Nawiązania do mitologii we współczesnej PolsceJaką funkcję pełnią nawiązania do mitologii we współczesnej Polsce? - interpretacja wierszy z nawiązaniem do mitów. Symbolika mitologiczna służy różnym poetom w różnych formach wypowiedzi poetyckiej. Łączy się to z całą pewnością z faktem, iż symbolika mitologiczna jest ważnym składnikiem systemu wyobrażeń całej cywilizacji śródziemnomorskiej: w micie odbija się złożony świat pojęć, myśli, pragnień, kompleksów i wierzeń całych pokoleń ludzkich wyrosłych w tradycji kultury europejskiej. Związki polskiej liryki współczesnej z antykiem przybierają dość różne, ale ściśle określone formy: od prostej rewokacji (przywołanie) poprzez interpretację do wyjaśnienia. Najczęściej bowiem mamy tu do czynienia z dążeniem d wyrażania własnego świata jako problemów i zawikłań; określone mity, zdarzenia historyczne, fakty literackie czy kulturowe stają się w tych utworach modelami sytuacji aktualnych - lub wiecznych. Niobe - symbol matki, która straciła dzieci. Poemat - dłuższy utwór, zwykle wierszowany, o charakterze epickim lub lirycznym. INTERPRETACJE: Uwertura- część wielkiego poematu K. I. Gałczyńskiego pt. "Niobe" Utwór nawiązuje do mitycznej Niobe, symbolu matki, która utraciła swoje dzieci. Uwertura przedstawia Niobe ni tylko jako symbol matki, lecz również jako kamień, który "stoi samotnie" nad brzegiem morza. Opowiada o pustce, która otacza Niobe, przemienionej w skałę. Opowiada o żalu, o tęsknocie, o cierpieniu matki po utracie dzieci. Gałczyński zbiera z mitów to co jest potrzebne do wyrażenia idei utworu, nie zajmuje się mitem, ale sytuacją kamieniejącej Niobe. Poeta wyraża refleksję, że u podstaw sztuki leży przeżycie, często cierpienie, które nie nadaremnie pozostawia po sobie wieczny ślad w postaci piękna zamieniającej się w skałę nadmorską Niobe, zachowuje jeszcze resztki świadomości człowieka - nieszczęsnej matki. Leopold Staff - Odys Niech cię nie niepokoją Cierpienia twe i błędy. Wszędy są drogi proste, lecz i manowce są wszędy. O to chodzi jedynie, By naprzód iść śmiało Bo zawsze się dochodzi Gdzie indziej, niż się chciało. Zostanie kamień z napisem: Tu leży taki a taki. Każdy z nas jest Odysem, Co wraca do swej Itaki. Poeta nawiązuje do mitycznego Odysa, który bardzo uparcie dążył do tego, by powrócić do swej Itaki, swojego kraju. Chce on ukazać fakt, iż człowiek w swoim życiu codziennym jest Odysem, który dąży do obranego celu, choć nie zawsze prowadzi do tego prosta droga i nie wszystko układa się po naszej myśli. Chce on ludziom przekazać, aby nie załamywali się po pierwszej porażce, lecz żeby dalej szli, gdyż w pewnym momencie dochodzi się do celu. Z. Herbert - Nike, która się wacha Nike ukazana jest w dwóch postaciach: jako bogini (rzeźba) i jako kobieta. Idee: podkreślenie tragizmu młodego pokolenia, które ponosi śmierć za ojczyznę w tak młodym wieku; przeznaczenie historyczne, które musi się wypełnić niezależnie od woli jednostki. Przedstawiono moment przed bitwą, w którym Nike zdaje sobie sprawę z tragedii, z tego, że jest bezradna. St. Grochowiak - Ikar Adresatem jest malarz Brueghel. Wiersz podejmuje dyskusję na temat pojmowania piękna w sztuce. Czy rzeczy ciężkie mogą być inspiracją dla atysty. Cechą tego wiersza jest ironizm.

Nawiązania do mitologii we współczesnej Polsce

Materiały

Wiadomości wstępne "Mitologii" Wiadomości wstępne Tak zatytułowana pierwsza część książki wyjaśnia podstawowe pojęcia: mit, kult, fetyszyzm, wyrocznia itp., przedstawia różne typy bóstw wraz z odpowiednimi przykładami, informuje o zmianie wyobrażeń poszczególnych bogów pod wpływem literatury i filozofii oraz ewoluowaniu wierzeń religijnych starożytnego człowieka w ki...

Wątki autobiograficzne w twórczości Mickiewicza Ślady autobiograficzne odnaleźć możemy w większości utworów Adama Mickiewicza. Nadają one twórczości poety bardzo wyraźne znamiona osobiste. Autor często sięga po tematy dobrze mu znane, po swe radości i zmartwienia, odczucia i wspomnienia. Miejsca opisane w kolejnych dziełach znaczą szlak wędrówek ich autora po Europie. Utworem, w którym doszu...

Dokładna interpretacja wiersza "Mieszkańcy" Tuwima „Mieszkańcy”. Tuwim atakuje bezmyślny tryb życia typowego mieszczucha. Przedstawia typowy dzień z życia filistra, a ponieważ każdy następny dzień, niczym się od poprzedniego nie różni, jest to obraz całego życia, a właściwie wegetacji, powolnego umierania. Powtarzanie słowa „straszny” to krytyczne nastawienie do życia, k...

Kreon - główny bohater "Antygony" KREON – człowiek którego nie mogę zaakceptować Kreon jest głównym bohaterem tragedii Sofoklesa p.t.: „Antygona”. Jest człowiekiem, którego nie mogę zaakceptować. Po bratobójczej walce Polinejklesa i Eteoklesa, w której obydwaj zginęli, Kreon objął władzę w Tebach. Wydał zakaz grzebania zwłok jednego z braci, ponieważ ...

Co to jest metafora? Metafora - przenośnia to najważniejsza spośród figur retorycznych. Jest wyrażeniem, w którego obrębie następuje zamierzona zmiana znaczeń składających się na nią wyrazów. Za odmiany metafor są uznawane: - animizacja -nadanie przedmiotom nieożywionym, zjawiskom przyrody lub pojęciom abstrakcyjnym atrybutów istot żywych, np. - personifikacja...

Makbet - charakterystyka postaci Język polski - renesans: \"Makbet\" W. Szekspira. Akcja dramatyczna i charakterystyka głównych postaci. 1. Informacja o autorze. W. Szekspir urodził się w 1564 r. w Startfordzie. Naukę zakończył na szkole średniej. W Londynie założył teatr \"The Globe\" (1586). Badając twórczość pisarza z punktu widzenia rozwoju artystyczne...

Wpływ literatury antycznej na twórczość pisarzy późniejszych epok - ca³a kultura europejska wyros³a praktycznie na podbudowie antycznej: formy literackie, kanony piêkna, estetyka, idea³y no i oczywiœcie toposy i wzorce osobowe; - odwo³ania do literatury antycznej czêsto pojawiaj¹ siê w epokach póŸniejszych: - Kochanowski odwo³uje siê do „Iliad...

Rada Północnoatlantycka - opis Rada Północnoatlantycka (NACC) Północnoatlantycka Rada Współpracy powołana została w grudniu 1991 roku w celu dalszego rozwoju dialogu i współpracy pomiędzy NATO i państwami partnerskimi z Europy Środkowej i Wschodniej oraz państw powstałych z republik byłego ZSRR. NACC koncentruje się na konsultacjach i współpracy w wymienionych niżej dz...