Nawiązania, motywy i treść Apokalipsy św. JanaNawiązania do apokalipsy św Jana 1) Zygmunt Krasiński - wstęp do Nie-Boskiej Komedii - kataklizm jest tylko przejściowym etapem ku nowemu życiu. 2) Juliusz Słowacki - Uspokojenie - dzieje polityczne narodu, który z martwych wstanie do wolności 3) Jan Kasprowicz Dies irae (dzień gniewu) - wyobraźnia poetycka Kasprowicza wypełniła zapowiadane straszliwe sceny Sądu Ostatecznego szeregiem obrazów uszczegóławiających wygląd tego, co xxxxx się „końcem świata”. 4) Adam Mickiewicz cz. III Dziadów - widzenie ks. Piotra - apokaliptyczna stylizacja widzenia ks. Piotra. 5) Maria Pawlikowska - Jasnorzewska - Modlitwa - tematyka wojenna pisarki z okresu I i II w. św. xxxxxx wizji apokaliptycznych. 6) Czesław Miłosz - Piosenka o końcu świata Rzeczy ostateczne przyjdą niespodziewanie, a poprzedzą je apokaliptyczne znaki: trzęsienie ziemii, wojny. Poeta jest przekonany, że to co niezwykłe przechodzi cicho, bez rozgłosu w zwyczajnym biegu zdarzeń. Motywy 1) Baranek - symbol Chrystusa niewinnego i uwięzionego. Chce przez księgę żywota kierować wykonaniem wyroków Bożych. 2) Alfa i Omega - symbol Boga istniejącego bez początku i końca. 3) Księga zapieczętowana na 7 pieczęci - symbol wyroków Bożych w sprawie losów świata. 4) Czterej jeźdźcy - na białym koniu - symbolizyje zwycięstwo Ewangelii - na czerwonym koniu - symbolizuje wojnę - na czarnym koniu - symbolizuje głód - na trupio-bladym koniu - symbolizuje śmierć 5) Walka Szatana (Smoka) z Kościołem (Niewiasta). - Niewiasta symbolizuje Kościół, ew. M. Boską, Smok jet uosobieniem Szatana. 6) Motyw zjedzenia księgi - anioł zstępuje z nieba z otwartą książeczką. Prorok widzący całą sytuację chce to spisać na kartkach, ale głos z niega nakazuje mu zjeść książeczkę. Jest słodka w ustach, gorzka w żołądku. Symbolizuje prawdy xxxxxxx między Bogiem a człowiekiem. - są słodkie jak tylko mogą być słodkie słowa Pana; - są gorzkie, gdyż najgłębsza ich treść zawiera gorycz, xxxxxxx są trudne dla człowieka. Treść CZTERECH JEŹDŹCÓW APOKALIPSY Baranek łamie pierwszą pieczęć z pośród siemiu, którymi była zapieczętowana ks. przeznaczeń bożych. Wówczas św Jan słyszy głos pierwszego z czterech symbolicznych zwierząt: „Przyjć”. i widzi jeźdźca na koniu. Później w analogiczny sposób św. Jan zobaczył kolejnych trzech jeźdźców. Dano im władzę nad xxxxxx części ziemii, by xxxxxxxxxxxx NIEWIASTA I SMOK Na niebie ukazuje się wielki znak - Niewiasta xxxx w słońce, z księżycem u stóp, uwieńczona w koronę z dwunastu gwiazd i xxxxxxxxx, cierpiąc bóle i męki urodzenia. Zjawia się tez smok (7 głów, barwy ognia) i prześladuje Niewiastę, chcąc pożreć jej nowonarodzone dziecko. Niewiasta porodziła syna, który został uniesiony do Boga. Nastąpiła walka na niebie. Michał i jego aniołowie walczyli ze Smokiem i jego aniołami. Smok poniósł klęskę i został strącony na ziemię.

Nawiązania, motywy i treść Apokalipsy św. Jana

Materiały

Decyzja - wyjaśnienie Decyzja – dokonany przez decydenta wolny wybór przyszłego zachowania się w szczególności wybór spośród co najmniej 2 wariantów działania jednego wariantu według którego będzie postępował decydent i /lub wykonawca decyzji.

Pośrednicy w dystrybcji AGENT HURTOWY To pośrednik hurtowy nie stający się właścicielem produktu, realizujący funkcje służące głównie nawiązywaniu kontaktów handlowych, komunikowaniu się oraz uwzględnianiu warunków transakcji miedzy wytwórcami, a detalistami, otrzymujący wynagrodzenie od angażującego ich podmiotu (np. producenta). Wśród nich wyróżniamy: brokerów, agent...

Cechy poezji Tadeusza Różewicza Hydry wojny i hydry cywilizacji w poezji Tadeusza Różewicza. Tadeusz Różewicz urodził się w 1921 roku, więc jest reprezentantem pokolenia Kolumbów. [Kolumbowie - określenie zaczerpnięte z powieści Romana Bratnego „Kolumbowie rocznik 20”] W czasie wojny ukończył tajną podchorążówkę i walczył w oddziałach partyzantki Armii Krajowej....

Miłość romantyczna w "Cierpienia młodego Wertera" i w "Giaurze" Romantyczna miłość i romantyczni kochankowie w świetle \"Cierpień młodego Wertera\" i \"Giaura\". I. Plan: I. Wprowadzenie: 1. Bohater - kochanek. 2. Dwaj romantyczni kochankowie - Werter i Giaur. II. Rozwinięcie: 1. Pierwszy kontakt z nowym typem bohatera: a.) Kim oni są? b.) Co robią? c.) Dlaczego i czym wyróż...

"Sonety krymskie" a tajemnica wschodu \"Sonety krymskie\" jako próba dotarcia do tajemnicy Wschodu. Przez nawiązania do poezji islamskiej wprowadza do \"Sonetów krymskich\" lokalny, orientalny koloryt, a używanie licznych słów arabskich, nie dających się znaleźć w polskich słownikach wywoływało furię warszawskich klasyków. Orient jest wyraźnie obecny w jego sonetach o ruinach muz...

Definicja emocji, podział Przedmiotem psychologii jest człowiek i jego zachowanie się. Człowiek jako organizm istnieje, żyje, działa i rozwija się w określonym środowisku. Istnieje zatem ścisły związek między nim a światem otaczającym. Ustosunkowanie się podmiotu do odbieranych informacji z otoczenia to inaczej emocje. Emocje to silne wzruszenie, podniecenie, przeżycie -...

Kształtowanie struktury kapitału Praktyczne aspekty kształtowania struktury kapitału. Struktura kapitału jest kształtowana pod wpływem wielu czynników. Najważniejsze z nich to forma organizacyjno-prawna przedsiębiorstwa, sytuacja finansowa danego przedsiębiorstwa, stan gospodarki , rynku finansowego i jego segmentów . W punkcie 2 pokrótce wskażemy na kilka bardziej praktyczn...

Motywy biblijne i ich funkje w literaturze Motywy biblijne i ich funkcje w literaturze późniejszych epok. Wpływ \"Biblii\" na piśmiennictwo polskie wynikał z jego ścisłych związków z chrześcijańską kulturą europejską, jak i ze stosunków społeczno-politycznych na przestrzeni stuleci. Stosunki te decydowały o wyborze pewnych wątków tematycznych czy też korzystaniu ze stylu biblijnego. Twó...