Odziaływanie NBP na banki komercyjneInstrumenty ekonomicznego oddziaływania NBP na banki komercyjne I. Refinansowanie banków Refinansowanie banków operacyjnych polega na udzielaniu przez NBP następujących kredytów: a. refinansowego b. redyskontowego c. lombardowego Charakterystyka kredytu refinansowego: a. jest udzielany bankom posiadającym zdolność kredytową oraz tym, w których został ustanowiony zarząd komisaryczny b. kredyt jest udzielany na podstawie umowy określającej: • wysokość kredytu • oprocentowanie i prowizję • termin spłaty • prawne zabezpieczenie spłaty kredytu Charakterystyka kredytu redyskontowego a. polega na wykupie weksli zdyskontowanych przez banki operacyjne b. zdyskontowane weksle muszą spełniać wszystkie wymogi prawa wekslowego c. decyzję o przyjęciu weksli do redyskonta podejmuje dyrektor oddziału NBP lub osoba do tego upoważniona Charakterystyka kredytu lombardowego a. jest udzielany pod zastaw pap. wart. emitowanych przez: • skarb państwa • NBP • banki o wysokich kapitałach własnych a. wysokość kapitału jest niższa niż wartość nominalna pap. wart. będących przedmiotem zastawu i waha się w granicach 75% do 90% tej wartości. b. kredyt jest udzielany na okres do 12 miesięcy I. Operacje rynku otwartego Operacje otwartego rynku polegają na zakupie i sprzedaży papierów wartościowych dopuszczonych przez NBP do tych operacji Podstawowymi instrumentami rynku otwartego są: a. bony pieniężne NBP b. bony skarbowe Charakterystyka bonów pieniężnych a. są to krótkoterminowe papierów wartościowych z terminem wykupu 28,91,128 dni b. są oferowane krajowym osobom fizycznym i prawnym c. są sprzedawane na przetargach w centrali NBP d. są oferowane w 3 nominałach 10.000, 100.000, 1.000.000 zł Charakterystyka bonów skarbowych a. są instrumentami zaciągania krótkoterminowych pożyczek na rynku pieniężnym na finansowanie deficytu budżetowego przez Ministra Finansów b. są emitowane na:4,8,26,52 tygodnie c. nabywcami mogą być krajowe osoby fizyczne i prawne. d. Są emitowane w 3 nominałach: 10.000, 100.000, 1.000.000 zł I. Rezerwy obowiązkowe NBP gromadzi rezerwy obowiązkowe banków komercyjnych w celu: a. oddziaływania na wielkość podaży pieniądza odpowiednio do zmian w gospodarce b. tworzenia rezerwy płynności banków operacyjnych c. przejęcia części zysków banków operacyjnych Rezerwy obowiązkowe są odprowadzane na rachunek w NBP Stopy rezerw obowiązkowych a. 17% dla depozytów płatnych na każde żądanie i z terminem krótszym niż 3 miesiące b. 9% dla depozytów 3 miesięcznych i dłuższych c. 2% dla depozytów walutowych I. Środki kontroli kredytów a. stopa procentowa b. zalecenia dotyczy procedury kredytowej np. zakresu dokumentacji kredytowej, oceny zdolności kredytowej c. pułapy (limity) kredytowe

Odziaływanie NBP na banki komercyjne

Materiały

Poezja Konopnickiej w pozytywiźmie Konopnicka: Rolę poety pojmowała jako rzecznika narodu (tak jak w Romantyźmie był on przywódcą). Utwory nowelistyczne mają wysoką wartość artystyczną, a jeśli chodzi o wiersze to są one dzisiaj oceniane różnie. Konopnicka uprawiała wszystkie rodzaje liryki, pisała: wiersze miłosne, patriotyczne, społeczne, filozoficzne. Szczególnie popul...

Jak wygląda przyszłość CEFTA? Przyszłość CEFTA Przyszłość CEFTA zależy od tego, kiedy i na jakich warunkach pierwsze kraje w procesie transformacji wejdą do Unii Europejskiej, czy utrzyma się zainteresowanie członkostwem w CEFTA w krajach trzecich, a także czy CEFTA będzie w stanie się zreformować, zmieniając zasady liberalizacji. Dziś nie można jeszcze jednoznacznie odpow...

Socjotechnika zarządzania - definicja, zasady socjotechniczne Socjotechnika zarządzania – (w socjologii pracy) zmierza do tego aby usprawnić, w sposób ra-cjonalny wykorzystać energię ludzką jaka tkwi w zakładzie pracy – „Kompetentna zaradność”. Zasady socjotechniczne w zakładzie pracy: 1. Przewaga nagród nad karami. Stosowanie kary jako głównego środka oddziaływania na pracown...

Historia etyki biznesu ZARYS HISTORYCZNY ETYKI BIZNESU. Z pewną dozą przesady moż¬na powiedzieć, że problematyka ta ma tak długą historię, jak cywilizacja ludzka, podział pracy. Etyka biznesu nie była wszakże w historii wyodrębniana - była w niej wtopiona w problematykę etyki społecznej - życia gospodarczego, pracy i sprawie¬dliwości. Szerzej rzecz ujmując,...

Definicja publiczności i jej rola publiczność – to zbiór wyodrębniony za podstawie wspólnych zainteresowań - publiczność zebrana – to zbiór zgromadzonych w jednym miejscu, wspólnie zainteresowanych jakimś wydarzeniem występuje ona w dwóch postaciach: a) zbiegowisko – to publiczność zebrana w sposób spontaniczny, przypadkowy, impulsem jest wydarzenie...

Weksle inwestycyjno-terminowe Komercyjne weksle inwestycyjno-terminowe (KWIT) Na rynku pieniężnym istotną rolę spełniają komercyjne weksle inwestycyjno-terminowe (KWIT). Weksle te są swoistą formą weksla finansowego, wykorzystywanego przez wystawców (przedsiębiorstwa) w celu pozyskania bezpośrednio na rynku pieniężnym większych, krótkoterminowych pożyczek, od różnych...

Co to jest prawo do udziału w życiu kulturalnym PRAWO DO UDZIAŁU W ŻYCIU KULTURALNYM Deklaracja Uniwersalna (art. 27), Pakt Ekonomiczny (art.. 15) Deklaracja formułuje prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym społeczeństwa, do korzystania ze sztuki, do uczestniczenia w postępie nauki i korzystania z jego dobrodziejstw. Ponadto formułuje prawo każdego człowieka do ochrony m...

Nurty poetyckie w poezji Staffa - w M³odej Polsce - dekadentyzm (koniec epoki, przekonanie o nieuchronnej klêsce, katastrofie spowodowanej rozwojem cywilizacji, zwi¹zanym z tym upadkiem wartoœci, poczuciem zagro¿enia); Staff mówi o s³aboœci i upadku cz³owieka, poczuciu bezsilnoœci, znu¿enia, niepokoju i lêku przed ¿yc...