Podstawowy model komunikowania sięW podstawowym modelu komunikowania się wyróżnia się: Nadawcę, który jest inicjatorem komunikowania się i ma do przekazania intencję (zamiar, myśli, uczucia). Kodowanie. Nadawca przekłada informację na ciąg symboli, słów i gestów, bowiem nie można inaczej przekazać informacji do drugiej osoby. Komunikat jest fizyczną formą, w której zakodowana jest informacja (np. mowa, tekst, gesty). Informacja przekazana jest w postaci zachowań werbalnych lub niewerbalnych. Kanał jest środkiem przekazu (np. papier dla listów, telefon, bezpośrednia rozmowa). Często kanał i komunikat są nierozłączne. Odbiorca to osoba, której zmysły odbierają i analizują komunikat nadawcy. Dekodowanie to proces, w którym Odbiorca interpretuje komunikat, jakie intencje Odbiorca przypisuje Nadawcy zależy od tego jak rozumie przekazaną mu informację Skuteczna komunikacja zachodzi tylko wtedy, gdy odbiorca rozumie informację w sposób zamierzony przez nadawcę. Zakłócenia to czynniki, które przeszkadzają w skutecznej komunikacji i mogą być związane z osobą Nadawcy, Odbiorcy lub z otoczeniem. Większość zakłóceń powstaje na etapie kodowania i dekodowania. Informacja zwrotna od Odbiorcy do Nadawcy dopełnia komunikowanie się. W informacji zwrotnej Odbiorca wyraża swoje zrozumienie i reakcję na przekaz Nadawcy. Informacja zwrotna pozwala przezwyciężyć zakłócenia, które mogły zniekształcić treść komunikatu. Za efektywność komunikowania się odpowiedzialne są wszystkie strony procesu. Badania wykazują, że ok. 50% czasu przeznaczonego na komunikowanie się zajmuje słuchanie. Praktycznie zaraz po zakończeniu rozmowy, pamiętamy jedynie około połowę tego co usłyszeliśmy, a po ośmiu godzinach pamiętamy tylko jedną czwartą. Jeżeli chodzi o skuteczność komunikacji to badania wykazały, że ludzie zapamiętują 20% tego, co usłyszeli, 30 % tego, co zobaczyli, 50% tego, co jednocześnie widzieli i słyszeli, 70% tego, co sami mówią i aż 90% tego co sami robią. Umiejętność dobrego słuchania polega na:  skupieniu się na rozmówcy i podążaniu za tokiem jego wywodu  wyrażaniu zainteresowania przez zwrócenie się w stronę mówiącego (postawa ciała)  utrzymywaniu kontaktu wzrokowego  udzielaniu na bieżąco informacji zwrotnej poprzez świadome sygnały komunikacji niewerbalnej np. ruchy potakujące głową , mimikę twarzy  Zadawaniu pytań w celu rozproszenia naszych wątpliwości, uzyskania dodatkowych wyjaśnień Dobremu porozumieniu się służy technika parafrazy, dzięki której uzyskujemy potwierdzenie, że dobrze rozumiemy komunikat rozmówcy. Polega ona na wyrażaniu za pomocą innych słów tego co powiedział partner. Nadawca ma możliwość sprostowania i dodatkowego wyjaśnienia. Prawidłowe odebranie treści dowolnego komunikatu wymaga znajomości użytego kodu, a to zależy od kompetencji językowej odbiorcy. Ponadto znaczenie wielu pojęć silnie zależy od kontekstu. Najbezpieczniejszą strategią jest używanie zawsze jak najprecyzyjniejszych określeń np. zamiast „Zrób to w wolnej chwili” lepiej powiedzieć „Zrób to w tym tygodniu, nie zaniedbując swojego głównego zajęcia”. Znaczenie takich pojęć jak: „dużo”, mało”, „prędko”, „trudne”, „wzrosło”, większość”, „należycie”, „niezwłocznie” silnie zależy od kontekstu. A oto pojęcia, których sens w małym stopniu zależy od kontekstu: „5%”, „3 lata”, „milion dolarów”, „od godz. 14:30”, „trzy razy dziennie”.

Podstawowy model komunikowania się

Materiały

Naprawa kraju według Skargi i Modrzewskiego Traktat \"O poprawie Rzeczypospolitej\" A.F. Modrzewskiego składa się z pięciu ksiąg. W księdze \"O obyczajach\" mowa jest o senatorze, którego sądy powinny opierać się na uczciwości, rozumie, prawie moralnym i boskim. Poruszony zostaje problem kary za zabójstwo. Modrzewski potępia sytuację, w której szlachcic za zabicie chłopa płaci grzywną, a ...

Kim byli jezuici ? Jezuici (Towarzystwo Jezusowe) - zakon mający przewodzić kontrreformacji ; przejęli w swoje ręce szkolnictwo - preferowali humanistyczny model wykształcenia, bazujący na nauce teologii i filozofii, języka i literatury łacińskiej oraz greckiej, a także retoryki ; Jezuici odrzucali wszystko to, co niechrześcijańskie; później byli uznawani za ludzi...

Struktura "Wesela" Struktura utworu Wesele skupiało uwagę historyków literatury także na swoim kształcie literackim. Jest pod tym względem utworem wyjątkowym na tle dramaturgii okresu Młodej Polski, a nawet na tle twórczości Stanisława Wyspiańskiego. To nie sceny jasełkowe, to nie szopka, w której pojawiają się pary, by po zakończeniu swej „kwestii...

Prasa w życiu społecznym Lektura gazet cieszy się w Niemczech dużą popularnością. Pod względem ilości gazet na 1000 mieszkańców Niemcy plasują się na siódmym miejscu w Europie. 80% obywateli czyta gazetę codziennie, przeciętnie przez 30 min. Na rynku prasowym dominują dzienniki lokalne i regionalne. W dni powszednie ukazuje się 369 gazet z prawie 1580 wydaniami lokaln...

Wpływ systemu totalitarnego na kształtowanie psychiki człowieka Moczarski ukazuje na przykładzie biografii Stroopa jak faszyzm wciąga swą machinę młodego człowieka, eksponuje i rozwija cechy „potrzebne” , a wykorzenia i niszczy wrażliwość i ludzkie uczucia. Psychika Stroopa staje się szufladkowa – z jednej strony jest on ojcem kochającym swoje dzieci, uważa się za dobrego męża, żołnierza. Z...

Światopogląd i dzieła Sępa-Szarzyńskiego oraz Morsztyna Mikołaj Sęp - Szarzyński i Jan Andrzej Morsztyn to twórcy dwóch różnych epok . Mikołaj Sęp-Szarzyński chronologicznie należy do ostatniego pokolenia twórców renesansu , zaś Andrzej Morsztyn przedstawiciel baroku . Jednak w poezji Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego odnaleźć możemy barokową koncepcję świata i człowieka , również poetyka zbliża go do tego...

Co to jest pytanie retoryczne? Pytanie retoryczne - użycie formy pytania nie w celu wyrażenia wątpliwości, ale dla podkreślenia przekonań mówcy, który pytając angażuje mocniej uwagę słuchaczy i apeluje do ich współudziału, niż gdyby wypowiadał zadanie twierdzące. Może też występować w wersji ironicznej. Zaliczana do najbardziej popularnych figur retorycznych.

Krótko o "Zdążyć przed Panem Bogiem" HANNA KRALL „Zdążyć przed Panem Bogiem” Jest to reportaż, którego podstawą jest wywiad z doktorem Markiem Edelmanem, jednym z przywódców powstania w gettcie warszawskim (wybuchło ono 19 kwietnia 1943). Głównym tematem jest powstanie w Gettcie, którym kierował ŻOB, na której czele stał Mordechaj Anielewicz. Poruszana tematyka holo...