Najważniejsze wydarzenia historyczne XX-lecia międzywojennegoNajważniejsze wydarzenia historyczne, przemiany społeczne i gospodarcze rok wydarzenia historyczne przemiany społ. i gosp. 11 XI - odzyskanie niepodległości ¨zniesienie cenzury wojennej ¨likwidacja granic zaborczych 1918 listopad - J.Piłsudski + J.Moraczewski podpisują dekret stwierdzający, że Polska to republika, że do zwołania Sejmu władzę będzie sprawował Piłsudski 28 XI - ogłoszenie zasad ordynacji wyborczej 16 I - Paderewski premierem ¨parcelacja dóbr państwowych, 26 I - wybory do Sejmu rodzin panujących dawnych styczeń-luty - powstanie wielkopolskie zaborców, zdrajców, gospodarstw 23 I - inwazja czeska na Śląsku Cieszyńskim źle prowadzonych styczeń-wrzesień - walki na froncie wschodnim ¨przymusowy wykup nadwyżek 1919 19 IV - zajęcie Wilna przez Polaków ziemi 17 III - wybuch I powstania śląskiego 28 VI - podpisanie z Niemcami traktatu pokojowego w Wersalu 8 XII - Rada Najwyższa konferencji pokojowej w Paryżu ustanawia tzw. linię Curzona - gr. wsch. I pol. zarząd tyko na zach. od linii Bug-Kuźnica-Pińsk styczeń-marzec - przygotowania do wojny polsko-bolszewickiej 23 VI - powstanie rządu Władysława Grabskiego 1920 1 VIII - ogłoszenie manifestu Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski przez J.Marchlewskiego w Białymstoku ¨parcelacja nadwyżek lipiec-sierpień - ustąpienie rządu Grabskiego, powołanie nowego z Witosem 12-15 VIII - bitwa o Warszawę 19/20 VIII - wybuch II powstania śląskiego 17 III - uchwalenie konstytucji 18 III - pokój ryski 1921 20 III - plebiscyt górnośląski 2/3 V - wybuch III powstania śląskiego 5 XI - wybory do sejmu i senatu 9 XII - Gabriel Narutowicz wybrany na prezydenta przez Zgromadzenie Narodowe 1922 16 XII - zabójstwo Narutowicza 20 XII - Stanisław Wojciechowski drugim prezydentem 17 V - pakt lanckoroński 28 V - Wincenty Witos na czele rządu 1923 wrzesień-grudzień - hiperinflacja, strajki, niezadowolenie społ. 19 XII - Grabski premierem 1924 styczeń-kwiecień - pierwszy etap reformy skarbowo-walutowej Grabskiego ¨zahamowanie wzrostu cen ¨opanowanie recesji ¨zyskanie zaufania społ. ¨sukces gospodarczy 10 II - podpisanie konkordatu ¨pogłębienie kryzysu gosp. 1925 16 X - pakt reński ¨wzrost deficytu budżetowego 20 XII - Aleksander Skrzyński premierem 10 V - Witos premierem przewrót majowy 1926 15 V Kazimierz Bartel premierem 31 V - Ignacy Mościcki prezydentem 2 X - premierem i ministrem spraw wojskowych Piłsudski 28 XI - rozwiązanie parlamentu ¨wzrost produkcji przemysłowej 1927 konflikt z Litwą ¨spadek bezrobocia ¨ogólne ożywienie gospodarcze 4 II - wybory do sejmu II kadencji poprzedzone powołanie przez obóz sanacyjny Bloku Współpracy z Rządem 1928 27 VIII - Liga Narodów podpisuje w Paryżu pakt Brianda-Kollogga = wyrzeczenie się wojny jako metody prowadzenia polityki wobec Polski 9 II - podpisanie w Moskwie zapewnienia o nieagresji tzw. protokołu Litwinowa m.in. przez Polskę ¨spadek cen na produkty rolne ¨spadek produkcji przemysłowej ¨bezrobocie 14 IV - płk Kazimierz Świtalski premierem ¨ograniczenie płac 1929 powstaje rząd złożony z najbliższych współpracowników Piłsudskiego ¨brak popytu na towary ¨wycofywanie się kapitału obcego jesień - powstanie Centrolewu październik-grudzień - pogłębiający się kryzys rządowo-parlamentarny 29 VIII - Mościcki rozwiązuje sejm i senat 1930 16-30 IX - pacyfikacja Galicji Wschodniej przez władze sanacyjne ¨pogłębiający się kryzys ekonomiczno-gospodarczy 16 XI - wybory do sejmu i senatu 1931 15 III - utworzenie Stronnictwa Chłopskiego pod przewodnictwem Witosa ¨zaostrzenie sytuacji społecznej ¨liczne protesty robotnicze i chłopskie 26 X - proces brzeski marzec - ograniczenie swobody organizowania zebrań politycznych 1932 sierpień - minister sprawiedliwości uzyskuje prawo przenoszenia i usuwania prezesów i wiceprezesów sądów październik - ograniczenie wolności adwokatury 25 VII - podpisanie pol.-radzieckiego paktu o nieagresji w Makowie 8 V - Mościcki ponownie prezydentem 1933 październik - Niemcy opuszczają Ligę Narodów 1934 26 I - podpisanie deklaracji o nieagresji pomiędzy Polską a Niemcami 5 V - przedłużenie paktu pol.-radz. o10 lat kwiecień - uchwalenie konstytucji kwietniowej 1935 12 V - śmierć Piłsudskiego ¨strajki w różnych gałęziach gosp. 8 IX - wybory do sejmu i senatu zakończone klęską sanacji 1936 luty - powstanie tzw. frontu Morges ¨manifestacje i strajki chłopskie 1937 21 II - deklaracja obozu Zjednoczenia Narodowego ¨początek budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego w widłach Wisły i Sanu 2 X - przyłączenie Zaolzia do Polski 1938 6 XI - wybory parlamentarne 19 V - podpisanie pol.-franc. protokołu o działaniom wojennym przeciw Niemców w razie napaści 1939 23 VII - pakt Ribentrop-Mołotow w Moskwie 1 IX - agresja Niemiec na Polskę

Najważniejsze wydarzenia historyczne XX-lecia międzywojennego

Materiały

Obraz stosunków międzyludzkich w "Tangu" Obraz stosunków międzyludzkich w Tangu Mrożek przedstawia w Tangu grupę postaci połączoną więzami krwi (trzypokoleniowa rodzina) i dwie osoby pozostające z nimi w bliskich stosunkach (Ala i Edek). Domowym życiem bohaterów rzą¬dzi bezwład, entropia i anarchia – jak stwierdza Artur. Próba przywrócenia przez niego formy jest zaraze...

Teoria czystej Formy Witkacego Witkacy obserwujać rozwój cywilizacji i nowe jej odkrycia stwierdził, że szybki postęp wywrze negatywny wpływ na człowieka. Szybko rozwijająca się cywilizacja doprowadzi do tego, że społeczeństwo za nadrzędne przyjmie wartości materialne, a odrzuci sferę ducha. Epoka kolektywizacji, uniformizacji i jednakowości doprowadzi do zniszczenia kultury....

Teatr i dramat w młodej polsce ŻYCIE TAETRALNE I DRAMATYCZNE U schyłu XIX wieku w polskim teatrze zachodzą zmiany. W Polsce i Europie proces tych zmian i przemian nazywany jest reformą teatru. Jerzy II von Miningen, książę Turyngii założył zespół MANINGENCZYCY. Powstał nowy typ teatru, którego cechowało: zespołowość gry czyli odejście od kultu gwiazd, niewielkie rol...

Litwa w twórczości Mickiewicza Obraz Litwy w twórczości A. Mickiewicza. Litwa w twórczości A.Mickiewicz jawi się jako raj na ziemi kraina mlekiem i miodem płynąca, oczywiście przedstawia problemy jakie spotykają cały kraj, ale jest to zawsze jego ukochany kraj lat dziecinnych. Pisze o nim w \"Panu Tadeuszu\" \"Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie ...

Rozwój bohatera romantycznego w twórczości Mickiewicza Ewolucję koncepcji bohatera romantycznego w twórczości Adama Mickiewicza łatwo zauważyć odwołując się do ogólnego schematu tej postawy. Bohater romantyczny był symbolem młodego człowieka pierwszej polowy XIX wieku. Możemy wyróżnić następujące cechy, które były dla niego charakterystyczne: - jego młodość określona była przez: samotność, poc...

Romantyzm w Rosji VII. Romantyzm w Rosji. - Aleksander Bestużew, Paweł Muchanow, Eugeniusz Oboleński, Aleksander Odojewski, Konrad Rylejew - grupa poetów związanych z dekabrystami, którzy wysuwali najśmielej hasła wolnościowe - Aleksander Puszkin - przez pewien czas związany z dekabrystami, stąd w jego poezji często powtarzają się idee wolnościowe (\"Pismo ...

Ballada "Romantyczność" A.Mickiewicza - Romantyzm \"Zdaje mi się, że widzę...gdzie ? Przed oczyma duszy mej.\" Cytat powyższy jest mottem ballady \"Romantyczność\", a są to słowa Wiliama Shakespeare\'a (Szekspira). Akcja dzieła rozgrywa się na wiejskim placu, na którym widzimy kilku bohaterów. Główna postać „Romantyczności” to dziewczyna o imieniu Karusia. Widzimy ją płaczącą ...

"Chudy literat" Naruszewicz - krótka charakterystyka utworu Utwór wydany został prawdopodobnie ok. 1773r. A. Naruszewicz był duchownym, tłumaczem, historykiem i pisarzem. Jego hobby była historia Polski, którą opisał w jednym ze swoich dzieł. Redagował \"Zabawy Przyjemne i Pożyteczne\". Wśród jego licznych dzieł poetyckich wyróżnia się w/w. Satyra ta napisana jest w formie dialogu. Powstała w atmosferze ...