Podsumowanie międzynarodowego rynkuFirmy poszukujące zagranicznych funduszy kapitałowych mogą liczyć na trzy podstawowe źródła ich pozyskania:  Międzynarodowe kredyty średnio- i długoterminowe (w szczególności eurokredyty)  Obligacje zagraniczne i euroobligacje  Emisje akcji zagranicznych Rola tych źródeł finansowania nie jest w poszczególnych krajach jednakowa. Na przykład firmy japońskie czy niemieckie w dużym stopniu opierają się na kredytach międzynarodowych, podczas gdy firmy amerykańskie i brytyjskie pozyskują kapitał przed wszystkim z międzynarodowych emisji papierów wartościowych. W skali światowej maleje dziś znaczenie pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa za pomocą zagranicznych pożyczek średnio- i długoterminowych, udzielanych przez banki międzynarodowe w walutach zagranicznych. Proces zwiększania udziału rynkowych papierów wartościowych, emitowanych na międzynarodowych giełdach, w źródłach finansowania zagranicznego przedsiębiorstw, kosztem udziału międzynarodowych pożyczek bankowych jest najbardziej charakterystycznym zjawiskiem w transformacji struktury międzynarodowego rynku kapitałowego. Z punktu widzenia ekspansji międzynarodowych rynków kapitałowych szczególnym zjawiskiem było powstanie i rozwój rynku eurowalutowego. Początkowo rynek ten stanowił źródło depozytów i kredytów krótkoterminowych, zaciąganych w celu finansowania handlu zagranicznego. Stopa oprocentowania wkładów międzybankowych na tym rynku, tzw. stopa LIBOR, stała się podstawą przy określeniu wysokości oprocentowania pożyczek, udzielanych w walutach zagranicznych. Rozwój rynku eurowalutowego doprowadził też do pojawienia się ważnego segmentu rynku kapitałowego, a mianowicie rynku eurokredytów, czyli kredytów na długookresową działalność gospodarczą, udzielanych przez banki międzynarodowe w eurowalutach. Eurokredyty są pożyczkami średnioterminowymi (okres 5-8 lat). Kluczową rolę w udzielaniu tych kredytów odgrywają międzynarodowe konsorcja bankowe (syndykaty bankowe). Równolegle z rynkiem eurokredytowym rozwija się dynamicznie najważniejszy obecnie segment rynku kapitałowego – rynek euroobligacji. Obecnie rynek euroobligacji osiągnął taką wielkość, że może on zaspokoić dowolne zapotrzebowanie na pożyczki długoterminowe z zagranicy. Operacje finansowe na rynku euroobligacji są w zasadzie wolne od podatków, gdyż nie podlegają jurysdykcji finansowej obejmującej banki krajowe. W ostatnich latach zauważalny jest również wzrost zagranicznych emisji akcji firm, zwłaszcza korporacji międzynarodowych. Możliwości zwiększenia kapitału podstawowego za pośrednictwem emisji zagranicznej akcji wykorzystują w szczególności przedsiębiorstwa amerykańskie. Światowe giełdy papierów wartościowych stanowią przede wszystkim rynek wtórny dla wyemitowanych akcji firm zagranicznych, umożliwiając finansowanie dużych zagranicznych przedsięwzięć inwestycyjnych, czemu nie byłby w stanie sprostać krajowy rynek giełdowy.

Podsumowanie międzynarodowego rynku

Materiały

Innowasja - wyjaśnienie Dyfuzja innowacji. Innowacje polegają na przyjęciu, przyswojeniu i zastosowaniu wynalazków. Dyfuzja innowacji jest z definicji dyfuzją informacji. Innowacje i dyfuzja przenoszą wynalazki do innych miejsc. Nie możemy przyswoić wynalazku nie usłyszawszy lub nie przeczytawszy wcześniej o nim. Proces dyfuzji informacji wykazuje charakterystyczne pr...

Przemiany społeczne i gospodarcze w Młodej Polsce Przemiany społeczne i gospodarcze: Po wojnie francusko - pruskiej w 1870 r. panował w Europie względny spokój i stabilizacja w stosunkach wielkich mocarstw. Dla większości państw była ta sytuacja objawem pozytywnym, lecz Polsce uniemożliwiała odzyskanie niepodległości. Nazywa się czasem ten okres \"zbrojnym pokojem\" (wiadomo było, że mocarst...

Uniwersalny charakter bajek Krasickiego 32. Wyjaśnij, na czym polega uniwersalny charakter bajek Ignacego Krasickiego W epoce oświeceniowej bajka była gatunkiem szczególnie uprzywilejowanym. Wiązało się to z zadaniami, jakie realizowała ówczesna literatura, a których celem było wychowanie społeczeństwa w duchu miłości do ojczyzny. Bajka świetnie nadawała się do tego celu, poniewa...

Streszczenie "Sklepów Cynamonowych" Bruna Schulza Sierpień I Ojciec bohatera (a zarazem narratora), Jakub (w niektórych scenach utożsamiany z biblijnym Jakubem), wyjeżdżał co roku w lipcu \"do wód\". Tę część wakacji spędzał bohater wspólnie z matką i swym starszym bratem oraz służącą Adelą. Zajmowali oni duże, \"ciemne mieszkanie na pierwszym piętrze kamienicy w rynku\". W sobotnie popoł...

Identyfikacja ryzyka - analiza najsłabszych ogniw Metoda ta polega na ustaleniu pewnych obszarów, gdzie realizowany projekt może przynieść największe straty (tzw. najsłabsze ogniwa). Przedsiębiorstwo może posiadać wiele takich słabych ogniw. Może to być np. zbyt mały rynek zbytu przy jednoczesnej wysokiej konkurencji. W tym przypadku przerwa w produkcji oznacza stratę klientów, która jest b...

Pozostałe organy działające w NATO Komitet Planowania Obrony Komitet Planowania Obrony (DPC) składa się zwyczajowo ze Stałych Przedstawicieli, ale obraduje na szczeblu ministrów obrony co najmniej dwa razy w roku. Zajmuje się większością kwestii dotyczących obrony oraz tematami odnoszącymi się do wspólnego planowania obronnego. Wszystkie państwa członkowskie NATO, z wyjątk...

Pasywa banku komercyjnego Struktura pasywów banku komercyjnego. Pasywa 1. Kapitał własny  akcyjny  rezerwowy 2. Depozyty  a vista  terminowe 3. Instrumenty kredytowe  kredyty z NBP i innych banków  obligacje  certyfikaty depozytowe kapitał własny - stanowi niewielką część, mniej niż 10% depozyt...

Problemy etyki biznesu SZCZEGÓŁOWE PROBLEMY ETYKI BIZNESU ETOS BIZNESU I JEGO SKŁADNIKI. Pojęcie etyki biznesu jest, jak stwier¬dziliśmy, niezwykle szerokie i \"pojemne\". Dotyczy różnych grup biznesu, różnych dziedzin i form jego działania. Toteż rozpada się ona na szereg oddzielnych \"sub¬dyscyplin\"-\"subetyk\", co znajduje wyraz także w odrębnych kode...