Najważniejsze wydarzenia historyczne XX-lecia międzywojennegoNajważniejsze wydarzenia historyczne, przemiany społeczne i gospodarcze rok wydarzenia historyczne przemiany społ. i gosp. 11 XI - odzyskanie niepodległości ¨zniesienie cenzury wojennej ¨likwidacja granic zaborczych 1918 listopad - J.Piłsudski + J.Moraczewski podpisują dekret stwierdzający, że Polska to republika, że do zwołania Sejmu władzę będzie sprawował Piłsudski 28 XI - ogłoszenie zasad ordynacji wyborczej 16 I - Paderewski premierem ¨parcelacja dóbr państwowych, 26 I - wybory do Sejmu rodzin panujących dawnych styczeń-luty - powstanie wielkopolskie zaborców, zdrajców, gospodarstw 23 I - inwazja czeska na Śląsku Cieszyńskim źle prowadzonych styczeń-wrzesień - walki na froncie wschodnim ¨przymusowy wykup nadwyżek 1919 19 IV - zajęcie Wilna przez Polaków ziemi 17 III - wybuch I powstania śląskiego 28 VI - podpisanie z Niemcami traktatu pokojowego w Wersalu 8 XII - Rada Najwyższa konferencji pokojowej w Paryżu ustanawia tzw. linię Curzona - gr. wsch. I pol. zarząd tyko na zach. od linii Bug-Kuźnica-Pińsk styczeń-marzec - przygotowania do wojny polsko-bolszewickiej 23 VI - powstanie rządu Władysława Grabskiego 1920 1 VIII - ogłoszenie manifestu Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski przez J.Marchlewskiego w Białymstoku ¨parcelacja nadwyżek lipiec-sierpień - ustąpienie rządu Grabskiego, powołanie nowego z Witosem 12-15 VIII - bitwa o Warszawę 19/20 VIII - wybuch II powstania śląskiego 17 III - uchwalenie konstytucji 18 III - pokój ryski 1921 20 III - plebiscyt górnośląski 2/3 V - wybuch III powstania śląskiego 5 XI - wybory do sejmu i senatu 9 XII - Gabriel Narutowicz wybrany na prezydenta przez Zgromadzenie Narodowe 1922 16 XII - zabójstwo Narutowicza 20 XII - Stanisław Wojciechowski drugim prezydentem 17 V - pakt lanckoroński 28 V - Wincenty Witos na czele rządu 1923 wrzesień-grudzień - hiperinflacja, strajki, niezadowolenie społ. 19 XII - Grabski premierem 1924 styczeń-kwiecień - pierwszy etap reformy skarbowo-walutowej Grabskiego ¨zahamowanie wzrostu cen ¨opanowanie recesji ¨zyskanie zaufania społ. ¨sukces gospodarczy 10 II - podpisanie konkordatu ¨pogłębienie kryzysu gosp. 1925 16 X - pakt reński ¨wzrost deficytu budżetowego 20 XII - Aleksander Skrzyński premierem 10 V - Witos premierem przewrót majowy 1926 15 V Kazimierz Bartel premierem 31 V - Ignacy Mościcki prezydentem 2 X - premierem i ministrem spraw wojskowych Piłsudski 28 XI - rozwiązanie parlamentu ¨wzrost produkcji przemysłowej 1927 konflikt z Litwą ¨spadek bezrobocia ¨ogólne ożywienie gospodarcze 4 II - wybory do sejmu II kadencji poprzedzone powołanie przez obóz sanacyjny Bloku Współpracy z Rządem 1928 27 VIII - Liga Narodów podpisuje w Paryżu pakt Brianda-Kollogga = wyrzeczenie się wojny jako metody prowadzenia polityki wobec Polski 9 II - podpisanie w Moskwie zapewnienia o nieagresji tzw. protokołu Litwinowa m.in. przez Polskę ¨spadek cen na produkty rolne ¨spadek produkcji przemysłowej ¨bezrobocie 14 IV - płk Kazimierz Świtalski premierem ¨ograniczenie płac 1929 powstaje rząd złożony z najbliższych współpracowników Piłsudskiego ¨brak popytu na towary ¨wycofywanie się kapitału obcego jesień - powstanie Centrolewu październik-grudzień - pogłębiający się kryzys rządowo-parlamentarny 29 VIII - Mościcki rozwiązuje sejm i senat 1930 16-30 IX - pacyfikacja Galicji Wschodniej przez władze sanacyjne ¨pogłębiający się kryzys ekonomiczno-gospodarczy 16 XI - wybory do sejmu i senatu 1931 15 III - utworzenie Stronnictwa Chłopskiego pod przewodnictwem Witosa ¨zaostrzenie sytuacji społecznej ¨liczne protesty robotnicze i chłopskie 26 X - proces brzeski marzec - ograniczenie swobody organizowania zebrań politycznych 1932 sierpień - minister sprawiedliwości uzyskuje prawo przenoszenia i usuwania prezesów i wiceprezesów sądów październik - ograniczenie wolności adwokatury 25 VII - podpisanie pol.-radzieckiego paktu o nieagresji w Makowie 8 V - Mościcki ponownie prezydentem 1933 październik - Niemcy opuszczają Ligę Narodów 1934 26 I - podpisanie deklaracji o nieagresji pomiędzy Polską a Niemcami 5 V - przedłużenie paktu pol.-radz. o10 lat kwiecień - uchwalenie konstytucji kwietniowej 1935 12 V - śmierć Piłsudskiego ¨strajki w różnych gałęziach gosp. 8 IX - wybory do sejmu i senatu zakończone klęską sanacji 1936 luty - powstanie tzw. frontu Morges ¨manifestacje i strajki chłopskie 1937 21 II - deklaracja obozu Zjednoczenia Narodowego ¨początek budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego w widłach Wisły i Sanu 2 X - przyłączenie Zaolzia do Polski 1938 6 XI - wybory parlamentarne 19 V - podpisanie pol.-franc. protokołu o działaniom wojennym przeciw Niemców w razie napaści 1939 23 VII - pakt Ribentrop-Mołotow w Moskwie 1 IX - agresja Niemiec na Polskę

Najważniejsze wydarzenia historyczne XX-lecia międzywojennego

Materiały

Wszystko o rozliczeniach międzynarodowych I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE Rozliczenia międzynarodowe polegają na regulowaniu, powstałych między podmiotami znajdującymi się w różnych krajach, należności i zobowiązań pieniężnych z tytułu obrotu handlowego, usługowego, kapitałowego i świadczeń jednostronnych ( nieodpłatnych). Rozliczenia mogą być dokonywane w dwojaki sposób: ...

Wykształcenie człowieka zainteresowaniem pisarzy oświecenia Edukacja człowieka w centrum zainteresowań pisarzy oświecenia. Literatura oświecenia rozwijała się w dramatycznym okresie dziejowym Polski. Sejm, w którym ciągłe kłótnie, zachwiany system demokracji oraz zasada \"liberum veto\" skutecznie unicestwiały próby reform, nie mógł pełnić właściwej funkcji wobec zewnętrznie zagrożonego kraju. Jednak ...

Poezja polska wobec okupacji 1. Krzysztof Kamil Baczyński. - \"Wybór\" - obraz walki, ludzie dokonując wyboru walki biorą także na siebie ciężar moralny tej walki. Deklaracja postawy czynnej, poczucie patriotycznego obowiązku. Sam Baczyński nie był człowiekiem czynu, ale podnosi karabin, wie, że musi walczyć, tym samym marnując swoje życie. - \"Z głową na karabinie\" ...

Człowiek zbuntowany i wyobcowany w literaturze Niepogodzeni ze światem. Literatura o człowieku zbuntowanym i wyobcowanym. \" To wcale nie wymagało wielkiego charakteru. Nasza odmowa, niezgoda i upór...\" * Mówi się, że historia nie lubi buntowników. Dlaczego miałaby ich nie lubić? Przecież tylko dzięki ludziom zbuntowanym ten świat jeszcze jakoś toczy się do przodu i lekko pod górk...

"I wdarłem się na skałę pięknej Kaliopy gdzie dotychmiast nie było znaku polskiej stopy" - uzasadnienie słów Kochanowskiego Już z pierwszych utworów Kochanowskiego przebija najwyższej klasy artyzm. Weźmy np. \"Fraszki\". Te krótkie utwory bez uszczerbku dla swojej kompozycyjnej jedności traktują o rzeczach błahych z równym powodzeniem, jak o poważnych. Ilośc informacji, zawartej w dwóch linijkach fraszek \"Na św. ojca\" czy \"Na Maetusza\" wymagałaby do równie dokład...

Znaczenie bezdomności w "Ludziach bezdomnych" Wieloznaczność bezdomnośi brak domu, dachu nad głową ubóstwo, nędza materialna, brak opieki sieroctwo wyobcowanie społeczne osamotnienie wobec zła i egoizmu na świecie dobrowolne staranie się o bezdomność (Judym) samotność - brak poparcia dla swoich poglądów metafizyczna wobec idei świata pozbawieni...

Wierzenia starożytnych Rzymian Charakter religii rzymskiej i porównanie jej z wierzeniami Greków. W pierwszym okresie bogowie rzymscy byli bezimienni, bezpostaciowi, a także izolowali się od ludzi. Rzymianie przejmowali wierzenia innych narodów lecz ograniczali ilość opowieści o swych bogach. Jest to dowodem małej wyobraźni Rzymian. Kult umarłych. lemuria - święto ma...

Ojcowie i synowie - pozytywizm OJCOWIE I SYNOWIE W PROZIE DZIEWIĘTNASTOWIECZNEJ Andrzejowa Korczyńska + Zygmunt Korczyński (syn Andrzeja) : Zygmunt nie szanował ani matki, ani ojca. Dla niego liczyła się jedynie przyszłość, nie pamiętał o tradycji (patrz mogiła), interesowały go modne ubiory i francuskie wzorce zachowań. Widoczny w postawie Zygmunta jest brak ojca pod...