Ogólne zasady marketinguZASADY MARKETINGU • Zasada celowego wyboru i kształtowania rynku przedsiębiorstwa • Zasada badania rynku • Zasada zintegrowanego oddziaływania na rynek (marketing-mix) • Zasada planowania działań rynkowych • Zasada kontroli skuteczności działań marketingowych MARKETING-MIX Jest to koncepcja McCarthy'ego tzw. "Four Ps" (kompozycja instrumentów marketingowych): produkt, cena, miejsce (sprzedaży) i promocja. Marketing-mix jest kompozycją o hierarchicznej strukturze, złożoną z czterech podkompozycji: • podkompozycji produktu (podstawowe właściwości produktów i ich odmian asortymentowych tworzących daną kompozycję oraz marka, opakowanie, usługi związane z produktem itp.) • podkompozycji ceny (cena podstawowa, rabaty, warunki płatności, kredyt itp.) • podkompozycji dystrybucji (układ kanałów dystrybucji i rozwiązania logistyczne) • podkompozycji promocji (sprzedaż osobista, reklama, środki aktywizacji sprzedaży, instrumenty z zakresu public relations) Pozwala ustalić właściwe relacje pomiędzy poszczególnymi instrumentami i działaniami marketingowymi w obrębie konkretnego rynku docelowego, a tym samym zapobiega naturalnemu dążeniu do autonomizacji celów i działań osób, którym powierza się wąsko wyspecjalizowane instrumenty oddziaływania na rynek. ZASADA CELOWEGO WYBORU I KSZTAŁTOWANIA RYNKU PRZEDSIĘBIORSTWA Wybór i zdefiniowanie rynku z którym wiąże się nadzieje na odniesienie sukcesu (wybór tzw. rynku docelowego) stanowi decyzję strategiczną firmy, obliczoną wiele lat naprzód. Decyzję tą podejmuje się w oparciu o staranne rozpoznanie m.in. rynkowych szans (okazji), zagrożeń oraz możliwości przedsiębiorstwa. Zadaniem marketingu jest m.in. zastosowanie najwłaściwszej w konkretnej sytuacji strategii wejścia na istniejący już rynek (pozyskania klientów) lub wykreowanie zupełnie nowego rynku (nowych potrzeb), a następnie takie oddziaływanie na rynek, aby stał się on względnie trwałym i wydajnym źródłem dochodów przedsiębiorstwa.

Ogólne zasady marketingu

Materiały

Analiza konkurencji Analiza konkurencji Niniejszy paragraf zostanie poświęcony omówieniu w skrócie rynku reklamy w Polsce. Celem jest przybliżenie potencjału i możliwości rozwoju agencji reklamowych oraz przedstawienie specyfiki tej branży. Będzie to pomocne przy dalszych rozważaniach dotyczących funkcjonowania agencji i omawianiu poszczególnych stanowisk pracy....

Uprawy: pszenica ZBOŻA: • PSZENICA: jest to najważniejsze zboże, zajmuje ok. 37%pow. przeznaczonej pod uprwawę wszystkich zbóż, dostarcza 20%produkcji zbóż, rośnie w klimacie um. ciepłym i podzwrotnikowym, wymaga żyznych gleb (czarnoziemy, brunatne), nie znosi dużych opadów, ale lubi wilgoć, w okresie dojrzewania potrzebuje dużo słońca. - Pszenica jara &...

Akcje - wyjaśnienie, podział Akcja jest papierem wartościowym potwierdzającym własność do części majątku firmy, która je wyemitowała. Przynosi ona dochód zmienny składający się z dwóch elementów: 1. bieżącego kursu waloru, 2. wysokości wypłaconej dywidendy. W zależności od oznaczenia akcjonariusza, wyróżnia się akcje:  imienne (zbywalność ograniczona), ...

Konflikt racji osobistych i społecznych w sumieniu bohatera literackiego 6. Konflikt racji osobistych i społecznych w sumieniu bohatera literackiego na podstawie wybranych utworów. Tworząc literaturę pisarze mają przede wszystkim na uwadze czytelników, odbiorców swojej twórczości. Przemawiają do współczesnych im, do rodaków, do ludzi żyjących w tej samej epoce i zbiorowości, ale również tworzą z myślą o następnyc...

"Kordian" jako dojrzały dramat o niedojrzałym bohaterze 58. Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że \"Kordian\" jest dojrzałym dramatem o niedojrzałym bohaterze? \"Kordian\" został napisany przez Juliusza Słowackiego w 1833r. (czyli w rok po ukazaniu się \"Dziadów\" A. Mickiewicza), zaś wydany był bezimiennie w roku następnym. Istnieją fakty przemawiające za polemicznym charakterem tego dramatu w ...

Heroiczna postawa w walce o zachowanie człowieczeństwa w"Dżumie" Heroiczna postawa w walce o zachowanie człowieczeństwa Przedstawiona w powieści epidemia dżumy w Oranie jest okazją do prezentacji różnych postaw wobec zła. Ludzie zazwyczaj buntują się przeciwko jego przejawom, nie chcą cierpieć ani biernie znosić przykrości. Ów bunt może przybierać różne formy: aktywnego przeciwdziałania negatywnym zjawi...

Krótka analiza "Rzygające posągi" Bruna Jasieńskiego Bruno Jasieński \"Rzygające posągi\". Autor z dystansem traktuje rzeczywistość. Kreśli tu obraz beztroskiej zabawy, odchodzi od tradycyjnej roli poezji, narzucając jej kpiarskie podejście do czytelnika. Wiersz jest właśnie kpiną z odbiorcy, żartem z jego zainteresowania poezją. Nie ma już tradycyjnego znaczenia, naigrywa się z rzeczywistości...

Idee Platona i Arystotelesa - socjologia Platon (427-347 p.n.e.) Dla Platona było istotne jaka jest relacja między jednostką a cała zbiorowością, całym społeczeństwem. Jest autorem dzieła „Państwo\". Idee platońskie:  równości prawa (wszyscy ludzie bez względu na status majątkowy mają te same prawa; tylko jednakowy stosunek wszystkich jednostek, ludzi w s...