Opis stanowiska: dyrektor ds. produkcjiDyrektor ds. produkcji Przełożony: Dyrektor generalny Podwładni:  Operatorzy DTP,  Operatorzy kamer,  Operatorzy dźwięku TV i Radia,  Operatorzy oświetlenia,  Specjalista ds. analizy badań marketingowych Zastępstwo: Dyrektor ds. rozwoju Cel stanowiska: Potrzebna jest osoba, która będzie nadzorować i koordynować proces produkcji. Zadania codzienne i powtarzalne:  Planowanie produkcji wykresami Ghanta  Realizacja planów produkcji (wydawanie poleceń podwładnym)  Ewidencja produkcji przy pomocy wykresów Ghanta  Przegląd prasy  Przegląd korespondencji  Odpowiadanie na korespondencję  Ustalanie priorytetów w realizacji produkcji  Planowanie zakupów materiałowych (czyli: kasety video, magnetofonowe, papier biurowy, przybory do pisania, kamery, specjalistyczne komputery do obróbki dźwięku i video przyrządy oświetleniowe, modelki, statyści itp.) za pomocą specjalnego programu komputerowego  Ocena i wybór ofert na dostawy materiałowe  Zamawianie materiałów przez telefon, faks, internet, osobę upoważnioną  Potwierdzenie faktur na dostawy materiałowe  Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy poprzez przestrzeganie przepisów BHP i okresowe szkolenia BHP  Zakup licencji i nowych technologii  Zlecanie wyjazdów służbowych  Szkolenie obligatoryjne pracowników Zadania sporadyczne:  Wstrzymywanie produkcji  Zatrudnianie i zwalnianie pracowników  Ustalanie płac, nagród, premii  Udzielanie urlopów  Udzielanie kar i wyróżnień  Zawieranie umów z osobami fizycznymi i podmiotami gospodarczymi do wysokości określonej przez dyrekcję  Wydawanie upoważnień do podpisywania dokumentów obrotu materiałowego Uprawnienia:  Osoba na tym stanowisku będzie mogła podpisywać faktury, odbierać zamówienia, zlecać pracę na zewnątrz firmy do kwoty 100.000 PLN.  Zatrudniać pracowników w swoim dziale na wszelki rodzaj umowy ( o pracę, umowa-zlecenia, o dzieło itp.)  Prezentować interesy firmy na zewnątrz we wszelkich urzędach państwowych, sądach Dokumenty wpływające:  zlecenie produkcji od dyr. ds. Rozwoju;  szczegóły dotyczące produktu od dyr. ds. Rozwoju;  faktury z zewnątrz za kupno, wynajem materiałów;  protokoły z przebiegu i zakończenia produkcji;  Zamówienia na materiały niezbędne do realizacji projektów (materiały biurowe, nowy sprzęt itp.).  zatwierdzony harmonogram i kosztorys realizacji reklamy; Dokumenty wychodzące:  protokoły sprawozdawcze z działalności działu;  zamówienia do drukarni, naświetlarni itp.;  rozliczenia kosztów do Działu administracji; Współpraca z innymi stanowiskami:  W sprawach produkcji konsultacje i uzgodnienia z dyr. Handlowym, dyr. Administracji, kier. Regionalnym;  W sprawach personalnych konsultacje i uzgodnienia ze spec. ds. personalnych;  Dyrektor ds. rozwoju – współpraca w zakresie ustalania technicznych możliwości wykonywania produktów, uzgadniania zakupu licencji i nowych technologii, wprowadzania systemów poprawy jakości produktów, uruchamiania nowych produktów.  Kierownik. Produktu reklamy zewnętrznej– współpraca w zakresie ustalania technicznych możliwości wykonywania produktów. Kryteria oceny:  terminy realizacji produktów,  jakość produktów,  organizacja pracy podwładnych. Wymogi co do obsady:  Cechy przywódcze,  autorytet wśród podwładnych,

Opis stanowiska: dyrektor ds. produkcji

Materiały

Proces badawczy w marketingu PROBLEM BADAWCZY To każda bariera, która utrudnia przedsiębiorstwu realizacje jego celów marketingowych. Występują dwa sposoby definiowania problemu badawczego: • orientowanie problemu na decyzje • orientowanie problemu na fakt ORIENTACJA PROBLEMU NA DECYZJE Polega na takim ustaleniu celu badania, aby po jego przeprowadzen...

Wspomnienia Mickiewicza z pobytu w Rosji w Dziadach Wiersze z \"Ustępu\" III części \"Dziadów\" zawierają wspomnienia poety z pobytu w Rosji. Mickiewicz opisuje tu pejzaż rosyjski, wygląd stolicy cesarstwa. Chłoszcze satyrą despotyczne rządy i bierność społeczeństwa, a jednocześnie mówi o wartości moralnej ludu rosyjskiego. W wierszu o mistyku Olszewskim zapowiada wybuch rewolucji przeciwko carsk...

Postawa buntu wobec rzeczywistości Literatura wyrasta z przeżyć i dążeń człowieka, opisuje jego działania, reakcje, postawy wobec rzeczywistości. Człowiek bywa aktywny, mocny, formułujący swój świat, ale bywa też potulny, biernie poddający się naciskom otoczenia. Chociaż w naturze ludzkiej leży bunt, to na czynny opór stać nieliczne jednostki. Pierwowzorem buntownika jest Promete...

Krótka interpretacja "Przedśpiew" “Przedśpiew” Mowa o artyście (czciciel gwiazd i mądrości, wyznawca snów i piękna, entuzjazm dla sztuki i natury). Sztuka rodzi się z miłości. Twórca doświadcza wszystkich trosk ludzkich, ale sztuka wyraża tylko piękno świata. Sztuka boska, odmienna od życia. Treść to sens, mądrość, piękno. Nie będzie opisywać życia, ale afirmować ...

Budowa geologiczna Afryki Budowa geologiczna Niemal w całości Afryka stanowi platformę prekambryjską, zw. platformą afryk., której podłoże jest zbud. z prekambryjskich skał metamorficznych i magmowych (głębinowych i wylewnych) sfałdowanych, a następnie zdenudowanych. Na podłożu spoczywa pokrywa platformowa składająca się z osadów kambryjsko-plejstoceńskich, o grub. od k...

"Pieśń filaretów" - problematyka, cechy romantyzmu 4.1 ROMANTYCZNE AKCENTY W „PIEŚNI FILARETÓW” I „ODZIE DO MŁODOŚCI” W 1817r. przy Uniwersytecie w Wilnie założone zostało Towarzystwo Filaretów (organizacja tajna, młodzież ze starszych roczników). Miała za cel samokształcenie. Postulaty społeczne i moralne. Chcieli wyplenić egoizm, zawiść, kłamstwo. Program był nierealn...

Warunki pracy w ustroju kapitalistycznym w "Zmierzchu" 3) Warunki pracy w początkach kapitalizmu. W „Zmierzchu” warunki pracy pokazane są poprzez wysiłek Gibałów, harują od świtu do nocy. Przyroda kładzie się spać, oni nie, gdyż dla nich koniec wysiłku wyznacza palik, a nie noc. Oni podlegają prawom wyzysku, a nie prawom przyrody. Wysiłek Gibałów podkreśla naturalistyczny opis. Oblepia ...

Jak kształtuje się cenę? Najważniejszymi podstawami kształtowania cen są: • koszty produkcji • relacja popytu i podaży • cena zagraniczna towaru • cena substytutów • wartość dzieła artystycznego • wartość numizmatyczna • preferencje społeczne państwa Z założenia w gospodarce rynkowej jedyna podstawą kształtowania cen p...