Operacje bankowe i usługo oferowane przez bankNa rynku finansowym, podobnie jak na innych rynkach, są oferowane różnorodne produkty. Produkt w ujęciu ogólnym najczęściej definiowany jest jako rzecz materialne, usługa bądź czynność zaspokajająca jakiekolwiek potrzeby lub pragnienia nabywców. Określenie produkt bankowy jest potoczną nazwą używaną w praktyce, oznaczającą różne operacje bankowe i usługi oferowane przez bank. Tradycyjnie czynności bankowe dzieli się na trzy, a ostatnio cztery grupy: 1. operacje bierne lub pasywne (depozytowe), 2. operacje czynne lub aktywne (kredytowe), 3. operacje rozliczeniowe lub pośredniczące (obsługa obrotu płatniczego), 4. inne operacje (różne). Operacje pasywne polegają na pozyskiwaniu środków finansowych od klientów banku. W tym celu bank wykonuje takie czynności bankowe, jak na przykład przyjmowanie depozytów czy emitowanie bankowych papierów wartościowych. Operacje aktywne polegają na wykorzystaniu przez bank zgromadzonych środków finansowych własnych i obcych w celu finansowania potrzeb kredytobiorców lub obciążaniu tych środków ryzykiem wynikającym z udostępniania ich innym podmiotom. Cechą operacji aktywnych jest działanie banku na własny rachunek i ryzyko. Do operacji aktywnych zaliczane są m.in.:  udzielanie kredytów,  udzielanie gwarancji bankowych,  udzielanie poręczeń,  udzielanie pożyczek pieniężnych. Operacje rozliczeniowe polegają na realizacji zleceń płatniczych klientów. W tym celu bank wykonuje takie czynności bankowe, jak przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych. Operacje inne obejmują, dozwolone prawem bankowym czynności bankowe i usługi dla klientów, jak np.:  przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych,  udostępnianie skrytek sejfowych,  świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych. Asortyment i jakość operacji bankowych zależy m.in. od obowiązujących w danym państwie przepisów, regulacji wewnętrznych banku, posiadanych przez bank technologii bankowych oraz kwalifikacji pracowników. Usługi i produkty muszą spełniać ogólne wymogi określone podstawowymi przepisami prawnymi (np. ustawa Prawo bankowe) i wymogi szczegółowe, określone wewnętrznymi przepisami banku (statut, regulaminy, instrukcje, procedury). Zjawiskiem charakterystycznym dla gospodarki rynkowej jest tworzenie przez banki coraz to nowych produktów dostosowanych do zmieniających się potrzeb klientów. Inwencja w tworzeniu nowych produktów i ich szybkie wdrażanie jest jednym z ważnych czynników wpływających na wyniki finansowe banku.

Operacje bankowe i usługo oferowane przez bank

Materiały

Wymowa i wartości artystyczne powieści "Noce i dnie" Temat: Wymowa ideowa i wartości artystyczne \'Nocy i dni\'. \'Noce i dnie\' to jedno z najznakomitszych dzieł prozy polskiej. Mimo, iż od publikacji minęło wiele lat i powieść stała się już pozycją klasyczną, po dziś dzień nie straciła nic na poczytności i zainteresowaniu. \'Noce i dnie\' są powieścią rzeką. Kompozycja tego rodzaju utwo...

Krótkie wprowadzenie do średniowiecza Nazwę średniowiecza (z łac. media tempora - wieki średnie) wprowadzili twórcy renesansowi, dla oznaczenia okresu rozciągającego się pomiędzy antykiem a nowymi czasami odrodzenia. Przyjęta nazwa stanowiła wyraz pogardy w stosunku do poprzedniej epoki, której zarzucano odejście od kultury antycznej i jej zniekształcenie, a także uległość w stosunk...

Toposy z Biblii i z kultury antyku 17. Toposy mające swój rodowód w Biblii i kulturze antyku. Topos- (z gr. szablon, miejsce, wzór) stałe sposoby wyrażania się będące świadectwem ciągłości tradycji w kulturze. Toposy zaczerpnięte z antyku: - syzyfowa praca - stajnia Augiasza - koszula Dejaniry (działanie, które w założeniu miało być dobre, ale przyniosło złe skutki) - herku...

Motywacja osiągnięć - psychologia a) motywacja osiągnięć zakłada współzawodniczenie ze standardem doskonałości (McClelland). Prowadzi do podniesienia lub utrzymania na tak wysokim poziomie jak to możliwe własnych umiejętności we wszystkich działaniach, do których stosuje się wg jednostki standard doskonałości, a więc wykonanie tych zadań może doprowadzić do sukcesu lub niepowodz...

Tematyka Orzeszkowej A,B,C\". Bohaterką opowiadania jest Joanna Lipska, córka nauczyciela mieszkająca w Niemczech. Jej ojciec brał prawdopodobnie udział w powstaniu styczniowym. Sterany kłopotami umarł zostawiając dzieci same. Joanna mieszkała z bratem, którego niewielka pensja musiała wystarczyć dla obojga. Zajmowała się domem, by żyć godnie i czysto. Chcąc być bar...

NATO- zadania sojuszu Głównymi środkami, za pomocą których Sojusz realizuje swoją politykę bezpieczeństwa, są: utrzymanie zdolności wojskowej wystarczającej dla zagwarantowania skutecznej obrony i niedopuszczenia do wybuchu wojny; pełna zdolność reagowania w sytuacjach kryzysowych wpływających na bezpieczeństwo jego członków; aktywne rozwijanie dialogu z innymi ...

Model lokalizacji sieci - model anizotropowy Modele lokalizacji sieci. Model anizotropowy. Przepływy dóbr zachodzą wówczas, gdy spełnione są warunki: 1. gospodarki regionów muszą się uzupełniać – w jednym regionie nadwyżka danego dobra, w drugim jego niedobór, 2. nie ma możliwości pośrednich – brak regionów położonych tak, że mogą tworzyć alternatywną podaż lub popyt, 3. mu...

Sytuacja polityczna w "Małej apokalipsie" Sytuacja polityczna Polska znalazła się pod rządami władzy komunistycznej uległej wobec presji Związku Radzieckiego. W sytuacji wielu niedostatków uderza rozmach świętowania kolejnego zjazdu partii oraz wypełniają¬ca wszystkie programy telewizji bezustanna transmisja z uroczysto¬ści. Ulicami ciągną pochody z odpowiednimi transpar...