Opis stanowiska: kierownik produktu reklamy zewnętrznejKierownik produktu reklamy zewnętrznej Przełożony: Dyrektor ds.. Rozwoju Podwładni:  Kierownicy projektu reklamy zewnętrznej Zastępstwo: Kierownik projektu reklamy zewnętrznej Cel stanowiska: Zapewnienie najwyższej jakości reklamie zewnętrznej i realizacji zgodnie z przyjętymi metodami. Zapewnienie realizacji projektów zgodnie z budżetem i harmonogramem. Zadania codzienne i powtarzalne:  Rozliczanie zgodności realizacji projektów z harmonogramem (codzienna odprawa kierowników poszczególnych projektów)  Rozliczanie swojego działu z realizacji powierzonych zadań przed dyrektorem ds. rozwoju i współpraca z kierownikami produktu (odprawa u dyrektora ds. rozwoju).  Opracowanie założeń wstępnych nowego projektu reklamy zewnętrznej  Dobór zespołów projektowych oraz wyznaczanie ich kierowników.  Wybór najlepszego wariantu projektu do realizacji  Rozliczenie budżetu dla poszczególnych zespołów projektowych.  Rozliczenie harmonogramu poszczególnych zespołów projektowych.  Dokonywanie zamówień na materiały niezbędne do realizacji projektów.  Kontrola zgodności realizacji projektów z przyjętymi założeniami jakościowymi i merytorycznymi. Zadania sporadyczne:  Modernizacji technik wykonywania reklamy zewnętrznej.  Opracowywanie technik oddziaływania na odbiorcę reklamy zewnętrznej. Uprawnienia:  Dokonywanie zakupów związanych z realizacją projektów do 10 000zł miesięcznie bez konieczności odwoływania się do zwierzchnika. Dokumenty wpływające:  Propozycje realizacji projektów (zawierające wstępny harmonogram i kosztorys) od poszczególnych zespołów projektowych.  Raporty Kierowników Projektów dot. realizacji projektów reklamy zewnętrznej.  Sprawozdanie ze spotkań z klientem Dokumenty wychodzące:  Założenia wstępne projektów realizowanych przez poszczególne zespoły projektowe.  Zamówienia na materiały niezbędne do realizacji projektów (materiały biurowe, nowy sprzęt).  Zatwierdzony budżet projektu.  Harmonogramy realizacji projektów.  Zatwierdzona lista płac. Współpraca z innymi stanowiskami:  Kierownicy produktu – w zakresie integracji realizacji kompleksowych kampanii reklamowych.  Kierownik. Produkcji – współpraca w zakresie ustalania technicznych możliwości wykonywania produktów.  Kierownicy projektów reklamy zewnętrznej – współpraca w zakresie realizacji projektów.  Dyrektor ds. Rozwoju – w zakresie doskonalenia technik realizacji reklamy zewnętrznej oraz współpracy przy tworzeniu dużych kampanii reklamowych.  Księgowa płac– zatwierdzanie list płac (przez Kierownika produktu reklamy zewnętrznej).  Specjalista ds. personalnych – współpraca w zakresie doboru kadry. Kryteria oceny:  Sprawność realizacji projektów (zgodne z budżetem i harmonogramem), jakość oferowanych wyrażona wysoką pozycją na rynku reklamy zewnętrznej. Wymogi co do obsady:  Wykształcenie wyższe z dziedziny socjologii lub psychologii  Znajomość zagadnień związanych z reklamą, zewnętrzną  Doświadczenie w kierowaniu projektami  Chęć ciągłego zdobywania wiedzy.

Opis stanowiska: kierownik produktu reklamy zewnętrznej

Materiały

Czego może nauczyć się współczesny człowiek od mitologicznych bogów? Czego może od mitologicznych bogów i herosów nauczyć się współczesny człowiek? Starożytnych bogów i herosów poznaliśmy dzięki \"Mitologii\" Jana Parandowskiego. Mitologia to zbiór mitów, natomiast mit to opowieść o bogach i bohaterach, o wierzeniach, obyczajach i tradycjach starożytnych ludzi. Tematem mitów jest powstanie świata i ludzi,...

Instytucje społeczne - definicja Instytucje grupowe (społeczne) – zespoły ról i stanowisk ustanawiane publicznie, a dążące do realizacji celów. Instytucje grupowe przez podział zadań na członków grupy (personel) i w sposób trwały stoją na straży wykonania – skłaniają jednostki do wykonywania ról przez kary i nagrody. Zapewniają pewną wewnętrzną spójność grup i zapew...

Motyw narcyza w literaturze Narcyz Narcyz - W mitologii greckiej syn boga rzeki Kefisos i nimfy Liriope. Piękny młodzieniec wzgardził miłością nimfy Echo, za co został przez Afrodytę ukarany nie dającą się spełnić miłością do samego siebie. Gdy Narcyz pił wodę ze źródła, zobaczył tam własne odbicie i zakochał się w nim. Umarł z tęsknoty za nieosiągalnym przedmiotem swojej...

Pamięć zbrodni i pamięć zwycięstwa w "Zdążyć przed Panem Bogiem" Pamięć zbrodni i pamięć zwycięstwa A więc już wtedy Edelman nie przystawał do heroicznych wzorców, nie nadawał się na bohatera, nie mieścił się w kanonach legendy. Jest zasadnicza różnica między relacją uczestnika bitwy pod Monte Cassino, Wańkowicza, a relacją uczestnika powstania w gettcie, Edelmana. Wańkowicz celowo pomija wszystko, ...

Dialog z Bogiem w utworach literatury polskiej Początki litereatury polskiej i pierwsze strofy skierowane do Boga - \"Bogurodzica\". Utwory Jana Kochanowskiego: postawa zupełnego podporządkowania i akceptacji Boga w pieśni \"Czego chcesz od nas Panie\", \"Treny\" - zmiana nastawienia z zachwytu na rezygnację. Mała Improwizacja Gustawa - jeden z najpiękniejszych dialogów z Bogiem ...

"Kandyd" jako opowiastka filozoficzna \"Kandyd\" jest jedną z najgłośniejszych powiastek filozoficznych Woltera, wydaną w 1759 roku. Opowiastka filozoficzna to taka, w której autor ustosunkowuje się do pewnych filozofii. Ten utwór wymierzony jest w optymistyczny nurt filozofii oświecenia. Kandyd ( z fr. candid - uczciwy, poczciwy ) i jego mistrz Pangloss są zwolennikami tej filozofi...

Elementy kontraktu ELEMENTY KONTRAKTU Elementy kontraktu dzielimy na trzy grupy: • Formalno – porządkowe • Podstawowe • Uzupełniające Elementy formalno – porządkowe: • Data i miejsce zawarcia kontraktu • Nazwa i adresy stron • Numer kontraktu • Podpisy upoważnionych stron Elementy podsta...

Podsumowanie identyfikacji ryzyka PODSUMOWANIE Mimo dostępnych procedur, opisanych w wielu opracowaniach, zarządzanie ryzykiem nie jest wcale łatwe. Wymaga ono dodatkowo wysokiej kultury zespołu projektowego, dobrych relacji z klientem i inwestorem, dużej wyobraźni i twórczego, adaptacyjnego podejścia do niepewnej przyszłości. Praktyka ujawnia jednak, że w wielu projektach ry...