Oświecenie we FrancjiOŚWIECENIE WE FRANCJI Encyklopedia i Encyklopedyści Druga połowa XVII i początek XVIII wieku to okres zdecydowanego przewodnictwa Francji, zarówno w dziedzinie kultury i sztuki, jak i przemian społeczno-ideowych. We Francji tworzyli najwięksi racjonaliści, jak Wolter (Voltaire 1694-1778), czyli Franciszek Maria Arouet - mieszczanin paryski, prawnik, poeta, dramaturg, publicysta, powieściopisarz, historyk i filozof. Propagował rozum, tolerancję religijną, postęp i niezależność, zażarcie zwalczał natomiast instytucje feudalne (dwór i Kościół), krytykował również skostniałe obyczaje i przesądy. Z czasem wokół Woltera, a przede wszystkim Denisa Diderota (1713-1784), zebrała się grupa czołowych myślicieli, filozofów i naukowców francuskich. Postanowili oni opracować ogromne dzieło, mające wstrząsnąć posadami świata: Encyklopedię, czyli słownik rozumowany nauk, sztuk i rzemiosł. Encyklopedia była wydawana w latach 1751-1772 (w sumie 28 tomów, nie licząc późniejszych uzupełnień) i okazała się wielkim tryumfem ludzkiego rozumu, symbolem epoki oświecenia, ciosem w zacofanie, zabobon i feudalizm. Jej twórców określa się mianem encyklopedystów. Z encyklopedystami współpracowali: D'Alambert, Monteskiusz, Buffon, Turgot. Związany był z nimi przez pewien czas Jean Jacques Rousseau (1712-1778), lecz wkrótce ich drogi rozeszły się. Rousseau zaczął głosić idee zerwania z wyniszczającą człowieka cywilizacją i postulował powrót do natury. Bowiem tylko to, co pierwotne, było czyste, wolne od degradującego postępu. Zapoczątkował tym samym sentymentalizm, literacki i umysłowy prąd drugiej połowy XVIII stulecia, charakteryzujący się przesadną czułostkowością, wrażliwością, dominacją uczucia nad rozumem.

Oświecenie we Francji

Materiały

"Pieśń filaretów" - problematyka, cechy romantyzmu 4.1 ROMANTYCZNE AKCENTY W „PIEŚNI FILARETÓW” I „ODZIE DO MŁODOŚCI” W 1817r. przy Uniwersytecie w Wilnie założone zostało Towarzystwo Filaretów (organizacja tajna, młodzież ze starszych roczników). Miała za cel samokształcenie. Postulaty społeczne i moralne. Chcieli wyplenić egoizm, zawiść, kłamstwo. Program był nierealn...

Pozostałe organy działające w NATO Komitet Planowania Obrony Komitet Planowania Obrony (DPC) składa się zwyczajowo ze Stałych Przedstawicieli, ale obraduje na szczeblu ministrów obrony co najmniej dwa razy w roku. Zajmuje się większością kwestii dotyczących obrony oraz tematami odnoszącymi się do wspólnego planowania obronnego. Wszystkie państwa członkowskie NATO, z wyjątk...

Związek literatury oświecenia z działalnością Sejmu Czteroletniego Związek literatury oświecenia z działalnością Sejmu Czteroletniego. W okresie Sejmu Czteroletniego intensywnie rozwijała się literatura publicystyczna w związku z mającą być uchwaloną Konstytucją RP, która ma uratować Polskę przed kolejnymi rozbiorami; Publicyści pochodzili głównie ze stronnictwa patriotycznego, toteż propagowal...

Gotyk, barok, klasycyzm Gotyk - styl ten powstał już w połowie XII wieku (kolebką była Francja), osiągając rozkwit w XIII wieku i trwający do końca epoki; styl ten wiążą badacze kultury średniowiecznej z duchem scholastycznym i mistycznym dojrzałego średniowiecza. Jego cechami są min.: lekkość i hieratyczność (monumentalizm, kultowość, patos) konstrukcji, ostre łuki, ...

Badania statystyczne - rodzaje skal Dla potrzeb pomiaru cech stosuje się cztery rodzaje skal : nominalną , porządkową, interwałową i ilorazową . Skala nominalna – skala stosująca wyłącznie opis słowny dla potrzeb identyfikacji jednostki. Np. kobieta i mężczyzna . Nie są możliwe działania arytmetyczne na danych opisanych na skali nominalnej. Skala porządkowa – służą...

Kompozycja pieśni Jana Kochanowskiego Kompozycja Najbardziej niezwykłe jest to, że Kochanowski ustala wzorzec, nie mając w zasadzie poprzedników w polskiej poezji. Prekursorstwo pisarza zaznacza się nie tylko w zakresie gatunku, ale także modelu wiersza – polskiego sylabowca. Wiersz sylabiczny – wiersz realizujący zasady regularnego systemu wersyfikacyjnego zwa...

Dokładna interpretacja utworu "Pan Błyszczyński" Leśmiana \'\'Pan Błyszczyński\'\' Utwór zawiera opis ogrodu pana Błyszczyńskiego.sama zaś fantastyczna postać tytułowa zacytowanego poematunależy do wielkiej rodziny powołanych przez poetę wielkiej rodziny postaci o imionach \'\'znaczących\'\' i będących wyrazem jego słowotwórczej inwencji. Ich imiona akcentują jakąś zasadnniczą cechę, czy funkcję tych...

Mit rajski Temat: Czy mit rajski można traktować jako przykład rozumu i samodzielności człowieka? Adam i Ewa żyli w raju – krainie wiecznej szczęśliwości. Nie mieli żadnych problemów, nie znali bólu ani cierpienia. Nie potrzebowali niczego z zewnątrz. Wszystkiego mieli pod dostatkiem. Pan Bóg oddając ogród w „zarządzanie” Adamowi pow...