Ocena walorów środowiska - 4 metody4 metody wybranej oceny walorów środowiska: 1. geobotaniczna, 2. bonitacyjna, 3. badania sprawności środowiska, 4. przetwarzanie informacji geograficznych. Geobotaniczna – metoda wykorzystuje zachowania roślin i ich reakcje na zmianę warunków w środowisku, a w szczególnych przypadkach do określenia zasobów jakie są w środowisku. Stosowana w odmianie analitycznej: do badania małych powierzchni. Syntetyczna- w skali kraju lub większego regionu. Mapę potencjalnej roślinności z mapą rzeczywistą. Tę metodę geobotaniczną można stosować do oceny zanieczyszczeń, jego stanu, zagrożenia, dla celów rekreacji, wypoczynku. Bonitacyjna – jest czasami zwana metoda punktową, prowadzi do ustalenia pewnej skali szeregu bonitacyjnego, który składa się z pewnych klas o określonej wielkości. Tylko I klasa jest najlepsza, II gorsza od I, ale lepsza od III. Musimy wybrać pewne cechy środowiska. Należy wybrać CEL np. ocena walorów środowiska i zasobów dla potrzeb turystycznych. To będą cele, które odpowiedzą na pytanie: czy dany obszar odpowiada naszym zadaniom. Ta metoda spełnia swoje zadanie, gdy mamy do wyboru kilka rejonów. Jest stosowana: w turystyce, dla celów rolnictwa, leśnictwa. Metoda badań sprawności środowiska Potencjał wniesiony jest działalnością człowieka, bardzo pozytywnie wspomaga potencjał naturalny. Metody podniesienia sprawności środowiska poprzez: 1. zwiększenie potencjału, 2. zmniejszenie oporu wewnętrznego. Zabiegi agrotechniczne uwzględniają zabiegi biologiczne np. rolnictwo ekologiczne. Metoda przetwarzania informacji geograficznej- metoda polegająca na modelowaniu matematycznym. Ocena zasobów i walorów środowiska służy racjonalnej gospodarce zasobami środowiska. Racjonalna tzn. taka, która z jednej strony daje użytkownikowi właściwe efekty, a z drugiej strony to środowisko wykorzystuje, jest wykorzystywane racjonalnie.

Ocena walorów środowiska - 4 metody

Materiały

Prądy pozytywizmu Pozytywizm - nurt skonkretyzowany przez Augusta Comte\'a w dziele \"Kurs filozofii pozy-tywnej\". Pozytywny - znaczy realny - zaprzeczający wszystkiemu co cudowne, użyteczny - służący konkretnym działaniom, ścisły i względny. Pogląd odrzucał dotychczasową filozofię - uznawał ją za nienaukową - przedmiotem dociekań były fakty oczywiste. Scient...

Władza, panowanie i wpływ - definicja Władza, panowanie, wpływ Władza wg Webera to stosunek, który implikuje użycie przymusu albo zagrożenie przymusem, takie że uzyskujemy posłuszeństwo. – pozwolenie pewnej grupy dla pewnego rozkazu – prawdopodobieństwo skłonienia grupy do postępowania wg naszej woli, wbrew wszelkiemu oporowi, Weber odróżnia władzę od dyscypliny,...

Rola literatury w budowaniu systemu wartości 31. „Nie wszystek umrę.” Rozważania o roli literatury w budowaniu uniwersalnego systemu wartości. Non omnis moriar – nie wszystek umrę, te słowa po raz pierwszy zostały wypowiedziane przez wybitnego poetę rzymskiego, Horacego. Uświadomił on sobie fakt i wierzył w to, że jego poezja zyska nieśmiertelność i będzie przekazywał...

Człowiek to wielkość i małość jednocześnie - uzasadnienie tezy Człowiek to wielkość i małość jednocześnie. Czy znajdujesz potwierdzenie tej tezy w dziełach antycznych i Biblii ? Rzeczywista wartość człowieka jako jednostki zawsze była, jest i będzie kwestią dość kontrowersyjną. Każdy z nas pojmuje przecież własne istnienie inaczej. Głęboko wierzący katolik uważa na przykład, że wszystko co w ogóle się s...

Arystoteles - antyk 2.1.3 ARYSTOTELES 384-322 r.p.n.e.  uznawany za najwybitniejszego myśliciela starożytności  jego działalność obejmowała niemal wszystkie dziedziny wiedzy  założył szkołę filozoficzną w Atenach  twierdził, że każda rzecz jest bytem złożonym z materii i formy kształtującej materię  postawił tezę o zmie...

"Odprawa posłów greckich" - dramat moralno-polityczny \"Odprawa posłów greckich\" Jana Kochanowskiego jako dramat moralno-polityczny. \"Odprawa posłów greckich\" była pierwszą i jedyną tragedią renesansową w polskiej literaturze. Kochanowski pisząc dzieło opierał się na starożytnych wzorcach dotyczących budowy tragedii, charakteru postaci i prostoty stylu. Dramat Kochanowskiego przejawia za...

Spór o zamek w "Panu Tadeuszu" Spór o zamek Wątek ten przewija się przez wszystkie księgi Pana Tadeusza. Spór o zamek – dawną siedzibę stolnika Horeszki – jest w istocie podtrzymywany dla zasady, dla chęci pokonania przeciwnika, bowiem wartość obiektu może budzić obawy o to, czy uda się go odrestaurować i utrzymać. Wieloletnie zniszczenia, brak opieki, spraw...

Narodziny i zwycięstwo miłości - Śluby panieńskie \"Śluby panieńskie \" Aleksandra Fredry jest to próba innego spojrzenia na problem miłości, niż czyniono to w licznych w licznych romantycznych poematach. Dla Fredry miłość powinna kojarzyć się z czymś szlachetnym i prawym, z domowym ogniskiem. Miłość jest więc w jego utworach spokojniejsza, ale za to obustronna i budzi nadzieje na stworzenie mo...