Odziaływanie NBP na banki komercyjneInstrumenty ekonomicznego oddziaływania NBP na banki komercyjne I. Refinansowanie banków Refinansowanie banków operacyjnych polega na udzielaniu przez NBP następujących kredytów: a. refinansowego b. redyskontowego c. lombardowego Charakterystyka kredytu refinansowego: a. jest udzielany bankom posiadającym zdolność kredytową oraz tym, w których został ustanowiony zarząd komisaryczny b. kredyt jest udzielany na podstawie umowy określającej: • wysokość kredytu • oprocentowanie i prowizję • termin spłaty • prawne zabezpieczenie spłaty kredytu Charakterystyka kredytu redyskontowego a. polega na wykupie weksli zdyskontowanych przez banki operacyjne b. zdyskontowane weksle muszą spełniać wszystkie wymogi prawa wekslowego c. decyzję o przyjęciu weksli do redyskonta podejmuje dyrektor oddziału NBP lub osoba do tego upoważniona Charakterystyka kredytu lombardowego a. jest udzielany pod zastaw pap. wart. emitowanych przez: • skarb państwa • NBP • banki o wysokich kapitałach własnych a. wysokość kapitału jest niższa niż wartość nominalna pap. wart. będących przedmiotem zastawu i waha się w granicach 75% do 90% tej wartości. b. kredyt jest udzielany na okres do 12 miesięcy I. Operacje rynku otwartego Operacje otwartego rynku polegają na zakupie i sprzedaży papierów wartościowych dopuszczonych przez NBP do tych operacji Podstawowymi instrumentami rynku otwartego są: a. bony pieniężne NBP b. bony skarbowe Charakterystyka bonów pieniężnych a. są to krótkoterminowe papierów wartościowych z terminem wykupu 28,91,128 dni b. są oferowane krajowym osobom fizycznym i prawnym c. są sprzedawane na przetargach w centrali NBP d. są oferowane w 3 nominałach 10.000, 100.000, 1.000.000 zł Charakterystyka bonów skarbowych a. są instrumentami zaciągania krótkoterminowych pożyczek na rynku pieniężnym na finansowanie deficytu budżetowego przez Ministra Finansów b. są emitowane na:4,8,26,52 tygodnie c. nabywcami mogą być krajowe osoby fizyczne i prawne. d. Są emitowane w 3 nominałach: 10.000, 100.000, 1.000.000 zł I. Rezerwy obowiązkowe NBP gromadzi rezerwy obowiązkowe banków komercyjnych w celu: a. oddziaływania na wielkość podaży pieniądza odpowiednio do zmian w gospodarce b. tworzenia rezerwy płynności banków operacyjnych c. przejęcia części zysków banków operacyjnych Rezerwy obowiązkowe są odprowadzane na rachunek w NBP Stopy rezerw obowiązkowych a. 17% dla depozytów płatnych na każde żądanie i z terminem krótszym niż 3 miesiące b. 9% dla depozytów 3 miesięcznych i dłuższych c. 2% dla depozytów walutowych I. Środki kontroli kredytów a. stopa procentowa b. zalecenia dotyczy procedury kredytowej np. zakresu dokumentacji kredytowej, oceny zdolności kredytowej c. pułapy (limity) kredytowe

Odziaływanie NBP na banki komercyjne

Materiały

Człowiek w utworach Borowskiego Borowski: Borowski przedstawia świat zlagrowany. Łagier (ros.) czy lager (niem.) - obóz - niby ten sam świat zagłady a jednak inny. Można dyskutować o wahaniach ideowych Tadeusza Borowskiego, lecz nie da się zaprzeczyć wartości utworów takich jak cykl „Pożegnanie z Marią\", lub „Kamienny świat\" - jest to doskonała rekonstrukcja obo...

Najwyższe autorytety moralne pana Cogito - Hektor i Roland Hektor i Roland - najwyższe autorytety moralne pana Cogito. Czy twoje także? Do zbioru wierszy „Pan Cogito” Zbigniew Herbert wprowadził fikcyjną postać lirycznego bohatera, któremu nadał znaczące miano. Wyraz „cogito” znaczy: myślę i pochodzi ze słynnego powiedzenia filozofa Kartezjusza: „Cogito, ergo sum” ...

Werter i Giaur - podobieństwa i różnice Romantyzm to epoka, która nad wszystko eksponuje uczuciowość oraz tragizm postaci. Są to cechy, które charakteryzują Wertera i Giaura, dwóch bohaterów romantycznych, którzy choć diametralnie różnią się od siebie, postępują zgodnie z zasadami romantyzmu. Werter ukazuje nam się jako człowiek egzaltowany i wrażliwy, a przy tym niesłychanie prostol...

"Pamiętnik z powstania warszawskiego" - o czym jest \"Pamiętnik z powstania warszawskiego\" to bodaj jedyna książka o tym wydarzeniu napisana przez cywila, nie biorącego bezpośrednio udziału w walkach partyzanckich na terenie miasta. Na tym polega szczególność tego dzieła i odpowiedzialność autora. Musiał on ukazać \"najprawdziwszą prawdę\" po to, by nie zostać posądzonym o degradowanie heroiczne...

Człowiek złagrowany i zlagrowany. Obraz życia przed okupacją podczas II wojny światowej Obraz życia pod okupacją podczas II wojny światowej. Człowiek złagrowany i zlagrowany. Mianem „człowieka zlagrowanego” określamy człowieka, który zmuszony był żyć w hitlerowskich obozach koncentracyjnych - Bohater prozy Tadeusza Borowskiego. Samo pojęcie pochodzi od niemieckiego słowa „lager”, oznaczającego właśnie o...

Globalizacja - definicja GLOBALIZACJA – jest to historyczny proces wzrastającej integracji gospodarki światowej, sterowanej przez strategiczne działania państw i wielonarodowych korporacji. Istotą tego jest przenikanie się układów lokalnych przez układy sterowane przez korporacje międzynarodowe. Obecnie pojęcie przemysłu zatraciło swoje pierwotne znaczenie, ...

Radość życia w poezji Horacego Horacy to poeta rzymski; żył od 65 do 8r.p.n.e. Syn wyzwolonego niewolnika, wysoko wykształcony. Pisał liryki zwane carmina, czyli pieśń. Później te utwory określono jako ody. Oda - gatunek liryki, uroczysty, patetyczny utwór opiewający doniosłe wydarzenie, wybitną postać, wielkie idee. „O co prosi poeta Apollina?” Nie zależy po...

Dwa światy w "Odzie do młodości" Prezentacja dwóch światów: 1. zastanego gnuśny, nie dążą do nowości, nie kierują się uczuciami, są egoistyczni, nie dbanie o szczęście ogółu, świat martwy, ludzie bez uczuć i duszy, krępujący świat 2. powstającego dopiero świat dla młodych ludzi, musimy się jednoczyć, szczęśliwa młodość, świat lepszy, nieograniczona swoboda, ludzie otwarci...