Ocena walorów środowiska - 4 metody4 metody wybranej oceny walorów środowiska: 1. geobotaniczna, 2. bonitacyjna, 3. badania sprawności środowiska, 4. przetwarzanie informacji geograficznych. Geobotaniczna – metoda wykorzystuje zachowania roślin i ich reakcje na zmianę warunków w środowisku, a w szczególnych przypadkach do określenia zasobów jakie są w środowisku. Stosowana w odmianie analitycznej: do badania małych powierzchni. Syntetyczna- w skali kraju lub większego regionu. Mapę potencjalnej roślinności z mapą rzeczywistą. Tę metodę geobotaniczną można stosować do oceny zanieczyszczeń, jego stanu, zagrożenia, dla celów rekreacji, wypoczynku. Bonitacyjna – jest czasami zwana metoda punktową, prowadzi do ustalenia pewnej skali szeregu bonitacyjnego, który składa się z pewnych klas o określonej wielkości. Tylko I klasa jest najlepsza, II gorsza od I, ale lepsza od III. Musimy wybrać pewne cechy środowiska. Należy wybrać CEL np. ocena walorów środowiska i zasobów dla potrzeb turystycznych. To będą cele, które odpowiedzą na pytanie: czy dany obszar odpowiada naszym zadaniom. Ta metoda spełnia swoje zadanie, gdy mamy do wyboru kilka rejonów. Jest stosowana: w turystyce, dla celów rolnictwa, leśnictwa. Metoda badań sprawności środowiska Potencjał wniesiony jest działalnością człowieka, bardzo pozytywnie wspomaga potencjał naturalny. Metody podniesienia sprawności środowiska poprzez: 1. zwiększenie potencjału, 2. zmniejszenie oporu wewnętrznego. Zabiegi agrotechniczne uwzględniają zabiegi biologiczne np. rolnictwo ekologiczne. Metoda przetwarzania informacji geograficznej- metoda polegająca na modelowaniu matematycznym. Ocena zasobów i walorów środowiska służy racjonalnej gospodarce zasobami środowiska. Racjonalna tzn. taka, która z jednej strony daje użytkownikowi właściwe efekty, a z drugiej strony to środowisko wykorzystuje, jest wykorzystywane racjonalnie.

Ocena walorów środowiska - 4 metody

Materiały

Epistolografia - sztuka pisania listów Epistolografia - sztuka pisania listów. W Baroku, była moda na pisanie długich kwiecistych listów. Najbardziej znane to listy do Marysieńki pisane przez Jana III Sobieskiego (16241696). Był ożeniony z Marią, Kazimierą d’Avginer. Prowadzili ożywioną korespondencję jeszcze przed ślubem, najwięcej powstało w latach 1665÷83 kiedy na s...

Bóg i natura w twórczości Jana Kochanowskiego Kochanowski był katolikiem, nie ma co do tego wątpliwości, łączyły go jednak pewne związki z protestantyzmem. Studiował na uniwersytecie w Królewcu, ośrodku myśli luterańskiej. Jego protektorem był książe pruski Albrecht, który subsydiował mu studia. Protestanci próbowali pozyskać młodego poetę dla reformacji. Kochanowski pozostał katolikie...

Krótka analiza "Dekameronu" 2. JAN BOCCACIO (1313 - 1375) “Dekameron” Zbiór stu nowel opowiadanych przez dziesięć dni w grupie siedmiu dam i trzech kawalerów, którzy schronili się na wsi uciekając z miasta przez zarazą. Opowiadają sobie historie znane im z autopsji. Głównym tematem ich historii jest miłość cielesna, zmysłowa i namiętność przedstawiona jako ...

Cechy dramatu Szekspira Cechy dramatu Szekspira: - odejœcie od trzech klasycznych jednoœci: miejsca, czasu i akcji, - sceny zbiorowe, w których jednoczeœnie prowadzi dialogi wiele osób, - mieszanie scen realnych z fantastycznymi, - wnikliwsza analiza charakterów ludzkich ni¿ we wczeœniejszych dramatach, wyraŸne dominowanie jej nad wyda...

Bohater pozytywny w "Nad Niemnem" i "Lalce" - Pozytywizm Bohater pozytywny W dziełach literackich tego okresu widzimy biedę i brak perspektyw życiowych dzieci i młodzieży. Świat dorosłych bohaterów literackich to przykłady ludzi zagubionych ideowo, są to romantycy i pozytywiści jednocześnie. W wielkich powieściach pozytywizmu poznajemy osobowości i wzorce ludzkich postępowań. Wszystkie one podlegaj...

Koncepcje rozwoju zrównoważonego i opacznego Mallman – koncepcja rozwoju opacznego Rozwój opaczny to kumulacja kilku podstawowych ubóstw, bied (deficytów): - środków egzystencji (brak równowagi między produkcją, a dystrybucją dóbr podstawowych) - wchodzenie w stosunki społeczne (Deficyt miłości - deficyt jako złożony układ czynników kulturalnych i osobowości, powstający w wskutek ...

Filozofia starożytnej Grecji i Rzymu Wyraz filozofia pochodzi od dwóch słów phileo (lubię) i sophia (mądrość). Filozofia grecka zaczęła rozwijać się w VI w. p.n.e. , natomiast jej największy rozkwit przypada na V i IV w. p.n.e. . Heraklit z Efezu (VI/V w. p.n.e.) dowodził, że świat ustawicznie się zmienia, co wyraził słowami \"panta rei\" (wszystko płynie). Jednym z największ...

Refleksje o stosunku do ojczyzny w "Echa leśne" Technika kontrastu — refleksje o stosunku do ojczyzny Autor podjął próbę oceny różnych postaw wobec niewoli naro¬dowej i zrywu niepodległościowego, jakim było powstanie sty¬czniowe. W tym celu zestawił z sobą kontrastowe postaci zdrajcy – generała Rozłuckiego i patrioty – Rymwida. Tragizm losu powstańca jest tym...