurowalutowego. Początkowo rynek ten stanowił źródło depozytów i kredytów krótkoterminowych, zaciąganych w celu finansowania handlu zagranicznego. Stopa oprocentowania wkładów międzybankowych na tym rynku, tzw. stopa LIBOR, stała się podstawą przy określeniu wysokości oprocentowania pożyczek, udzielanych w walutach zagranicznych. Rozwój rynku eurowalutowego doprowadził też do pojawienia się ważnego segmentu rynku kapitałowego, a mianowicie rynku eurokredytów, czyli kredytów na długookresową działalność gospodarczą, udzielanych przez banki międzynarodowe w eurowalutach. Eurokredyty są pożyczkami średnioterminowymi (okres 5-8 lat). Kluczową rolę w udzielaniu tych kredytów odgrywają międzynarodowe konsorcja bankowe (syndykaty bankowe). Równolegle z rynkiem eurokredytowym rozwija się dynamicznie najważniejszy obecnie segment rynku kapitałowego – rynek euroobligacji. Obecnie rynek euroobligacji osiągnął taką wielkość, że może on zaspokoić dowolne zapotrzebowanie na pożyczki długoterminowe z zagranicy. Operacje finansowe na rynku euroobligacji są w zasadzie wolne od podatków, gdyż nie podlegają jurysdykcji finansowej obejmującej banki krajowe. W ostatnich latach zauważalny jest również wzrost zagranicznych emisji akcji firm, zwłaszcza korporacji międzynarodowych. Możliwości zwiększenia kapitału podstawowego za pośrednictwem emisji zagranicznej akcji wykorzystują w szczególności przedsiębiorstwa amerykańskie. Światowe giełdy papierów wartościowych stanowią przede wszystkim rynek wtórny dla wyemitowanych akcji firm zagranicznych, umożliwiając finansowanie dużych zagranicznych przedsięwzięć inwestycyjnych, czemu nie byłby w stanie sprostać krajowy rynek giełdowy.

Podsumowanie międzynarodowego rynku

Materiały

Proces zarządzania marketingowego Proces zarządzania marketingowego 1. Identyfikacja misji przedsiębiorstwa. 2. Analiza marketingowej sytuacji przedsiębiorstwa:  pozycja rynkowa;  silne i słabe strony;  szanse i zagrożenia. 3. Planowanie marketingu:  cele kierunkowe;  ogólne cele;  strategia marketingowa;  plany o...

Postawa i zadania młodzieży w literaturze epok \"Młodzież, jej zadania i postawy w literaturze różnych epok\" Człowiek rodzi się, przeżywa dzieciństwo, dorasta i starzeje się . Ważnym etapem w życiu jednostki ludzkiej jest wiek młodzieńczy. Wtedy to kształtuje swoje poglądy, które są zgodne lub przeciwstawiają się opiniom wcześniejszych pokoleń, obiera drogę postępowania, chce stać si...

Handel zagraniczny - definicja, przyczyny Handel zagraniczny i jego przyczyny Przedsiębiorcy w żadnym państwie nie są w stanie wyprodukować wszystkich dóbr niezbędnych dla jego poprawnego funkcjonowania. Niektóre z nich bardziej się opłaca sprowadzić z innego kraju. Tu pojawia się pojęcie handlu zagranicznego. Handel zagraniczny polega na odpłatnej wymianie towarów i dóbr między kontr...

Model miłości barokowej w utworach literackich Temat: Model miłości barokowej zawarty w różnych utworach poetyckich. Po średniowieczu i renesansie - epokach, które \"ujarzmiły\" miłość - w baroku dokonała się jej metamorfoza. Owe zmiany nastąpiły głównie w swobodzie traktowania tematyki miłosnej - otworzyły się drzwi prowadzące do gwałtowności, pożądania, rozkoszy. Miłość baroko...

Motywy w poezji Wisławy Szymborskiej Na podstawie wybranego utworu omów egzystencjalne motywy w poezji Wisławy Szymborskiej. Wisława Szymborska – „Kot w pustym mieszkaniu” Wiersz ukazuje stosunek do śmierci kogoś bliskiego, kochanego z perspektywy opuszczonego, smutnego i samotnego kota, który intuicyjnie, z wielką siłą odczuwa brak „swojego” cz...

Teatr i dramat w młodej polsce ŻYCIE TAETRALNE I DRAMATYCZNE U schyłu XIX wieku w polskim teatrze zachodzą zmiany. W Polsce i Europie proces tych zmian i przemian nazywany jest reformą teatru. Jerzy II von Miningen, książę Turyngii założył zespół MANINGENCZYCY. Powstał nowy typ teatru, którego cechowało: zespołowość gry czyli odejście od kultu gwiazd, niewielkie rol...

Postać św. Franciszka z Asyżu Najpiękniejszą postacią świętego jest według mnie św. Franciszek z Asyżu. Jako młody chłopak żył beztrosko. Nie stronił od zabaw i przyjemności. Był synem bogatego handlarza sukna, więc mógł sobie pozwalać na rozrzutność. Kiedy wybuchła wojna między dwoma miastami, Franciszek wziął w niej udział, nieco później zachorował. Podczas leczenia dużo ...

"Folwark zwierzęcy" - obraz i ocena systemu totalitarnego Obraz i ocena systemu totalitarnego Książka George\'a Orwella ukazuje różne przejawy systemu totali¬tarnego od przewrotu politycznego, przejęcia władzy do narzucenia społeczeństwu wygodnych dla rządzących reguł postępowania. W tym rozdziale zbierzemy te szczegóły, które pozwalają odtworzyć elementy totalitarnej machiny, ukazane w utwo...